Jste tu poprvé?

Zaregistrujte se, stačí jen chvilka

 • Uvidíte, co se chystá
  ve vašem domě i okolí
 • Užijete si sousedské vztahy
  bez papírování a dohadů
 • Vše je a bude
  úplně zdarma

Základní podmínky použití služeb uživatelem

 1. Podmínky užívání stanovující pravidla a podmínky poskytování služeb společností SousedeCZ s.r.o., se sídlem Radlická 333/150, 150 57, Praha 5, IČO 02623111, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221580, jako provozovatelem služby sousede.cz a uživatelem těchto služeb.

 2. Používáním služeb sousede.cz se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na doméně sousede.cz bez ohledu na to, jakým způsobem k těmto službám uživatel přistupuje.

 3. Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.

 4. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

 5. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb serveru sousede.cz a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, těmito podmínkami a oprávněnými zájmy provozovatele při poskytování služeb sousede.cz, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb sousede.cz (včetně smazání příspěvků, zrušení či zablokování uživatelského účtu, smazání uživatelského obsahu apod.), zejména v případech:

  1. jestliže uživatel používá služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů.

  2. pokud uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele nebo jeho partnery a zákazníky

  3. pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby

  4. pokud uživatel nenavštíví svůj účet na sousede.cz po dobu 12 měsíců

  5. kdy účet budí dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než na kterou je daný učet registrován

  6. kdy se uživatel pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb

  7. existence účtu, který je používán k šířeí warezu či jinému nelegálnímu obsahu, který obsahuje warez či jiný nelegální obsah, přičemž warezem se rozumí jakýkoliv komerční software (aplikace, hry, operační systémy) či jiný, právními předpisy chráněný obsah (např. filmy, hudební nahrávky, jiná autorská díla atd.), z něhož je odstraněna bez souhlasu autora tohoto softwaru nebo obsahu či jiné osoby vykonávající majetková práva k takovému softwaru nebo obsahu ochrana proti neoprávněnému kopírování (zhotovování rozmnoženin a jejich rozšiřování), nebo který je používán k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva k danému autorskému dílu; v případě pochybností zda je uživatelský účet užíván k šíření warezu či jiného nelegálního obsahu či nikoliv, je provozovatel oprávněn vyzvat uživatele prostřednictvím e-mailové zprávy k odstranění softwaru nebo obsahu, jehož se pochybnosti týkají s upozorněním, že pokud tak uživatel bez zbytečného odkladu neučiní, považuje se obsah umístěný na uživatelském účtu uživatele za warez či jiný nelegální obsah a provozovatel jej bez náhrady zruší postupem shora uvedeným

  8. pokud jsou zde oprávněné důvody se domnívat, že uživatel porušuje chráněná práva provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech

         Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb.

 

Zasílání reklamních sdělení

         Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že provozovatel je oprávněn využívat elektronické kontakty uživatele k zasílání obchodních sdělení, obsahující zejména informace o novinkách, které daná služba nabízí, jiných produktech provozovatele a o produktech třetích osob. Uživatel může nastavení zaslání obchodních sdělení upravit již při registraci, popřípadě později ve vlastnostech svého účtu.

         Uživatel souhlasí ve smyslu předchozího bodu 8 těchto podmínek s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr uživatelem přijímaných zpráv tzv. reklamní patičky, reklamní sdělení (odkaz ve formě URL doprovázené reklamními slogany).

         Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby. Uživatel bere na vědomí, že:

 • provozovatel služby používá následující služby Google Analytics: remarketing (použití pro online inzerci), přehledy zobrazení v Reklamní síti Google, demografické přehledy a přehledy zájmů Google Analytics;

 • se může od použití funkcí Google Analytics pro inzerci v Reklamní síti odhlásit pomocí Nastavení reklam a také v této části personalizovat reklamy Reklamní sítě Google;

 • provozovatel služeb sousede.cz a dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google využívají společně soubory cookie první strany (například soubor cookie Google Analytics) a soubory cookie třetích stran (například soubor cookie DoubleClick) k šíření informací, optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv stránek (užívání služeb) sousede.cz;

 

Ochrana osobních údajů

         Uživatel při registraci poskytuje své osobní údaje provozovateli služeb sousede.cz, a to v rozsahu jména, příjmení, adresy bydliště a e-mailové adresy (popřípadě dalšího elektronického kontaktu, který uživatel dobrovolně poskytne). V rámci konkrétní služby může provozovatel služeb sousede.cz získávat další osobní údaje uživatele v závislosti na povaze dané služby, zejména související s jejím využíváním, zjišťování specifických zájmů uživatele apod.

         Výše uvedené osobní údaje zpracovává provozovatel služeb sousede.cz za účelem plnění smluvního vztahu s uživatelem (tj. poskytování služeb sousede.cz), zlepšování a rozvoje služeb. Provozovatel služeb sousede.cz je oprávněn tyto údaje používat taktéž za účelem nabízení obchodu a služeb (ať už svých nebo třetích osob), pokud uživatel zasílání obchodních sdělení neodmítl nebo kdykoliv později nedeaktivoval v uživatelských nastaveních svého účtu.

         Provozovatel služeb sousede.cz osobní údaje uživatele za žádných okolností nepředává třetím osobám (s výjimkou osob tvořících Skupinu ČSOB/KBC, jejímž členem je též provozovatel) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje jejich přiměřenou ochranu před jakýmkoliv zneužitím. Uživatel bere na vědomí, že z pověření provozovatele služeb sousede.cz může s osobními údaji nakládat zpracovatel (např. dílčí úkony související se zasíláním obchodních sdělení), který je však povinen dodržovat vždy stejný standard ochrany osobních údajů, jaký zaručujeme provozovatel služeb sousede.cz. Uživatel bere na vědomí, že v zájmu zlepšování kvality a rozvoje služeb může provozovatel vyhledat investora, který v budoucnu převezme veškeré aktivity spojené s poskytováním služeb sousede.cz; pro účely takového převzetí a zajištění kontinuity poskytovaných služeb uživatel potvrzuje, že souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu těchto podmínek se bude vztahovat i na takového investora.

         Uživatel má právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení provozovatele služeb sousede.cz v případě, že uživatel pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.

         Uživatel bere na vědomí, že vkládání osobních údajů, fotografií a jiných dat ze strany uživatelů v registraci nebo nastavení služeb je zcela dobrovolné. Tyto údaje slouží jako prostředek k prezentaci uživatele v rámci služeb provozovatele a nebudou použity k žádným dalším účelům s výjimkami stanovenými těmito podmínkami. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však může vést k omezení některých druhů služeb, při nichž dochází k využívání takových osobních údajů, popřípadě ke zrušení uživatelského účtu. Zrušení uživatelského účtu z vůle uživatele je považováno za odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a provozovatel služeb sousede.cz osobní údaje bezodkladně zlikviduje, s výjimkou anonymizovaných údajů (tj. údajů, které již není možné zpětně přiřadit žádnému konkrétnímu uživateli) a popřípadě těch osobních údajů, které může provozovatel služeb sousede.cz zpracovávat na základě zákonných výjimek i bez souhlasu uživatele.

         Uživatel je povinen udržovat veškeré své identifikační údaje, kterými se přihlašuje ke službám sousede.cz, zejména e-mail a heslo, v tajnosti, nesdělovat je třetím osobám s výjimkou provozovatele a zabránit jejich zneužití. V případě ztráty či jiného ohrožené důvěrnosti identifikačních údajů je uživatel povinen je neprodleně změnit či upravit, jinak se má za to, že se jednání učiněné pod příslušnými identifikačními údaji je jednáním uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů.

         V případě, že uživatel poskytne při využívání služeb osobní údaje jiné osoby (např. člena statutárního orgánu či zaměstnance), tímto prohlašuje, že takto činí oprávněně, tj. příslušná osoba mu udělila souhlas s takovým jednáním a činí tak v souladu s výše uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů.

 

Autorská a osobnostní práva

         Uživatel dále souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn používat podobizny, obrazové snímky anebo zvukové záznamy (poskytnuté uživatelem) v původní či změněné podobě týkající se uživatele pro účely provozování služeb a prezentace těchto služeb na veřejnosti včetně reklamy.

         Uživatel tímto potvrzuje, že je autorem či oprávněným uživatelem autorských děl (fotografií, textů, hudby apod.), která umísťuje prostřednictvím služeb sousede.cz, a tímto umístěním současně uděluje provozovateli časově, množstevně a místně neomezenou bezplatnou nevýhradní licenci k užití takových děl v původní či (zejména provozovatelem) změněné podobě, včetně práva udělit podlicenci, a to za účelem plnohodnotného poskytování služeb odpovídajícím způsobem.

         Uživatel je povinen vždy respektovat zejména při nakládání s předměty duševního vlastnictví jako např. texty, audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly osobnostní a autorská práva třetích osob. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty a právy nese výhradně uživatel.

         K žádosti provozovatele zajistí uživatel i po ukončení užívání služeb sousede.cz vyhotovení/podepsání jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků těchto podmínek užití a jejich účelu.

 

Závěrečná ustanovení

         Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služeb sousede.cz, či změnu užití nebo funkčnosti kterékoliv z provozovatelem poskytovaných služeb, včetně případného zrušení služby bez náhrady.

         Dokončením registrace uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Poradny

Lokality

TOPlist