Jak vybudovat výtah?

Výtah v několikapatrové budově je dnes samozřejmostí, přes to v mnoha bytových domech stále chybí. Jak může SVJ záměr vybudování výtahu protlačit, jak se na jeho vybudování musí členové SVJ podílet finančně a jak na jeho provozu? Musí být pro jeho pořízení všichni vlastníci bytových jednotek?

Jak vybudovat výtah?

Scénu z filmu Vlastníci zažili mnozí členové na vlastní kůži. Určití členové společenství vlastníků jednotek chtějí výstavbu výtahu, kterou budou financovat odprodejem půdy, zatímco ti, co bydlí v přízemí a ještě své byty pronajímají, proti využití společných peněz na výtah odmítají. Nakonec se společenství nedohodne a všichni musí šlapat do schodů pěšky… Bohužel scéna z filmu je velmi blízká těm ze života. Dohodnout se na výstavbě je nesnadné. Pro majitele bytových jednotek z přízemí a z prvního patra je výstavba výtahu zbytečná a obtěžující, navíc jsou to pro zbytečně vynaložené peníze. Jiní majitelé odmítají finanční nákladnost vybudování výtahu a spokojí se chůzí po schodech. Přitom výtah není jen ulehčením pro ty, kdo jsou líní chodit po schodech. Je důležitý pro hendikepované, pro rodiče s malými dětmi, pro ty, kteří se v důsledku zranění nemohou plně pohybovat a také výrazně usnadňuje manipulaci s objemnými předměty. A v neposlední řadě zvyšuje hodnotu domu a bytu.

Hlasování o vybudování výtahu

V zásadě vznikají tři třecí plochy, jedna souvisí s tím, že se naruší společné prostory, do kterých se výtah vestaví, dále s financováním výstavby výtahu a nakonec s financováním jeho provozu. O běžných záležitostech rozhoduje ve společenství vlastníků jednotek shromáždění nadpoloviční většinou hlasů, pokud není stanoveno jinak. Co se týká stavebních úprav společných prostor, s tímto hlasováním společenství nevystačí. Již dva roky totiž platí nová právní úprava, kvůli které nemůže nadpoloviční většina menšinu v takto důležitém rozhodnutí přehlasovat. Výtahy jsou totiž podle nařízení vlády o úpravě některých náležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím č. 366/2013 Sb., § 5 společnou částí domu, o kterou nelze takto snadno rozhodnout, neboť dochází ke změně prohlášení vlastníka. Toto nařízení výslovně prohlašuje, že „ Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160 odst. 2 občanského zákoníku.“ Jakoukoliv změnu těchto prostor musí odsouhlasit všichni vlastníci, shromáždění vlastníků nově schvaluje jen takové stavební zásahy, které se neprovádějí na společných prostorech. Pokud se tedy má výtah budovat v prostorech, které sdílí a vlastní všichni vlastníci, pak musí s touto výstavbou souhlasit naprosto všichni vlastníci. Pokud by se výtah stavěl v prostorách, který nemají členové SVJ zapsaný coby spoluvlastnictví (například z vnější části domu), pak souhlas všech není vyžadován, stačí většinový souhlas.

Financování výtahu

Vybudování výtahu je finančně velmi náročné. V závislosti na tom, jak je obtížné v domě výtah vybudovat a na velikosti výtahu, se může jednat částku od jednoho milionu výše, kterou společenství většinou nedisponuje. Pořízení výtahu společenství financují často z úvěru, o kterém musí souhlasně hlasovat všichni vlastníci. Další možností je odprodej společného majetku, například určitých prostor v domě a pořízení výtahu z těchto prostředků. Opět se jedná o změnu prohlášení vlastníka, se kterým musí souhlasit všichni členové společenství vlastníků. Pořízení výtahu financují jen ti členové společenství, kteří ho budou také využívat. Ti, kdo obývají přízemí a první patro, tedy za výtah neplatí. Jejich souhlas je ale přesto třeba. Pořízení výtahu se totiž platí navýšením částky, která se hradí do fondu oprav, často jde o podstatné zvýšení tohoto příspěvku. Co se týká financování provozu výtahu, zde nejde o změnu prohlášení vlastníka a k rozhodnutí například o tom, že si společenství vezme úvěr, stačí prostá nadpoloviční většina hlasujících usnášení hodného shromáždění společenství vlastníků. Údržba, opravy, revize a kontroly výtahu jsou hrazeny z příspěvků na správu domu, pro využití těchto fondů se nehlasuje. Každý vlastník přispívá podle svého podílu na společných částech domu. Ti, kdo obývají byty o větší rozloze, tedy hradí za pořízení výtahu vyšší částku než ti, kdo mají menší podíl. Významnou částkou je nyní placení energií, které výtah spotřebovává. Tyto energie se nehradí podle podílu na společných částech.. Pokud shromáždění nestanoví způsob rozúčtování služeb, podle zákona se rozúčtují podle počtu rozhodných osob.

Svízelné hlasování

Hlasování, kterým lze dosáhnout vybudování výtahu, není opravdu snadné. Je třeba všem členům společenství vlastníků záměr dobře vysvětlit, což obnáší skutečně důkladnou přípravu, včetně toho, kde společenství získá na pořízení výtahu prostředky. Tuto přípravu nesmí výbor společenství podcenit, neboť jen tak lze získat důvěru členů společenství.

Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat