Je pro SVJ povinná registrace do Evidence údajů o skutečných majitelích?

Řešíme, zda se SVJ musí registrovat do rejstříku skutečných vlastníků společností na základě Evidence údajů o skutečných majitelích dle novely zákona č. 253/2008 Sb. Jsme běžné SVJ bez vlastníka, který by měl větší, či dokonce většinový podíl. Dle našeho názoru jsou skutečnými vlastníky SVJ jednotliví vlastníci zapsaní na listu vlastnictví v katastru nemovitostí. Ale zapisovat se snad má výbor SVJ!? Ani náš správce neumí poradit. Můžete vnést do této problematiky více světla? Týká se nás (SVJ) povinnost registrace? Dotaz: Josef Palacký

Je pro SVJ povinná registrace do Evidence údajů o skutečných majitelích?

ODPOVÍDÁ: MGR. PATRICK BOHÁČEK, ARROWS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O., WWW.ARWS.CZ

Evidence skutečných majitelů byla zřízena na základě z.č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML Zákon„).

Předně je třeba uvést, že dle ust. § 29b AML zákona mají všechny právnické osoby povinnost vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

Doba uchování údajů

Údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele uchovává právnická osoba po dobu, po kterou je tato osoba skutečným majitelem, a nejméně 10 let od zániku takového vztahu. Údaje o skutečném majiteli právnické osoby se zapisují do evidence údajů o skutečných majitelích způsobem a v rozsahu, který stanoví zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „rejstříkový zákon“) pak povinnost zápisu stanoví pro právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku. Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou zapsanou do veřejného rejstříku a tedy tato povinnost na něj dopadá.

Kdo má být v evidenci zapsán

Pro zodpovězení druhé části dotazu, tedy kdo by měl být v evidenci zapsán, je třeba vyjít z definice skutečného majitele dle AML zákona, který stanoví, že skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je u společenství vlastníků jednotek fyzická osoba:

  1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
  2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
  3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2.

Pokud ve společenství vlastníků jednotek tedy není osoba mající rozhodující vliv či vlastník jednotky, který by měl více než 25% hlasovacích práv (nebo byl příjemcem více než 25% prostředků), pak bude třeba zapsat členy statutárního orgánu, tedy výboru.


Mohlo by vás zajímat

Směrnice EED – nové povinnosti pro SVJ

Směrnice EED – nové povinnosti pro SVJ

Směrnice Evropské unie o energetické účinnosti (EED) může pro SVJ představovat komplikaci v již tak složitém procesu. Od 1. ledna 2022 musí být koncoví uživatelé informováni o své spotřebě jednou měsíčně.

Jak spravovat nemovitosti efektivně? Lekvi pomůže

Jak spravovat nemovitosti efektivně? Lekvi pomůže

Pečovat o nemovitost správně zabere obrovské množství času. Je třeba řešit obrovské množství problémů, ať už aktuálních, nebo dlouhodobých, což je spíš práce pro odborníka, než pro někoho, kdo se této problematice věnuje večer po celodenní práci. Pokud nemáte dostatek času, odbornosti a konec konců i nervů, je výhodné povolat ke správě nemovitosti odborníka.