Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

SVJ k výkonu své činnosti potřebuje majetek. Podle §1195, odst. 1 občanského zákoníku je ale oprávněno nabývat pouze takový majetek, který slouží pro účely správy domu a pozemku. S ním také může nakládat, nabývá jej vlastním jménem a pro sebe. V nařízení vlády 366/2013 Sb. je dále upřesněno, které příjmy patří SVJ a které ne. V §16 odstavci 2 je pak ve třech bodech uveden příkladný výčet příjmů, které SVJ nepatří a patří vlastníkům jednotek.

Jsou to:

  • Příjmy, které plynou z nakládání se společnými částmi domu a pozemku.
  • Úroky z prodlení placené z důvodu prodlení uživatelů společných částí s platbou za užívání či služby s ním spojené (tzn. úroky z prodlení z pronájmu nebo pachtu uvedeného výše).
  • Příjmy z technického zařízení ve společných částech, pokud toto zařízení generuje výnos.

Takové příjmy mohou klidně plynout na účet SVJ, a přesto mu nenáleží a ani s nimi nemůže nakládat (nemůže bez dalšího rozhodovat o osudu cizího majetku). V praxi se jedná o poměrně běžnou situaci. Takovým příjmem jsou například příjmy z reklamy, která je umístěna na fasádě domu, příjmy za umístění antény/ zesilovače signálu na střeše domu, příjmy z vedení datových sítí ve společném pozemku, příjmy z pronájmu společného pozemku jako parkovacího stání apod.

Běžnou praxí je, že SVJ vyplácí tyto prostředky spoluvlastníkům na konci roku dle jejich podílu. Protože se jedná o jejich příjem, jednotlivý spoluvlastníci si jej zahrnou do svých daňových přiznání a zdaní.

Jak a proč vytvořit mimořádný příspěvek na správu domu a pozemku?

Další z možností, jak s prostředky naložit je právě jejich ponechání na účtu SVJ jako tzv. mimořádný příspěvek na správu domu a pozemku (lidově také tzn. mimořádný příspěvek do fondu oprav). K tomu je ale třeba, aby SVJ nejprve řádně rozhodlo o tom, že takový příspěvek je třeba. To je úkolem shromáždění. Stanoví a odsouhlasí mimořádný příspěvek ve stejné výši, v jaké přijalo příjem náležející vlastníkům a pak usnesením schválí, že pro úhradu se použije započtení. Protože ale shromáždění nemůže rozhodovat o cizím majetku, pokud se započtením některý ze spoluvlastníků nesouhlasí, SVJ mu musí jeho podíl na příjmech vyplatit. Mimořádný příspěvek ale spoluvlastník zaplatit musí (protože byl řádně odsouhlasen shromážděním).

Zahrnuje se tento příjem do daňového přiznání?

Co se týče daňové povinnosti, jak bylo řečeno výše, jedná se o příjmy jednotlivých vlastníků jednotek, tudíž je musí zahrnout do svého daňového přiznání. Pokud je vlastník OSVČ tak vždy, u zaměstnanců existuje situace, kdy nemusí podávat daňové přiznání (osvobození podle §38g odst.2 zákona o daních z příjmů). Je to tehdy, když tento příjem (tzv. jiný příjem podle §7-10 zákona od daních z příjmů) nepřesáhne částku 20 000 Kč (platí od 1.1.2023, takže až pro daňové přiznání 2023), resp. částku 6000 Kč pro daňové přiznání za rok 2022.

Zdroj foto: pixabay.com

______________________________________________________________________

CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat