Čeká nás velká změna – nová pravidla ochrany osobních údajů

Obecným právním předpisem ochrany osobních údajů je zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Ten bude od 25. 5. 2018 nahrazen Nařízením Evropského parlamentu a rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

Čeká nás velká změna – nová pravidla ochrany osobních údajů

Toto nařízení EU má přednost před zákonem a je přímo aplikovatelné a závazné pro všechny členské státy EU. Ty si mohou upravit některá pravidla ve velmi omezené míře tak, aby zákon o ochraně osobních údajů byl v souladu s GDPR. Takový aplikační zákon je nyní předložen vládou do mezirezortního připomínkového řízení jako reakce na nařízení Evropského parlamentu a rady EU.

Text GDPR je velmi rozsáhlý materiál, který zaujímá cca 90 stran a bohužel pro laického čtenáře, který není detailně obeznámen s touto problematikou, je prakticky obtížně srozumitelný. Celá tato úprava otevřela prostor pro řadu nejasností a výkladových problémů, ke kterým se zatím nelze vyjádřit. Stanoviska zaujímají i odborné organizace jako ÚOOÚ jenom v obecné rovině a odkazují na budoucí vývoj výkladů a judikaturu.

Ačkoliv GDPR vstoupí v platnost 25. 5. 2018, je třeba se začít připravovat na tuto skutečnost. A to tak, že stručně nastíněná pravidla dopadají na firmy jako celek a dotýkají se každého, kdo pracuje s osobními údaji.

Tato problematika se týká i společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, která jsou rovněž zpracovateli osobních údajů svých členů.

Je nezbytné zmapovat, jaký druh osobních údajů (např. osobní, citlivé údaje nebo údaje o dětech) se zpracovává, kdo s nimi pracuje, jak jsou zabezpečeny a kde jsou uloženy.

Pravděpodobně bude nezbytné přijmout v tomto směru nějakou směrnici nebo usnesení. Bude dobré revidovat dosavadní získané souhlasy a podrobněji je upravit, aby člen věděl, kdo zpracovává jeho osobní údaje, proč je zpracovává a jak dlouho budou uchovávány a kdo další je získá.

Doporučujeme tedy statutárním orgánům SVJ a BD seznámit se pokud možno se změnami v GDPR a zajistit následující kroky:

- Definovat přehled zpracovávaných osobních údajů, obvykle bývá obsahem stanov,

- zbavit se dat, která nejsou třeba,

- definovat, které osoby s nimi pracují, kde jsou uloženy a v jaké podobě (elektronické, papírové),

- definovat k jakému účelu jsou data zpracovány (např. mzdová a personální agenda, seznam členů apod.),

- vydat interní opatření k zabezpečení osobních údajů a jmenovat osoby, které k nim mají přístup (může znamenat i změnu ve stanovách),

- provést revizi souhlasů se zpracováním a revizi smluv s externími firmami, které budou s osobními údaji pracovat (např. správní firma),

- podle možností zajistit školení v této oblasti.

V této problematice je již krok napřed partner Sousedů.cz - Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, které připravilo na téma GDPR odborný seminář, o kterém se dozvíte více informací v nové sekci Sousedé.cz Služby pro SVJ a BD

Autor: Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR


Mohlo by vás zajímat

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb společenství vlastníků jednotek poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování SVJ vypadat a jakých chyb se vyvarovat?

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!