Chcete vědět, jakou spotřebu tepla mají vaši sousedé?

Do poradny nám dorazil dotaz od pana B.: Může předseda výboru SVJ poskytnout informaci o tom, jaká je spotřeba tepla u jiných bytů v našem domě? Máme každý rok velmi rozdílné platby za teplo a rád bych svou situaci porovnal s ostatními.

Chcete vědět, jakou spotřebu tepla mají vaši sousedé?

Odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z SVJpravnik.cz:

Obecně máte v souladu s občanským zákoníkem jako vlastník jednotky právo seznámit se s tím, jak osoba oprávněná za správu domu (SVJ) hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. Stejně tak máte právo nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy domu a pozemku, do účetních knih i dalších dokladů. V rámci tohoto práva tak můžete nahlížet i do dokumentů vztahujících se ke spotřebě tepla a jeho vyúčtování. Nicméně je také pravda, že SVJ má povinnost postupovat v souladu s nařízením GDPR, a tudíž chránit osobní údaje ostatních členů SVJ. Proto by Vám mělo zpřístupnit uvedené dokumenty až po jejich anonymizaci, případně pseudonymizaci. Pro Vás to tak znamená, že se můžete domáhat nahlédnutí do Vámi požadovaných dokumentů, nicméně nebudou v nich uvedena přímo jména, příjmení, čísla jednotek či další údaje, podle kterých by bylo možné ztotožnit spotřebu u dané jednotky s konkrétním vlastníkem.

V této souvislosti je třeba uvést, že v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. máte také právo na to, aby Vám SVJ poskytlo vyúčtovávání záloh na služby (tedy i záloh na dodávky tepla a centralizovaného poskytování teplé vody), kde musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování. Současně můžete SVJ zaslat písemnou žádost, na základě které Vám SVJ musí doložit náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování v souladu se zákonem. Stejně tak Vám musí umožnit pořízení kopií podkladů k uvedenému. Takovouto písemnou žádost je však třeba podat co nejdříve po skončení zúčtovacího období, neboť SVJ má povinnost uvedené poskytnout nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období.

Doufám, že je pro Vás výše uvedené dostačující a naše rada Vám pomůže vyřešit Vaši situaci.

S přáním pěkného dne

Mgr. Jan Eisenreich

Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o.

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha

tel.č. 727835270


Mohlo by vás zajímat

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Dne 13. června 2022 proběhl webinář na téma “Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle”. Webinářem nás provedla za sousedé.cz Zlata Botero, která probrala organizační část a vysvětlila právní základ. Pokračovala kolegyňka Jiřina Langová, která prošla krok za krokem praktické ovládání online nástroje. Odborné právní dotazy doplnil Martin Bareš z naší právní kanceláře ARROWS ELT Global.

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Dne 25. května 2022 proběhl webinář na téma Péče o otopnou soustavu. Webinářem nás provedla Zlata Botero za Sousedé.cz a odborný obsah přednesl ing František Basl ze společnosti Pražská teplárenská a.s.

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Často se setkáváme se situací, kdy se v rámci společenství vlastníků bytových jednotek jedná na základě rozhodnutí shromáždění SVJ, jenž bylo přijato v rozporu se stanovami či zákonem. Také se jedná o případ, kdy se rozhoduje o právech vlastníků, o kterých nemá společenství vlastníků oprávnění rozhodovat. Zákon v těchto případech umožňuje přehlasovanému vlastníku jednotky, aby se domáhal vyslovení neplatnosti usnesení u soudu.