Jak je to s cizinci v bytě?

Jaké jsou obecné povinnosti majitele při krátkodobém pronájmu bytu, zejména turistům? Platná legislativa stanovuje povinnosti jak pro majitele bytu v roli pronajímatele, tak případné cizince v bytě v roli nájemce.

Jak je to s cizinci v bytě?

Ubytování či pronájem bytu cizincům

Právní úpravu najdeme v občanském zákoníku. Nerozlišuje práva ani povinnosti žádné ze stran vzhledem k jejich státní příslušnosti. Pokud vlastník bytu pronajímá byt cizinci, platí pro tento vztah stejná pravidla. Stěžejním zákonem je zákon o pobytu cizinců. Vyplývají z něho povinnosti pro majitele bytu, který přenechá byt k užívání cizinci.

Cizinci a jejich povinnosti

Majiteli bytu by se měl při výběru nájemce-cizince zajímat mimo jiné o typ a délku jeho pobytu na našem území. Budoucí nájemce by se měl na našem území zdržoval legálně a v souladu s platnými zákony. Domáhat se práv vyplývajících z nájemní smlouvy by se v opačném případě mohlo pronajímateli výrazně zkomplikovat. Jaké jsou povinnosti, které zákon o pobytu cizinců ukládá jak majiteli bytu v roli pronajímatele nebo ubytovatele, tak cizincům, kteří chtějí byt užívat?

  • Cizinci ze třetích zemí mimo EU musí do 3 dnů od vstupu na území ČR nahlásit svůj pobyt cizinecké policii.

  • Občané EU musí splnit tuto povinnost do 30 dnů, pokud chtějí v ČR pobývat déle než 30 dnů.

  • Z ohlášení místa pobytu cizince na našem území nevyplývají žádná práva k nemovitosti ani jejímu vlastníkovi.

  • U všech typů žádostí o dlouhodobý pobyt nebo vízum dokládají cizinci na cizinecké policii doklad o zajištěném ubytování na území ČR. To mohou doložit například ověřenou kopií nájemní smlouvy nebo úředně ověřeným potvrzením majitele bytu, že souhlasí s ubytováním cizince.

  • Platnost víza nebo povolení k trvalému pobytu cizince nemá vliv na platnost nájemní smlouvy. Pokud majitel bytu uzavře s cizincem platnou nájemní smlouvu, je pro oba právně závazná bez ohledu na to, zda cizinec splnil podmínky k pobytu na území ČR či nikoliv.

Povinnosti pronajímatele

Každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, má podle zákona o pobytu cizinců povinnosti nad rámec běžného pronájmu. Zákon ubytování definuje jako vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo jinou smlouvou s podobným obsahem. Povinnosti stanovené zákonem se tedy netýkají jen ubytovacích zařízení.

  • Majitel bytu je povinen oznámit policii ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování.
  • Na žádost cizince mu majitel bytu musí vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování.
  • Majitel má povinnost vést domovní knihu v listinné podobě a v případě kontroly ji předložit policii. Domovní kniha obsahuje jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok jeho narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování. Pronajímatel má možnost nahradit domovní knihu podobným listinným dokumentem se všemi požadovanými údaji, například může jít o založené nájemní smlouvy. Domovní knihu musí pronajímatel uchovat po dobu 6 let.
  • Majitel musí umožnit policii vstup do bytu, který je cizinci pronajímán, a také neprodleně policii oznámit případné úmrtí ubytovaného cizince.

Nájemní smlouva

Všechny nájemní smlouvy, kde je jedna ze stran cizí státní příslušník, jsou smlouvy s mezinárodním prvkem. Případné spory se neřídí jen českými zákony, ale i mezinárodními smlouvami. Tomu lze předejít ujednáním ve smlouvě, že se případné spory budou řešit dle českého práva před českými soudy.


Mohlo by vás zajímat