Řeší vaše SVJ výstavbu nového výtahu?

Jak je to se souhlasem? Musí se stavbou a placením nákladů souhlasit všichni vlastníci bytových jednotek? Stavba výtahu v bytovém domě znamená především nákladný zásah do společných prostor domu. Ne vždy ale všichni vlastníci jednotek s pořízením výtahu a platbami s ním spojenými souhlasí.

Řeší vaše SVJ výstavbu nového výtahu?

Sláva! Konečně výtah!

Dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb., § 5 je výtah společnou částí domu.

Než se spustí samotná výstavba výtahu, je nejprve třeba rozhodnout:

 1. rozhodnutí o zásahu do společných prostor a vybudování výtahu.
 2. financování
 3. platby spojené s jeho provozem
 4. odpovědnost za provoz výtahu a provádění pravidelných revizí a kontrol

Rozhodnutí o zásahu do společných prostor a výstavbě

Stavební úpravy ve vašem bytovém domě vždy posuzujte z pohledu dopad na prohlášení vlastníka a potřebu jeho úpravy. Podle zákona potřebujete pro změnu prohlášení písemný souhlas těch vlastníků, jejichž práv a povinností se změna dotkne. Změna společných prostor se dotýká všech vlastníků, protože mají na společných prostorech svůj podíl. V drtivé většině případů vede stavba výtahu ke změně vymezení společných částí domu, tedy i změně prohlášení vlastníka. Bez souhlasu všech vlastníků se tedy neobejdete.

Čistě teoretický pohled na věc: pokud při výstavbě výtahu nedojde ke změně podílů na společných částech (nesmí dojít ke změně podlahové plochy domu) a zároveň nejde o zásah do společné části ve výlučném užívání některého z vlastníků, stačí pro rozhodnutí nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků.

Financování

SVJ má prakticky tři možnosti:

 1. využití vlastních prostředků z „fondu oprav“. Vybudování výtahu je většinou velmi nákladné a vlastní prostředky SVJ na takovou investici nemusí stačit financování jednorázovými vklady členů

 2. SVJ zvolí cestu úvěru

 3. Vyloučena není ani možnost kombinace, pokud by někteří vlastníci s úvěrem nesouhlasili. O případném úvěru rozhoduje shromáždění nadpoloviční většinou hlasů.

Náklady za provoz výtahu

Jaké jsou možnosti, pokud někteří vlastníci nesouhlasí s placením poplatků za provoz výtahu? Rozlišujeme dvě skupiny plateb, které jsou s provozem výtahu spojené.

První souvisí s údržbou, opravami, revizí a kontrolami. Nejedná se o náklady na služby a proto jsou hrazeny z příspěvků na správu domu. Podle zákona každý vlastník přispívá podle svého podílu na společných částech domu. Chcete-li tuto skutečnost upravit, nemůže o tom rozhodnout shromáždění SVJ. Je potřeba provést změnu prohlášení vlastníka. Následuje opětovný souhlas všech vlastníků. Pokud chtějí někteří členové změnit výši příspěvku z důvodu nepoužívání výtahu, nemají to vůbec jednoduché. Potřebují dosáhnout změny prohlášení vlastníka.

Druhá skupina plateb jsou zálohy na služby = spotřebovaná energie. O způsobu rozúčtování na jednotlivé bytové jednotky rozhoduje shromáždění SVJ. Pokud tak shromáždění SVJ nestanoví, přichází na řadu zákon (kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty č. 67/2013 Sb.) a náklady se rozúčtují podle počtu rozhodných osob. Prosadit změnu tak mohou dotčení vlastníci v případě služeb o něco jednodušeji. Pokud nemáte ve stanovách SVJ ošetřeno jinak, stačí opět souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků.

Pravidelné revize výtahu

Dodržování požárních a bezpečnostních předpisů a norem patří k povinnostem SVJ. Mezi ně patří i provádění pravidelných kontrol a revizí. Provozování výtahu vyžaduje několik skupin kontrol:

 • odborné prohlídky
 • odborné zkoušky
 • zkoušky po velkých změnách a opravách
 • inspekční prohlídky

SVJ jako provozovatel je odpovědné za udržování výtahu v bezpečném provozu po celou dobu jeho životnosti. Jedou za 14 dní provádí vizuální kontrolu funkčnosti, při níž nesmí zasahovat do funkčních částí. Ostatní odborné kontroly zajišťuje SVJ prostřednictvím odborného servisního pracovníka. Lhůty pro jednotlivé typy kontrol stanovují právní normy:

 • odborné prohlídky se provádí jednou za 2-4 měsíce podle data uvedení výtahu do provozu a jeho zařazení do příslušné kategorie,
 • odborná zkouška se provádí jednou za 3 roky,
 • první inspekční prohlídka se provádí 9 let po uvedení do provozu a pak pravidelně jednou za 6 let.

Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?