Jak je to s cizinci v bytě?

Jaké jsou obecné povinnosti majitele při krátkodobém pronájmu bytu, zejména turistům? Platná legislativa stanovuje povinnosti jak pro majitele bytu v roli pronajímatele, tak případné cizince v bytě v roli nájemce.

Jak je to s cizinci v bytě?

Ubytování či pronájem bytu cizincům

Právní úpravu najdeme v občanském zákoníku. Nerozlišuje práva ani povinnosti žádné ze stran vzhledem k jejich státní příslušnosti. Pokud vlastník bytu pronajímá byt cizinci, platí pro tento vztah stejná pravidla. Stěžejním zákonem je zákon o pobytu cizinců. Vyplývají z něho povinnosti pro majitele bytu, který přenechá byt k užívání cizinci.

Cizinci a jejich povinnosti

Majiteli bytu by se měl při výběru nájemce-cizince zajímat mimo jiné o typ a délku jeho pobytu na našem území. Budoucí nájemce by se měl na našem území zdržoval legálně a v souladu s platnými zákony. Domáhat se práv vyplývajících z nájemní smlouvy by se v opačném případě mohlo pronajímateli výrazně zkomplikovat. Jaké jsou povinnosti, které zákon o pobytu cizinců ukládá jak majiteli bytu v roli pronajímatele nebo ubytovatele, tak cizincům, kteří chtějí byt užívat?

  • Cizinci ze třetích zemí mimo EU musí do 3 dnů od vstupu na území ČR nahlásit svůj pobyt cizinecké policii.

  • Občané EU musí splnit tuto povinnost do 30 dnů, pokud chtějí v ČR pobývat déle než 30 dnů.

  • Z ohlášení místa pobytu cizince na našem území nevyplývají žádná práva k nemovitosti ani jejímu vlastníkovi.

  • U všech typů žádostí o dlouhodobý pobyt nebo vízum dokládají cizinci na cizinecké policii doklad o zajištěném ubytování na území ČR. To mohou doložit například ověřenou kopií nájemní smlouvy nebo úředně ověřeným potvrzením majitele bytu, že souhlasí s ubytováním cizince.

  • Platnost víza nebo povolení k trvalému pobytu cizince nemá vliv na platnost nájemní smlouvy. Pokud majitel bytu uzavře s cizincem platnou nájemní smlouvu, je pro oba právně závazná bez ohledu na to, zda cizinec splnil podmínky k pobytu na území ČR či nikoliv.

Povinnosti pronajímatele

Každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, má podle zákona o pobytu cizinců povinnosti nad rámec běžného pronájmu. Zákon ubytování definuje jako vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo jinou smlouvou s podobným obsahem. Povinnosti stanovené zákonem se tedy netýkají jen ubytovacích zařízení.

  • Majitel bytu je povinen oznámit policii ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování.
  • Na žádost cizince mu majitel bytu musí vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování.
  • Majitel má povinnost vést domovní knihu v listinné podobě a v případě kontroly ji předložit policii. Domovní kniha obsahuje jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok jeho narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování. Pronajímatel má možnost nahradit domovní knihu podobným listinným dokumentem se všemi požadovanými údaji, například může jít o založené nájemní smlouvy. Domovní knihu musí pronajímatel uchovat po dobu 6 let.
  • Majitel musí umožnit policii vstup do bytu, který je cizinci pronajímán, a také neprodleně policii oznámit případné úmrtí ubytovaného cizince.

Nájemní smlouva

Všechny nájemní smlouvy, kde je jedna ze stran cizí státní příslušník, jsou smlouvy s mezinárodním prvkem. Případné spory se neřídí jen českými zákony, ale i mezinárodními smlouvami. Tomu lze předejít ujednáním ve smlouvě, že se případné spory budou řešit dle českého práva před českými soudy.


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?

Úspora cen energií v bytových domech – sen nebo realita?

Úspora cen energií v bytových domech – sen nebo realita?

V médiích stále slyšíme o neúnosných až likvidačních cenách energií (nejen) v domácnostech. A k tomuto ruku v ruce o dotacích na fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla a přechodu na obnovitelné zdroje vytápění pro rodinné domy. Ale málo kdo ví, že všechny tyto možnosti úspor se týkají i bytových domů.