Dotace pro váš bytový dům

Možná se váš dům chystá na rekonstrukci nebo opravu, možná jste se po letošní studené zimě rozhodli už nevydávat tolik peněz na vytápění a odsouhlasili jste si zateplení obvodových stěn. V tom případě je dobré vědět, že pro bytové domy v Praze je už od března loňského roku aktuální takzvaná 2. výzva pro bytové domy v rámci dotačního programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám.

Dotace pro váš bytový dům

Dva programy 2. výzvy

Program A - Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, který můžete využít, pokud plánujete zateplení budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Do programu spadá i výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu. Dále je poskytována dotace na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.

Program C - Efektivní využití zdrojů energie. Ten slouží zejména k podpoře výměny zdrojů tepla, například kotlů na fosilní paliva za efektivnější, nebo elektrických systémů vytápění za tepelná čerpadla. Dále je možné jej využít na instalaci solárních systémů nebo rekuperačních jednotek. Oba programy pak lze kombinovat.

Jak podat žádost?

Žadatelem a příjemcem dotace je vlastník bytového domu, přičemž tento dům musí stát v pražském katastru. Podmínky podpory vlastníky nijak neomezují, může se hlásit, jak fyzická osoba, tak osoba právnická, společenství vlastníků, bytová družstva nebo městské části. Pouze tzv. pověření vlastníci, tedy správcovské firmy nebo správci svěřeneckých fondů mohou žádat až s účinností od 9. 1. 2017.

Podat žádost lze před samotným zahájením rekonstrukce, v jejím průběhu nebo i po dokončení. Samotné podání se provádí ve dvou krocích. Nejdříve je nutné žádost elektronicky zaevidovat, tedy na stránkách vyplnit elektronický formulář. Poté vygenerovat, vytisknout a podepsat formulář žádosti, připojit k němu veškerou písemnou dokumentaci a doručit osobně nebo zaslat poštou na některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR a to do 5 dnů od vyplnění formuláře. Žádat o podporu nelze pouze u výstaveb nových bytových domů.

Kolik vlastně lze získat?

Platí základní pravidlo, čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá. Dotační program výši dotace rozlišuje ještě na další podpodpory A.0, A.1 a A.2, kde kritériem je skutečně dosažená energetická úspora provedených opatření. K tomu slouží sofistikované vzorce a parametry, do jejichž tajů raději nebudeme pronikat a ponecháme je odborníkům.

V zásadě však platí, že celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo v kombinaci podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. Ovšem zde je nutné zbystřit. Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací rekonstrukce. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2015.

Mezi způsobilé výdaje jsou zahrnuty výdaje na materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy, opatření provedená na plášti budovy a výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací těchto opatření.

Způsobilými výdaji jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení, na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním podporovaných opatření a na provedení úprav nastavení regulačních prvků popř. teplotních a dalších parametrů otopné soustavy podle projektu.

Na co je třeba si dát pozor?

Žadatel musí například prokázat technické vlastnosti použitých materiálů, je tedy nutné stavět s materiály certifikovanými od spolehlivých výrobců. Práce musejí být prováděny firmami s prokázanou odbornou způsobilostí. K zateplení budovy je nutné přizvat odborný technický dozor.

A mohli bychom pokračovat, protože Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory, které na svých stránkách zveřejnilo MŽP ČR má nějakých 40 stran a bude tedy nutné se s nimi podrobně seznámit. Přehledný návod jak vůbec s rekonstrukcí začít najdete také na stránkách dotačního programu.

Přejeme hodně štěstí při vyřizování a získávání dotace, a pokud už nějakou zkušenost máte, podělte se o ní v naší diskuzi.

(foto zdroj: )


Mohlo by vás zajímat

Vstupní portál bytového domu

Vstupní portál bytového domu

Dnes už nikdo nepochybuje, že bezpečnost bytového domu začíná u jeho vstupních dveří. Vše se ale odvíjí od volby materiálů, kvality zpracování komponent a délky bezporuchového používání podílející se na celkové spokojenosti obyvatel bytového domu. Na jaké aspekty se tedy zaměřit?

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!