Schvalujete účetní uzávěrku? Jak zkontrolovat všechny náležitosti do 5 minut

Období účetních závěrek je za námi a každý výbor SVJ, který nechce riskovat pokuty, zařadí na program nejbližšího shromáždění vlastníků bod: Schválení účetní závěrky. Chystáte se i letos zvednout ruku PRO, aniž byste tušili, zda je v pořádku?

Schvalujete účetní uzávěrku? Jak zkontrolovat všechny náležitosti do 5 minut

Zodpovědnost za údaje uvedené v účetní závěrce nesete vy – členové výboru. Proto je dobré, umět si zkontrolovat alespoň základní správnost tohoto dokumentu.

Co si zvládnete při účetní uzávěrce SVJ zkontrolovat sami?

1) Má účetní závěrka povinné náležitosti? (30 vteřin)

Účetní závěrka se skládá z výkazu Rozvaha, výkazu Výkaz zisku a ztráty a Přílohy v účetní závěrce. Pokud je výkaz zisku a ztráty nulový, nemusí být přiložen. Neobsahuje-li účetní závěrka všechny povinné součástí, hrozí SVJ poměrně velká pokuta.

2) Je účetní závěrka sestavena podle správné Vyhlášky? (60 vteřin)

Společenství vlastníků mají povinnost sestavovat účetní závěrku podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb. Tato informace má být uvedena v Příloze v účetní závěrce v části Informace o použitých účetních zásadách a metodách. Často tento údaj najdete také malým písmem v Rozvaze a na Výkazu zisku a ztráty.

3) Sedí aktiva a pasiva? (30 vteřin)

Číslo uvedené v řádku Aktiva celkem se musí rovnat číslu v řádku Pasiva celkem.

4) Navazuje rozvaha aktuálního roku na rozvahu loňského roku? (60 vteřin)

Vezměte si k ruce Rozvahu z minulého roku a ověřte, že údaje ve sloupci Stav k prvnímu dni účetního období Rozvahy letošního roku jsou stejné, jako údaje ve sloupci Stav k poslednímu dni účetního období Rozvahy loňského roku. Výkazy na sebe meziročně musí navazovat.

5) Souhlasí stav financí uvedený v rozvaze s realitou? (120 vteřin)

Jako členové výboru určitě máte k dispozici přístup na své bankovní účty. Sečtěte stavy na bankovních účtech společenství k 31. 12. a přičtěte stav hotovosti v pokladně – toto číslo zaokrouhlete na tisíce. Stejné číslo byste měli vidět na řádku B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem. Tento řádek totiž ukazuje stav finančních prostředků vašeho společenství ke konci účetního období.

Zjistíte-li, že některý z těchto pěti bodů není v předloženém dokumentu v pořádku, máte velmi pravděpodobně vážný problém. Jde totiž o úplný základ, ve kterém chyba prostě být nemůže. V takové chvíli možná oceníte kontakt na nezávislého odborníka, který účetnictví SVJ opravdu rozumí. Stav účetnictví vašeho společenství začněte bezodkladně aktivně řešit a velmi zvažte, zda je rozumné o takové účetní závěrce vůbec hlasovat.

Nezapomeňte, že shromáždění rozhoduje nejen o schválení účetní závěrky, ale také o schválení zprávy o hospodaření a správě domu a o zprávě o výši a použití příspěvků na správu domu a pozemku.

Účetní uzávěrka pro SVJ v řeči paragrafů

Povinnost projednat a schválit účetní závěrku na shromáždění vlastníků určuje § 1208 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Skutečnost, že pověří-li účetní jednotka vedením svého účetnictví jinou právnickou nebo fyzickou osobu, účetní jednotku nezbavuje odpovědnosti za vedení účetnictví je uvedena v § 5 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Povinnost sestavovat účetní závěrku účetním jednotkám ukládá § 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a definuje, že účetní závěrka je nedílný celek, který tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.

Povinnost vést účetnictví v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb. vyplývá společenstvím vlastníků z § 2 odst. 1 písm. g Vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Obsahové vymezení položky B.III. je uvedeno v § 16 Vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Záležitostí, o nichž rozhodovat spadá do výlučné pravomoci shromáždění jsou vymezeny v § 1208 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Záležitosti týkající se hospodaření SVJ najdete pod písm. d)

Ing. Věra Bugárová

Účetní specialista pro váš dům | Poradce pro SVJ | Lektor pro obor SVJ | Soudní znalec se specializací účetnictví SVJ

www.ucetnictvisvj.cz, https://www.linkedin.com/in/verabugarova/

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Dobré vzpomínky s Dobrou rekonstrukcí

Dobré vzpomínky s Dobrou rekonstrukcí

Co vás dělá šťastnými? My se tak cítíme ve chvíli, když jedeme kolem opraveného domu, kde se lidem lépe bydlí. Kolem míst, kam jsme přivezli kvalitu ve formě stavebnictví nebo třeba projektového managementu. Kde se nevyhazovaly peníze oknem. Kde nám za naši práci děkujete, a my se na vás pokorně usmíváme.