Problémy se sousedy: v bytě je smetiště, červi a švábi

V jednom z bytů našeho SVJ žije majitelka, která z něj udělala skladiště odpadu všeho druhu. Z tohoto bytu se do okolních bytů rozlézají švábi, štěnice a teď už i červi.

Problémy se sousedy: v bytě je smetiště, červi a švábi

Při posledním postřiku deratizační firmou technik označil tento byt jako zdroj a majitelku upozornil, že je nutné nepořádek vyklidit. Změna ale nenastala. Paní nekomunikuje, nereaguje na zvonění, neotvírá, ani když je jasné, že je uvnitř. Prosíme o radu, jak postupovat. Dotaz: Jan Svatoš

ODPOVÍDÁ: MGR. PATRIK BOHÁČEK, ARROWS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O., WWW.ARWS.CZ

Řešení podobných sousedských situací je vždy nepříjemné a postup v daném případě bývá poměrně obtížný. Právní řád však poskytuje řadu nástrojů, jak se proti takovémuto obtěžujícímu a pravděpodobně i zdravotně závadnému chování souseda bránit.

VLASTNÍK BYTU MÁ SVÉ POVINNOSTI VŮČI SOUSEDŮM

Občanský zákoník v ust. § 1013 stanoví povinnost vlastníka pozemku zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; toto ustanovení se přiměřeně použije i pro vlastnictví bytu. Kromě uvedené obecné povinnosti neobtěžovat sousedy, mají vlastníci jednotek povinnost dle ust. § 1175 a 1176 občanského zákoníku neztěžovat svým sousedům právo svobodně spravovat a výlučně užívat svůj byt, dále povinnost udržovat byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu a zejména povinnost řídit se pravidly pro správu domu (domovním řádem). Z popisu dané situace vyplývá, že řada výše uvedených povinností byla porušena.

SANKCE ZA PORUŠENÍ DOMOVNÍHO ŘÁDU

Pokud stanovy společenství vlastníků jednotek stanoví sankci za porušení domovního řádu, lze takovou sankci uložit a jejího splnění se domáhat i soudně. Rovněž se vlastníci jednotlivých jednotek, dotčení závadným jednáním souseda na svém vlastnickém právu k jednotce, mohou soudně domáhat nařízení zdržení se takového závadného jednání. Pokud by ani takováto soudem uložená povinnost nebyla splněna, lze se v souladu s ust. § 1184 občanského zákoníku domáhat nařízení prodeje jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.

KDO NAŘIZUJE DERATIZACI NEBO DEZINSEKCI

Dále je třeba upozornit, že dle ust. § 57 zákona o ochraně veřejného zdraví má společenství vlastníků jednotek povinnost provést při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů provést deratizaci či dezinsekci.
Dezinsekci a deratizaci je nutné nařídit, hrozí-li zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění. Danou situaci by tak bylo vhodné konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví – hygienickou stanicí.


Mohlo by vás zajímat

Úspora cen energií v bytových domech – sen nebo realita?

Úspora cen energií v bytových domech – sen nebo realita?

V médiích stále slyšíme o neúnosných až likvidačních cenách energií (nejen) v domácnostech. A k tomuto ruku v ruce o dotacích na fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla a přechodu na obnovitelné zdroje vytápění pro rodinné domy. Ale málo kdo ví, že všechny tyto možnosti úspor se týkají i bytových domů.

Jak se nespálit při volbě vytápění?

Jak se nespálit při volbě vytápění?

Bydlíte v bytovém domě a ve schránce se vám vrší nabídky na výhodná tepelná čerpadla a plynové kotle? Náklady na novou technologii a servis si spočítejte vždy raději dvakrát. Některé firmy zamlčují část nákladů a záměrně lžou.