Co je potřeba schválit k zasklení lodžií

Jak máme postupovat, když zvažujeme zasklení lodžií v bytech vlastníků? Je potřeba stavební povolení a souhlas vlastníků bytů? Jsme SVJ o 38 bytových jednotkách.

Co je potřeba schválit k zasklení lodžií

Odpovídá: MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Dle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona platí, že: „Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.”

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dle mého názoru bude zasklení lodžií zpravidla stavební úpravou, kterou se mění vzhled stavby a ovlivňuje požární bezpečnost stavby, tedy stavbou, která vyžaduje stavební povolení. A to bez ohledu na systém zasklení, tedy bez ohledu na to, zda půjde o bezrámový systém nebo rámový systém. Musí tedy být zpracována projektová dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení a musí být doloženo stanovisko hasičského záchranného sboru.
Vlastník bytu jako stavebník k žádosti o vydání stavebního povolení musí podle § 110 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 184a stavebního zákona přiložit souhlas společenství vlastníků.

SOUHLAS SHROMÁŽDĚNÍ NEBO JEN STATUTÁRNÍHO ORGÁNU?

Otázkou potom je, zda je nutný souhlas shromáždění nebo postačí souhlas statutárního orgánu společenství vlastníků. Působnost shromáždění je vymezena v § 1208 občanského zákoníku, ve kterém ovšem není explicitně uvedeno, že by shromáždění rozhodovalo o udělení souhlasu ve smyslu § 184a stavebního zákona.
Dle mého názoru by proto byl nezbytný souhlas shromáždění pouze tehdy, pokud by v souladu s § 1208 písm. i) toto vyžadovaly stanovy společenství nebo v případě, že by si shromáždění tuto záležitost vyhradilo k rozhodování. Pokud stanovy neobsahují takový požadavek a ani si shromáždění otázku udělování souhlasu se zasklením lodžií pro jednotlivé byty nevyhradilo, rozhoduje o tom, zda vlastníku udělit souhlas se zasklením lodžií, statutární orgán.


Mohlo by vás zajímat

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Máte na starosti důležitou funkci ve vašem společenství vlastníků jednotek nebo bytovém družstvu? Nebo potřebujete z nějakého důvodu nahlédnout do zápisu ze schůzí, či jednání orgánu SVJ, ať už výboru, kontrolní komise nebo představenstva SVJ? Následující řádky vám prozradí, co vše musí obsahovat tyto zápisy a jak do nich nahlédnout.

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Hlasování per rollam online stále ještě pro mnohé představuje strach z neznáma. Proto jsme oslovili profesionálního předsedu SVJ, který s online hlasováním zkušenosti má, aby nám je popsal. Nejlepší na tom všem prý je, že všichni zjistili, že to jde i jinak – uvědomili si, kolik vlastně ušetří peněz a hlavně času. Navíc ani nemusí řešit usnášeníschopnost – protože pohodlně odhlasuje každý.