Jak je to s požární bezpečností v bytových domech?

Společné chodby plné starého nábytku a harampádí nebo zamčené vchodové dveře vyvolávají neustálé dohadování majitelů bytů. Nejde však jen o nepříjemnosti mezi sousedy, oba časté problémy mohou mít také dopad na požární bezpečnost obyvatel domu.

Jak je to s požární bezpečností v bytových domech?

Role SVJ v rámci požární bezpečnosti

Požární bezpečnost je v mnoha bytových domech opomíjena. Jaká jsou základní pravidla a povinnosti správce bytového domu, SVJ v oblasti požární ochrany? Tuto problematiku upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Doplňuje jej celá řada vyhlášek a předpisů. Podle § 2 zákona pro SVJ vyplývají povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívá k provozování činnosti. Rozsah povinností ovlivňuje zařazení provozované činnosti do jedné ze tří kategorií:

  • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
  • se zvýšeným požárním nebezpečím,
  • s vysokým požárním nebezpečím.

Zařazení bytového domu do některé z kategorií je prvním úkolem SVJ dle zákona.

Zákon bohužel nestanovuje žádné sankce za to, že SVJ jako právnická osoba nezačlení svou činnost do žádné z těchto kategorií. Tyto sankce stanovuje až za nevyhotovení předepsané dokumentace požární ochrany. Pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí není povinnost vést písemný doklad o začlenění. Tu vyžaduje provozování činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím. Tuto dokumentaci musí zpracovat odborně způsobilá osoba. U činností bez zvýšeného požárního nebezpečí není výslovně požadováno, aby začlenění provedla odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.

Pokud chcete mít požární bezpečnost ve vašem SVJ dle zákona, je nutné vědět, jak je bytový dům z pohledu požární ochrany bezpečný. Svěřte posouzení osobě, která má odborné znalosti z oblasti požární ochrany. I v té nejnižší kategorii stanovuje zákon řadu povinností, které odborník zná a správně nastaví.

Povinnosti SVJ v oblasti požární bezpečnosti

Každý bytový dům musí splňovat řadu opatření, nehledě na to, v jaké kategorii je zařazen.

Požární dokumentace, požární řád a poplachové směrnice Bytové domy ve druhé a třetí kategorii mají povinnost mít zpracovanou dokumentaci požární ochrany, požární řád a požární poplachové směrnice odborníkem. Požární poplachové směrnice říkají, jak postupovat při zjištění požáru. Mají být jednoduché, srozumitelné a spolu s požárním řádem umístěné tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v bytovém domě. V bytových domech bez zvýšeného požárního nebezpečí musí být viditelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru.

Únikové cesty a nouzové východy SVJ má podle zákona povinnost udržovat všechny komunikační prostory (například chodby, schodiště), které jsou součástí únikových cest, průchodné. Stejně tak musí být volný přístup k nouzovým východům, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

Proto je důležité, aby na chodbách a schodištích bytových domů nebylo nashromážděno různé vybavení a osobní věci, které mohou překážet při evakuaci a pohybu záchranných složek. Na tyto nedostatky by vás měl upozornit požární technik provádějící pravidelné požární kontroly.

Vchodové dveře do bytového domu jsou důležitou součástí únikových cest. Z pohledu splnění požadavků požární bezpečnosti musí být tyto dveře při evakuaci volně otevíratelné a průchodné ve směru úniku.

Pravidelné požární kontroly Provádět preventivní požární prohlídky může pouze odborně způsobilá osoba. Pro všechny kategorie jsou stanovené lhůty pravidelných preventivních prohlídek.

  • bez zvýšeného požárního nebezpečí se provádí preventivní požární prohlídka nejméně jednou za rok
  • se zvýšeným požárním nebezpečím nejméně jednou za 6 měsíců
  • s vysokým požárním nebezpečím nejméně jednou za 3 měsíce

Revize požárních zařízení Tyto kontroly se týkají všech požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany, například hasicích přístrojů. Jejich počet pro konkrétní stavbu, druh i rozmístění určuje vyhláška o požární prevenci. Kontrola hasicích přístrojů odborníkem je nutná minimálně jednou za rok.

Součástí některých bytových domů mohou být vnitřní požární vodovody (hydranty). I pro ně platí udržovat je v provozuschopném stavu, zajistit k nim volný přístup a pravidelné revize minimálně jednou za rok.

A v neposlední řadě se některých bytových domů může týkat také pravidelná revize požárních dveří. Platná legislativa stanovuje požadavky na požární odolnost jak vstupních bytových dveří, tak i dveří do společných prostor bytového domu, které představují samostatné požární úseky. Jedná se například o kočárkárny, kotelny nebo sklepní prostory.

Bezpečnostní značky V rámci splnění požadavků na požární bezpečnost má SVJ povinnost označovat prostory bytového domu příslušnými značkami. Jde o označení únikových cest, ale také míst, kde se nacházejí věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení (například hasicí přístroje, požární hydrant, hlavní uzávěry vody nebo plynu). Další kategorii bezpečnostních značek představují zákazy (například zákaz kouření), příkazy a pokyny (požární řád, evakuační výtahy, nouzové východy a další).


Mohlo by vás zajímat

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?