Zásady ochrany uživatelských dat

 1. Obecná ustanovení

  1. Společnost SousedeCZ s.r.o., se sídlem Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5, IČO 02623111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221580 (dále jen „Provozovatel“) tímto vydává zásady ochrany uživatelských dat (dále jen „Zásady“) při poskytování služeb sousedé.cz v rámci online platformy Provozovatele (dále jen „Portál“).

  2. Tyto Zásady představují nedílnou a závaznou součást Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb sousedé.cz. (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“). Výrazy použité v těchto Zásadách mají stejný význam jako totožné výrazy použité ve Všeobecných obchodních podmínkách dostupných na: https://www.sousede.cz/obchodni-podminky.


 1. Uživatelská data a jejich ochrana

  1. Uživatelé mají při užívání služeb sousedé.cz v rámci Portálu možnost ukládat data, tj. údaje zaznamenané v digitální podobě určené k počítačovému zpracování (dále jen „uživatelská data“).

  2. Uložením uživatelských dat na Portál pověřuje Uživatel Provozovatele k jejich automatizovanému zpracování a uložení na Portál.

  3. Uživatelská data jsou v rámci Portálu zpracovávána automatizovaným způsobem v elektronické podobě prostřednictvím systému, který je plně zašifrován a nemají k němu přístup třetí osoby, a v případě potřeby taktéž manuálně. Informace o způsobu zpracování a nakládání s osobními údaji v rámci uživatelských dat jsou k dispozici v Informačním memorandu pro uživatele portálu sousedé.cz dostupném na: https://www.sousede.cz/memorandum.

  4. Uložením uživatelských dat se však Uživatel nezbavuje jakéhokoli práva k nahraným datům a je oprávněn s nimi disponovat v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami a Informačním memorandem pro uživatele portálu sousedé.cz.

  5. Provozovatel má vytvořen komplexní systém pro zabezpečení ochrany uživatelských dat, a to zejména prostřednictvím zachovávání mlčenlivosti o uživatelských datech a jejich zabezpečení a dále prostřednictvím technických opatření k zajištění bezpečnosti elektronického a automatizovaného zpracování uživatelských dat.

  6. Provozovatel může poskytnout přístup k uživatelským datům také dalším subjektům, zpracovatelům, jejichž zpracování splňuje všechny požadavky právních předpisů a které poskytují vhodné záruky ochrany práv Uživatelů a uživatelských údajů. Těmto subjektům však bude umožněn přístup k uživatelským datům jen po nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, přičemž jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Provozovatel může poskytnout přístup k uživatelským datům také tehdy, pokud jí to ukládá právní předpis.


 1. Omezení odpovědnosti Provozovatele

  1. Služby poskytované na Portálu nejsou službami trvalé zálohy informací a/nebo dat. Uživatel je odpovědný za vlastní zálohování uživatelských dat, a to na své vlastní náklady. Provozovatel nezaručuje, že uživatelská data nebudou poškozena či smazána.

  2. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou Uživateli v důsledku zničení, poškození, ztráty či zneužití uživatelských dat, které byly Uživatelem na Portál uloženy, a to ať už v důsledku jeho nedbalosti či úmyslného jednání v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy nebo Všeobecnými obchodními podmínkami nebo v důsledku protiprávního jednání třetí osoby. Provozovatel zejména neodpovídá za jakoukoliv újmu, která Uživateli vznikla ztrátou či zneužitím přihlašovacích údajů k jeho uživatelskému účtu. Provozovatel dále neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou Uživateli v důsledku výpadku internetového připojení; částečné či úplné nedostupnosti nebo nefunkčnosti Portálu; zneužití Portálu, počítačových virů a jiných kybernetických útoků; či v důsledku vyšší moci.