Schvalování účetní závěrky Společenství vlastníků jednotek

Mezi činnosti týkající se správy domu a pozemku patří i vedení účetnictví a řádné hospodaření s finančními prostředky SVJ.

Schvalování účetní závěrky Společenství vlastníků jednotek

Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“)(1) . Právní úprava činnosti SVJ je upravena zejm. v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“). SVJ je právnickou osobou a řadí se do skupiny neziskových organizací(2) , tj. není založeno za účelem podnikání, avšak může nabývat majetek a nakládat s ním za účelem plnění cílů v rámci předmětu své činnosti, tedy především těch činností, které se týkají správy domu a pozemku.

Právní úpravu specifikující činnost SVJ nalezneme také v nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (dále jen „Nařízení“). Nařízení navazuje na jednotlivá ustanovení občanského zákoníku a rozvíjí je do větších podrobností. V Nařízení je tak například stanoveno, že mezi činnosti týkající se správy domu a pozemku patří i vedení účetnictví a řádné hospodaření s finančními prostředky SVJ.

Vedení účetnictví není v občanském zákoníku zahrnuto do působnosti nejvyššího orgánu SVJ (shromáždění)(3) , proto automaticky spadá do působnosti jeho statutárního orgánu (předseda/ výbor), jelikož ten vykonává tzv. zbytkovou působnost(4). To znamená, že podle právních předpisů má odpovědnost za vedení účetnictví SVJ a sestavení účetní závěrky jeho výbor nebo předseda.

SVJ povinně vede tzv. podvojné účetnictví, a to od jeho vzniku do jeho zániku(5) a je zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o účetnictví“), definováno jako mikro účetní jednotka.

Účetní závěrku předkládá statutární orgán ke schválení výhradně shromáždění (tedy nejvyššímu orgánu SVJ). Schválenou účetní závěrku má SVJ povinnost zveřejnit ve sbírce listin u rejstříkového soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků(6) . Účetní závěrka se obecně skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy k účetní závěrce. Vzhledem k tomu, že SVJ jsou mikro účetní jednotky, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty a postačí, pokud ve sbírce listin rejstříkového soudu zveřejní jen rozvahu a přílohu k účetní závěrce.

Podle § 21a odst. 2 Zákona o účetnictví (v poměrech SVJ) platí, že se zveřejnění účetní závěrky má uskutečnit do 30 dnů od jejího schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne bez ohledu na to, zdali byla účetní závěrka shromážděním schválena (v tom případě se také musí zveřejnit informace o neschválení účetní závěrky).

Sankce za nesplnění povinnosti zveřejnit účetní závěrku jsou přísné. Finanční úřad může podle Zákona o účetnictví udělit pokutu až do výše 3 % z hodnoty aktiv, což by pro řadu SVJ mohlo mít likvidační efekt. Nadto, pokutu může udělit i rejstříkový soud, u něhož je SVJ zapsáno, a to až do výše 100 000 Kč. Přestože oba tyto orgány mají k porušování povinnosti zveřejnit účetní závěrku včas poměrně liberální přístup, lze vřele doporučit, aby každé SVJ dodržovalo své povinnosti na úseku účetnictví.

V dalším článku pro vás připravujeme informace, jak toho dosáhnout.


(1) § 1190 OZ

(2) § 18 odst. 8 ZDP (taktéž dle § 20 odst. 7 ZDP)

(3) § 1208 OZ

(4) § 164 OZ

(5) § 4 odst. 1 ZoÚ

(6) § 21a odst. 4 ZoÚ

Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Vstupní portál bytového domu

Vstupní portál bytového domu

Dnes už nikdo nepochybuje, že bezpečnost bytového domu začíná u jeho vstupních dveří. Vše se ale odvíjí od volby materiálů, kvality zpracování komponent a délky bezporuchového používání podílející se na celkové spokojenosti obyvatel bytového domu. Na jaké aspekty se tedy zaměřit?

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!