Nový občanský zákoník bude platit od roku 2014

Opoziční ČSSD se tento týden při projednávání v Senátu překvapivě nepodařilo odložit účinnost nového občanského zákoníku až na rok 2016. Očekávalo se, že zákon se vrátí do Sněmovny právě s tímto pozměňovacím návrhem.

Nový občanský zákoník bude platit od roku 2014

Senátoři ale nakonec neschválili k novému kodexu žádné usnesení a tak platí, že po uplynutí 30denní lhůty je zákon Senátem přijat. Návrh, pod kterým už schází jen podpis prezidenta, je součástí komplexní rekodifikace soukromého práva a rekodifikační komise ministerstva spravedlnosti na něm pracovala více než 11 let. Nový občanský kodex začne platit od roku 2014 a dá se předpokládat, že v průběhu dvouleté legisvakanční lhůty ještě dojde k jeho úpravám.

Současný zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, byl přijat téměř před půl stoletím a od té doby byl mnohokrát novelizován. Postupně přibývaly další zákony řešící oblasti, které v původním občanském zákoníku nebyly obsaženy. V průběhu let se tak občanskoprávní vztahy roztříštily do mnoha předpisů. Nový občanský zákoník má tento nedostatek odstranit a vše shrnout do jediného předpisu. Díky tomu má návrh občanského zákoníku přes 3 tisíce paragrafů. Tímto novým zákonem se také české právo sjednotí se standardy soukromého práva v Evropě. Dlouhý zákon je tematickyrozdělen do pěti částí.

Obecná část obsahuje pojmy, terminologii a definici právního postavení člověka jako jednotlivce. Část druhá nazvaná Rodinné právo nahrazuje současný zákon o rodině a zabývá se manželstvím, vztahy mezi rodiči a dětmi i dalšími vztahy mezi příbuznými. Část třetí upravuje Absolutní majetková práva, definuje tedy pojmy jako vlastnictví, práva k cizím věcem, správa cizího majetku nebo dědické právo. Čtvrtá nejrozsáhlejší část nového občanského zákoníku nazvaná Relativní majetková práva obsahuje nejrůznější druhy smluv a řeší vznik, obsah, zajištění a zánik závazků. V poslední páté části jsou Ustanovení společná, přechodná a závěrečná, ve kterých je popsán přechod na tuto novou právní úpravu. V předposledním paragrafu je dlouhý seznam rušených předpisů. Nový zákon pochopitelně nahradí stávající zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ale také ruší přes 230 dalších právních předpisů, z významných zákonů ruší např.:> > - zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

  • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
  • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,
  • zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
  • zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku,
  • zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
  • zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.

O nejvýznamnějších změnách, které nový občanský kodex od roku 2014 přinese, jsme psali v tomto samostatném článku.Kromě občanského zákoníku prošel Senátem i související vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém a návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákon o obchodních korporacích, který nahrazuje obchodní zákoník.


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.