Smí být na shromáždění vlastníků účastny i jiné osoby než jen vlastníci?

Věřím, že jste se již setkali se situací, že jste na shromáždění vlastníků ve vašem SVJ viděli i “cizí” tváře. A nemyslím nyní kolemjdoucí z ulice, kteří by přišli na chlebíček a kávu. Je běžnou praxí, že se vlastník, který nestíhá na shromáždění přijít nechá zastoupit. Ať již právním zástupcem, nájemníkem, známým, partnerem/partnerkou či finančním poradcem nebo správcem svého majetku etc.

Smí být na shromáždění vlastníků účastny i jiné osoby než jen vlastníci?

Ptali jste se nás, zdali li k zastoupení musí být platná plná moc a jaká ustanovení se týkají možnosti zastupování v případě SVJ v kontrastu s BD.

Zastupování vlastníka na shromáždění vlastníků v SVJ

Pokud budeme hledat v občanském zákoníku, nikde se tam nedočteme přesnou právní úpravu pro zastoupení vlastníka na základě plné moci. Musíme nahlédnout do judikatury. Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 26 Cdo 1657/2018 ze dne 16.10.2019, ve kterém reagoval na změnu právní úpravy dospěl k závěru, že vlastník jednotky je "oprávněn nechat se zastoupit na shromáždění jinou osobou (odlišnou od vlastníka jednotky), jestliže to stanovy společenství nevylučují. Zákon již nezkoumá z jakého důvodu je či není vlastník přítomen na shromáždění. Protože účast na shromáždění je právo, nikoli povinnost. S ohledem na význam a smysl institutu zastoupení nelze právo vlastníka jednotky nechat se zastoupit zúžit jen na situace, kdy nemůže být na shromáždění přítomen osobně.Vlastník tedy může být na shromáždění účasten nebo nikoliv, zároveň se svým zástupcem. Pokud jsou účastni oba, hlasuje však pouze zmocněnec, a to na základě plné moci udělené vlastníkem. Doporučujeme, aby stanovy upravovali podmínky přítomnosti třetích osob (nevlastníků) na shromáždění a také specifikovali úpravu plné moci. Pokud stanovy nemají jasně daná pravidla, mělo by být o přítomnosti třetích osob (nevlastníků) na shromáždění hlasováno. Osoba (nevlastník) se v průběhu shromáždění bude dostávat k citlivým údajům jak provozní povahy, tak i osobní povahy, proto je třeba konat z pohledu statutára obezřetně.

Zastupování člena na členské schůzi BD

Jak asi většina z Vás ví, bytová družstva se řídí dle zák. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK). V § 635 ZOK se dočteme, že:

(1) Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví jiný právní předpis.

(2) Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc; stanovy mohou určit nižší počet zastoupených jedním zmocněncem.

(3) Stanovy mohou určit možnost zastupování člena pouze jiným členem.

Pokud se člen účastní členské schůze osobně, přítomnost třetí osoby zákon neumožňuje, pokud by se nejednalo o zmocněnce.

Z pohledu statutára je tedy na shromáždění, uhlídat nejen usnášeníschopnost shromáždění a odhlasování všech bodů programu, ale dát si také pozor, kdo za dané vlastnické podíly hlasuje a zdali je tou právoplatnou osobou.

Přejeme Vám to správné zastoupení

Zdroj foto : pixabay.com ______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Vy se ptáte - my s odborníky odpovídáme

Vy se ptáte - my s odborníky odpovídáme

Jak funguje rozúčtování tepla pro bytové jednotky umístěné v přízemí domu, které jsou objektivně vystaveny většímu chladu a tedy i vyšší spotřebě tepla?

Komunitní energetika

Komunitní energetika

Bytový dům, firma nebo škola. Komunitní energetika dostala zelenou. Přidejte se do energetického společenství.