Dlužníci ve společenství vlastníků

Neplatič příspěvků na správu domu a pozemku nebo záloh na služby s užíváním jednotky a společných částí domu může působit značné nepříjemnosti nejenom statutárnímu orgánu společenství, ale rovněž i společenství jako takovému.

Dlužníci ve společenství vlastníků

Dlužníci ve společenství vlastníků jsou bohužel častým nešvarem vyskytujícím se u těchto právnických osob a reflektují stav společnosti v České republice. Menší společenství, která vznikla nedávno, nebo nemají po velké opravě domu na účtu dostatečnou rezervu, může takový neplatič přivést do citelných finančních problémů. Společenství totiž musí za prvé vynaložit prostředky na právní zastoupení na vymáhání těchto částek a za druhé mu samozřejmě chybí prostředky, které měl dotyčný dlužník uhradit. Tato kombinace může být pro některá společenství velmi nepříjemná až fatální, pokud např. dlužník vlastní více bytových jednotek a za žádnou platby nehradí.

Kdo nese odpovědnost?

Statutární orgán je za vymáhání těchto pohledávek za společenství odpovědný. Měl by rovněž hlídat okamžik, když se dlužník (fyzická nebo právnická osoba) ocitne v insolvenci.

Jak probíhá insolvenční řízení?

Insolvenční řízení se řídí zejména zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Jedná se o řízení velmi formalistické, kdy prakticky všechna podání jsou činěna na předepsaných formulářích. Dalším velmi důležitým prvkem insolvenčního řízení jsou lhůty, kdy jejich zmeškání může mít nenávratné důsledky.

Insolvenční řízení je zahájeno podáním insolvenčního návrhu, což je mimochodem jeden z mála úkonů, který se nepodává na předepsaném formuláři. Tento návrh mohou podat jak věřitelé, tak i dlužník. V návrhu by mělo kromě povinných náležitostí být zdůvodněno, proč má dlužník být v úpadku, což je jeden ze základních pojmů.

Dlužník je v úpadku, pokud má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Insolvenční zákon dále stanoví různé situace, kdy se má za to, že dlužník není schopen plnit své závazky.

V případě, že je dlužník skutečně v úpadku, zvolí se jeden ze způsobů řešení, konkrétně konkurz, reorganizace nebo oddlužení. Zároveň po prohlášení úpadku určí lhůtu jako poslední možnost přihlášení pohledávek.

Jak získat alespoň část dluhu?

Společenství vlastníků se pravděpodobně bude nejčastěji setkávat s oddlužením o které žádá dlužník. V tomto případě je výše uvedené dodržení lhůty pro přihlášení pohledávky důležité proto, že po splnění oddlužení je dlužník dle § 414 Insolvenčního zákona osvobozen od splnění pohledávek, které měly být přihlášeny, avšak nebyly. Tyto pohledávky tedy společenství vlastníků po dlužníkovi již nemůže nárokovat. Proto je kriticky důležité, aby společenství svou pohledávku v určené lhůtě přihlásilo a mělo tak šanci dostat alespoň část dluhu.

Pohledávka se přihlašuje na předepsaném formuláři, kdy je třeba tuto pohledávku vyčíslit a uvést důvody vzniku a proč se věřitel dožaduje splnění této pohledávky. Pohledávka následně může být popřena dlužníkem, ostatními věřiteli, nebo i insolvenčním správcem. Proti popření se lze samozřejmě bránit.

Platební morálka se i s pandemickou situací u některých společenství zhoršila hlavně z důvodu, že příjmy jednotlivým vlastníkům poklesly. Nicméně stále platí, že pozastavení úhrad spojených s bydlením bývá až tím posledním opatřením, které využívají lidé ve skutečné nouzi. To může pro jednotlivá společenství být alespoň malou útěchou.

Kontakt na SVJ právník

Přečtěte si také: Hlídání insolvencí pro Váš klidný spánek

Zdroj foto: Jumpstory.com


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.