Shrnutí webináře Účetní závěrky SVJ

Dne 30. Března 2022 úspěšně proběhl webinář s Ing. Věrou Bugárovou na téma Účetní závěrky v SVJ. Zcela prakticky jsme se zaměřili na zákonné povinnosti a mechanismy kontroly pro výbory SVJ. V druhé části jsme se věnovali dotazům našich posluchačů.

Shrnutí webináře Účetní závěrky SVJ

Všichni posluchači dostali přístup k záznamu z webináře a vy, kteří jste jej nestihli nezoufejte, můžete jej shlédnout na našem youtube kanále.

V kostce shrnuji zásadní body:

1. Proč SVJ účetní závěrku potřebuji?

 • aby splnilo povinnosti určené stanovami
 • aby splnilo povinnosti určené zákonem o účetnictví

2. Co SVJ hrozí pokud účetní závěrku nemá a z jakého podnětu pokuta vyplývá?

pokud SVJ k rozvahovému dni nesestaví účetní závěrku POKUTA až do výše 6 % hodnoty aktiv (dle § 37 zákona o účetnictví)

pokud účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti POKUTA až do výše 3 % hodnoty aktiv (dle § 37 zákona o účetnictví)

pokud SVJ nezaloží účetní závěrku do sbírky listin obchodního rejstříku (bez zbytečného odkladu, nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne) POKUTA až do výše 3 % hodnoty aktiv (dle § 37 zákona o účetnictví) + POKUTA až do výše 100.000,- Kč (dle § 104 zákona o veřejných rejstřících)

3. Z jakých dokumentů se účetní závěrka skládá?

 • Rozvaha
 • Výkaz zisku a ztrát
 • Příloha k účetní závěrce

Všechny dokumenty musí splňovat povinné náležitosti dle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Vypracovávají se ve dvou formátech buď ve zkráceném nebo plném rozsahu. Pro účely žádosti o úvěry a dotace je dobré si nechat od účetního zpracovat oba dva formáty. Pro obchodní rejstřík stačí zkrácený rozsah formátu.

4. Ukázali jsme si prakticky v příkladech, jaké všechny náležitosti si můžeme lehce zkontrolovat a k čemu nám slouží

 • jak splníme povinné náležitostí
 • zda je sestavena podle správné Vyhlášky č. 504/2002 Sb.
 • zda navazuje na účetní závěrku minulého účetního období
 • zda souhlasí stav aktiv a pasiv
 • zda souhlasí stav financí uvedený v rozvaze s realitou

Věra nám prakticky ukázala kde a jak vyčíst stavy Aktiv a Pasiv, z jakých řádků vyčteme stav fondu oprav, stav pohledávek a závazků a možné úskalí při stanovení výše závazků, pokud čerpáme úvěry. Zdůraznila také, jak je důležitá zpráva o hospodaření SVJ, která je součástí podkladů pro shromáždění (nebo by alespoň měla být vypracována správcem) a měla by obsahovat nejen technický stav domu ale i ekonomické ukazatele.

5. Co máme s účetní závěrkou udělat?

 • předložit ji shromáždění vlastníků na nejbližší schůzi ke schválení
 • neprodleně po schválení ji vložit do sbírky listin obchodního rejstříku, abychom se vyhnuli případným pokutám

V záznamu z webináře se také dozvíte odpovědi na dotazy:

 • Jak to funguje s odvodem daně z úroků ze spořícího účtu, na kterém máte uloženy zdroje SVJ?
 • Od jaké částky se musí zdanit příjem z pronájmu pro vlastníka BJ a jak se proces zdanění liší dle druhu výkonu povolání (ze zaměstnání, jako OSVČ, v kombinaci)?
 • Jak přistupovat k zdanění pronájmu společných prostor a jak správně smluvně postupovat?
 • Co lze a co nelze financovat z fondu oprav? Podrobněji se dočtete v Zákoně o službách, č. 67/2013 Sb. §5?
 • Jak naložit s výnosem z investic a jakou formou jej můžete nechat ve fondu oprav (fond dlouhodobých záloh)?
 • Co dělat, když je shromáždění neusnášeníschopné, nebo se vůbec nesejde a nemáte tak možnost schválit účetní závěrku?
 • Co dělat, když nemáme schválený rozpočet za rok 2020? - Za nevypracování rozpočtu a jeho neschválení nelze ukládat pokuty. Ale rozpočet je dokument, který slouží výboru k plánování a hlavně obhajobě výše příspěvků do FO + zálohy na služby. Bez rozpočtu si statutáři “cucají” výše plateb z prstu a rozhodnutí je mnohem jednodušeji napadnutelné členy shromáždění.
 • Že zůstatek na účtu dlouhodobé zálohy se nevypořádává a postupně se kumuluje. Tyto zdroje nám slouží pro případné náhlé zvýšené náklady a také jako referenční suma pro budoucí investice.

Mnoho zajímavých informací pro Výbory, má také Věra zpracované na svém webu, neváhejte jej navštívit

S Věrou jsme se také dohodly, že pro Vás uspořádáme na podzim praktický webinář na téma sestavování rozpočtu a efektivní plánování financí. O termínu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na dalším webináři.

Za tým sousedé.cz! Zlata Botero Vašková


Mohlo by vás zajímat