Chcete vědět, jakou spotřebu tepla mají vaši sousedé?

Do poradny nám dorazil dotaz od pana B.: Může předseda výboru SVJ poskytnout informaci o tom, jaká je spotřeba tepla u jiných bytů v našem domě? Máme každý rok velmi rozdílné platby za teplo a rád bych svou situaci porovnal s ostatními.

Chcete vědět, jakou spotřebu tepla mají vaši sousedé?

Odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z SVJpravnik.cz:

Obecně máte v souladu s občanským zákoníkem jako vlastník jednotky právo seznámit se s tím, jak osoba oprávněná za správu domu (SVJ) hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. Stejně tak máte právo nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy domu a pozemku, do účetních knih i dalších dokladů. V rámci tohoto práva tak můžete nahlížet i do dokumentů vztahujících se ke spotřebě tepla a jeho vyúčtování. Nicméně je také pravda, že SVJ má povinnost postupovat v souladu s nařízením GDPR, a tudíž chránit osobní údaje ostatních členů SVJ. Proto by Vám mělo zpřístupnit uvedené dokumenty až po jejich anonymizaci, případně pseudonymizaci. Pro Vás to tak znamená, že se můžete domáhat nahlédnutí do Vámi požadovaných dokumentů, nicméně nebudou v nich uvedena přímo jména, příjmení, čísla jednotek či další údaje, podle kterých by bylo možné ztotožnit spotřebu u dané jednotky s konkrétním vlastníkem.

V této souvislosti je třeba uvést, že v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. máte také právo na to, aby Vám SVJ poskytlo vyúčtovávání záloh na služby (tedy i záloh na dodávky tepla a centralizovaného poskytování teplé vody), kde musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování. Současně můžete SVJ zaslat písemnou žádost, na základě které Vám SVJ musí doložit náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování v souladu se zákonem. Stejně tak Vám musí umožnit pořízení kopií podkladů k uvedenému. Takovouto písemnou žádost je však třeba podat co nejdříve po skončení zúčtovacího období, neboť SVJ má povinnost uvedené poskytnout nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období.

Doufám, že je pro Vás výše uvedené dostačující a naše rada Vám pomůže vyřešit Vaši situaci.

S přáním pěkného dne

Mgr. Jan Eisenreich

Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o.

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha

tel.č. 727835270


Mohlo by vás zajímat

Jak správně pojistit majetek SVJ?

Jak správně pojistit majetek SVJ?

S koncem roku mohou končit i některé smlouvy, například ty pojistné. U většiny z nich dochází k automatickému prodloužení. Není tedy potřeba se o pojištění starat. Ale jste si jistí, že sjednané podmínky pojištění odpovídají aktuální situaci?

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Jedním z nejčtenějších článků za poslední dobu v našem magazínu byl ten o možnosti svěření působnosti člena voleného orgánu odborníkovi, jenž bude tuto činnost vykonávat profesionálně jako placenou službu. Co všechno souvisí s prací profesionálního předsedy SVJ a jak náročná je jeho činnost, se dočtete otázkách a odpovědích v tomto článku.