Nejčastější dotazy SVJ a správců k vyúčtování za rok 2022

Právě skončilo období odečtů a do konce dubna většina z nás obdrží roční vyúčtování. Pojďme si připomenout, jaké jsou nejčastější dotazy ze strany SVJ a správců.

Nejčastější dotazy SVJ a správců k vyúčtování za rok 2022

Dotazy nám zodpoví vedoucí rozúčtovacího oddělení ista Česká republika, paní Jarmila Trčková. Ista Česká republika se řadí k největším a nejspolehlivějším rozúčtovacím firmám na českém trhu.

Připomenete nám, jakým zákonem se řídí pravidla rozúčtování?

Jedná se o novelu zákona č. 67/2013 Sb. - zákon o "službách", který řeší mimo jiné rozúčtování ostatních nákladů v domě. Novela tohoto zákona byla podepsána prezidentem v prosinci loňského roku a jednou z novinek je novely je, že chyby ve vyúčtování služeb, které nemají vliv na vypočtenou výši nedoplatku, neovlivňují jeho splatnost. To je pozitivní zpráva především pro správce a předsedy SVJ. Tato novinka je v platnosti od 1.1.2023, nevztahuje se tedy na zúčtovací období roku 2022. Další novinkou, která je ale již v platnosti letošní rok, jsou nové náležitosti k vyúčtování dle aktualizované vyhlášky MMR 269/2015 Sb. Vzor nových náležitostí můžete vidět na přiloženém obrázku níže.

Vzor nových náležitostí

Jaké podklady je třeba pro zpracování řádného vyúčtování předložit ze strany SVJ/ správce?

Zejména celkové náklady vyfakturované dodavatelem tepla a vody a fakturační množství (GJ, kWh, MWh či m3). Dále pak soupis uživatelů jednotek, včetně případných změn v průběhu aktuálního zúčtovacího období, případně i meziodečty přístrojů při předání jednotky. Nezbytným podkladem je dále údaj o velikosti započitatelné podlahové plochy jednotky (pro výpočet základních nákladů na teplo pro vytápění) a velikosti podlahové plochy jednotek (pro výpočet základních nákladů na dodávku teplé vody).

Kdy bude vyúčtování zpracováno a jakým způsobem bude předáno?

Zákonný termín pro předání vyúčtování příjemci služeb je v termínu do 4 měsíců od ukončení zúčtovacího období. Rozúčtovatel však potřebuje pro zpracování konečného vyúčtování podklady, které zmiňuji v předešlé odpovědi. Tyto podklady je třeba předat rozúčtovateli co nejdříve, protože teprve od předání podkladů začíná běžet smluvní termín zpracování ze strany rozúčtovatele.

Konečné vyúčtování předáváme v tištěné podobě nebo elektronicky ve formátu PDF a dále pak ve formě datové věty v odsouhlaseném formátu.

Komu se tedy předává konečné vyúčtování služeb a v jakém termínu?

Rozúčtovací firma předá vyúčtování poskytovateli služeb (SVJ, BD) či správci objektu dle uzavřené smlouvy. Příjemci služeb (konečnému uživateli) předává vyúčtování dle zákona poskytovatel služeb. Předání z naší strany probíhá na bezpečný kontakt dle smlouvy o zpracování osobních údajů.

Jeden z nejčastějších dotazů je, kdy dojde k finančnímu vypořádání přeplatků?

Přeplatky jsou vyplaceny po skončení reklamační lhůty, která trvá 30 dní od obdržení vyúčtování nákladů (pokud není poskytovatelem služeb stanoveno jinak). Vypořádání přeplatků a nedoplatků provádí poskytovatel služeb či jím pověřený správce objektu, nikoliv rozúčtovací firma.

Řada uživatelů bytů se ptá, co znamená, když mají vysoký nedoplatek/nízký přeplatek. Můžete to prosím objasnit?

Znamená to, že zálohy nepokrývají jejich spotřebu. S ohledem na navyšování cen energií nedošlo ke správnému nastavení zálohy. Je třeba se domluvit na úpravě výše záloh s poskytovatelem služeb či s pověřeným správcem objektu.

Pokud chce někdo rozúčtování reklamovat, jak má postupovat?

Reklamaci doporučujeme podat písemně a předat ji k vyřízení poskytovateli služeb. Dotazy k provedenému vyúčtování lze směrovat i na nás, pokud provádíme rozúčtování daného objektu. V žádosti je třeba uvést údaje o jednotce bytu, ke které se reklamace vztahuje (adresa, jméno uživatele, číslo jednotky).

Vaše firma je známá svým spolehlivým systémem dálkových odečtů. Vnímáte jejich pozitivní vliv i na kvalitu vyúčtování?

Dálkový odečet má úspěšnost přenosu dat 99,6%, což zajišťuje vysokou kvalitu dat a zároveň pozitivně ovlivňuje kvalitu rozúčtovací služby, protože eliminuje ruční přepis hodnot z odečtového protokolu do rozúčtovacího systému.

Hrozí nyní dle zákona pokuta, z prodlení v podání vyúčtování klientům?

Ano, dle paragrafu dle 67/2013 Sb. je pokuta za nepeněžité plnění 50kč/BJ/ za každý započatý den prodlení.

Pozn. redakce : Zákon č. 67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Zvláštní ustanovení, § 13

Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním

(1) Jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.

(2) Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Více o společnosti ista Česká republika si přečtěte na našem Tržišti

Zdroj foto: ista Česká republika, pixabay.com

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?