Náklady spojené s bydlením v bytovém domě (SVJ/BD) – část I.

Všichni, kdo bydlí v bytovém domě, hradí obvykle dva typy nákladů spojené s bydlením a službami poskytovanými v bytovém domě.

Náklady spojené s bydlením v bytovém domě (SVJ/BD) – část I.

Prvním z nich jsou náklady na služby a dodávky energií jako jsou elektřina a plyn v bytě, telefon, internet apod., které si sjednáváme s dodavateli sami přímo svým jménem. Pravidla pro vyúčtování těchto nákladů jsou dána smluvně a u každého dodavatele jsou podmínky různé. Telefon a internet platíme obvykle měsíčně, u elektřiny a plynu pak hradíme nastavené zálohy a jednou za rok obdržíme vyúčtování těchto zálohových plateb.

Druhou skupinu tvoří náklady na služby a dodávky energií, jejichž poskytovatelem je vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků jednotek. Za všechny tyto služby a dodávky energií hradí koneční příjemci měsíční zálohy, jednou za rok pak obdrží vyúčtování skutečných nákladů. Pravidla pro rozúčtování těchto nákladů hledejte v platné legislativě, ale hlavně ve stanovách vašeho SVJ/BD.

V pravidelných měsíčních platbách na účet SVJ hradíte kromě záloh na vyúčtovatelné služby také příspěvek na správu domu a pozemku, pravidla přispívání určuje §1180, odst.1) NOZ – „Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.“

Další nevyúčtovatelnou položkou ve vašich měsíčních platbách je příspěvek na vlastní správní činnost SVJ, pravidla přispívání určuje §1180, odst. 2) NOZ – „Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.“

Podrobnou specifikaci, co vše patří do příspěvku na správu domu a pozemku a co do příspěvku na vlastní správní činnost, pak najdete ve vyhlášce 366/2013 Sb.

Kde najdu pravidla pro rozúčtování nákladů na služby?

Rozúčtování nákladů na služby v bytovém domě se řídí aktuálně Novým občanským zákoníkem 89/2012 Sb., novelizovaným zákonem 67/2013 Sb., náklady na vytápění a společnou přípravu teplé vody se nově od roku 2016 rozúčtovávají podle pravidel daných vyhláškou 269/2015 Sb.

Rádi bychom v našem miniseriálu podrobně popsali vyúčtování jednotlivých služeb dle jejich typu. Na rozúčtování tepla se můžete těšit již ve čtvrtek 27. 4. 2017.


Mohlo by vás zajímat

Vstupní portál bytového domu

Vstupní portál bytového domu

Dnes už nikdo nepochybuje, že bezpečnost bytového domu začíná u jeho vstupních dveří. Vše se ale odvíjí od volby materiálů, kvality zpracování komponent a délky bezporuchového používání podílející se na celkové spokojenosti obyvatel bytového domu. Na jaké aspekty se tedy zaměřit?