Pravidelné povinné revize v bytovém domě

Zákon nařizuje všem majitelům nemovitostí povinnost provádět kontroly vybraných zařízení. Společenství vlastníků jednotek má při správě bytových domů povinnost kontrolovat zařízení a to nejen ze zákona, ale i kvůli ochraně majetku, životů a zdraví obyvatel. Jaké revize jsou v bytovém domě povinné a jak často musí být prováděny?

Pravidelné povinné revize v bytovém domě

Elektrická zařízení a rozvody elektřiny

Elektrické zařízení a rozvody ve společných prostorech podléhají revizi dle konkrétního technického stavu. Všechna elektrická zařízení musí před uvedením do provozu projít prvotní revizí, následují revize pravidelné. Pokud je elektrické zařízení vyhovující, stačí pravidelná revizní kontrola jednou za 5 let. U starších rozvodů a zařízení jsou pak stanoveny lhůty kratší. Důležitou roli hraje i prostředí, například v mokrém prostředí s extrémní korozní agresivitou je nutné provádět kontroly jednou za 12 měsíců. Na staveništích je povinnost kontroly dokonce jednou za 6 měsíců.

Plyn a plynová zařízení

U plynových zařízení zákony rozlišují pravidelné kontroly a provozní revize. SVJ odpovídá za pravidelné kontroly a revize ve společných prostorech bytového domu. Kontrola plynových zařízení se provádí 1x za rok. Revize plynových zařízení rozlišujeme na výchozí a provozní.

 • výchozí revize se provádí před uvedením zařízení do provoz
 • provozní revize se provádí 1x za 3 roky

Komín a spalinové cesty

Pravidelné kontroly a čištění jsou v tomto případě stanoveny v závislosti na výkonu spotřebiče paliv (kotle nebo kamen) a druhu paliva (pevné, kapalné, plynné). Důležitá je také topná sezóna, zda jde o celoroční nebo sezónní provoz.

 • výkon do 50 kW 1x za 12 měsíců
 • výkon nad 50 kW 1x za 6 měsíců
 • v ostatních případech 1x za 12 měsíců

Kotel na tuhá paliva

Zákonná povinnost ukládá revizi kotlů na pevná paliva s příkonem 10 kW až 300 kW 1x za 3 roky. Týká všech spalovacích zdrojů na tuhá paliva s příkonem nad 10 kW napojených na ústřední vytápění domů, tedy včetně krbových.

Hromosvod

Pravidelné revize se provádí dle termínu uvedení do provozu a také podle charakteru objektu. Opět, pokud se jedná o rizikový objekt, jsou kontroly častější. Hromosvody instalované do 1.2.2009 mají povinnost revize jednou za 5 let. U hromosvodů instalovaných po 1.2.2009 se provádí vizuální kontrola každé 2 roky. Úplná revize pak jednou za 4 roky. Při rozsáhlejších rekonstrukcí bytového domu je vyžadována mimořádná revize hromosvodu.

Požární bezpečnost

SVJ má zákonnou povinnost v rámci požární prevence pravidelně 1x za rok kontrolovat a zkoušet zařízení pro požární ochranu. Týká se to provozuschopnosti hasicích přístrojů, hydrantů, elektrické požární signalizace, nouzového osvětlení, větrání únikových cest, požárního větrání a zařízení pro odvod kouře a tepla.

Výtahy

SVJ má povinnost udržovat výtahy v bezpečném a provozuschopném stavu prostřednictvím servisních odborných firem. Ty provádí předepsané prohlídky a zkoušky. Dle zákona rozlišujeme:

 • provozní prohlídky, které se provádí 1x za 14 dní
 • odborné prohlídky, které se provádí 1x za 2 – 4 měsíce podle data uvedení výtahu do provozu
 • odborná zkouška se provádí 1x za 3 roky
 • inspekční prohlídka se provádí 1x za 6 let

Tlaková zařízení

Pravidelné kontroly se týkají nejčastěji expanzomatů a ohřívačů teplé vody. SVJ má povinnost zajistit revize a zkoušky na všech tlakových zařízeních. Opět existuje několik tipů kontrol:

 • výchozí revize před uvedením zařízení do provozu
 • provozní revize 1x za 12 měsíců
 • vnitřní revize 1x za 5 let Po každé vnitřní revizi se provádí zkouška těsnosti. Vnitřní revizi je nutné provést také pokud bylo zařízení mimo provoz déle než dva roky, před a po rekonstrukci zařízení nebo při sezónním provozu před zahájením sezóny.

Pro SVJ je pak důležité pravidelně komunikovat s jednotlivými členy také nutnost bezpečného a odpovědného chování k zařízením, která jsou umístěna v jednotlivých bytových jednotkách. Pokud dojde k pojistné události, ať už se jedná o pojištění bytového domu nebo konkrétní domácnosti, může pojišťovna v případě chybějících revizí a kontrol odmítnout uhradit škody nebo uhradí jen jejich část.

Zdroj foto: Shutterstock


Mohlo by vás zajímat

Vstupní portál bytového domu

Vstupní portál bytového domu

Dnes už nikdo nepochybuje, že bezpečnost bytového domu začíná u jeho vstupních dveří. Vše se ale odvíjí od volby materiálů, kvality zpracování komponent a délky bezporuchového používání podílející se na celkové spokojenosti obyvatel bytového domu. Na jaké aspekty se tedy zaměřit?