Účetní a daňový pohled na pohledávky za členem SVJ

Člen společensví vlastníků jednotek má ze zákona povinnost podílet se na nákladech spojených se správou domu. Co však když tuto povinnost neplní a pro SVJ tím vznikají pohledávky. Jak se to řeší účetně a daňově?

Účetní a daňový pohled na pohledávky za členem SVJ

Jednou z povinností, kterou vlastníkovi jednotky ukládá zákon o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen ZOVB), je přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku, a to poměrně podle velikosti jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu (pokud není dohodnuto jinak), a dále hradit služby spojené s užíváním bytu. Připravili jsme pro Vás ukázku z brožury Vymáhání pohledávek za členem SVJ k odpisování pohledávek a úroku z prodlení.

Pohledávka a její odpis

Oba typy úhrad mají formu zálohové platby. Charakter činnosti SVJ z praktických důvodů vyžaduje účtování o předpisu těchto záloh (standardně se u zálohové platby neúčtuje předpis, ale až její přijetí):

 **Má dáti**

Dal

Předpis zálohy na správu domu a pozemku  

(provozní záloha)

31X

32X

Předpis zálohy na správu domu a pozemku  

(dlouhodobá záloha)

31X

95X

Předpis zálohy na služby spojené s užíváním jednotky

31X

32X

Pohledávky SVJ za vlastníky jednotek jsou tedy evidovány v účtové  

skupině 31 (zpravidla na účtu 311).

Jako každá účetní jednotka má i SVJ podle ZÚČ povinnost provádět inventarizaci majetku a závazků, jejíž součástí je i dokladová inventura pohledávek. Výsledkem inventury by měl být i případný návrh na odpis pohledávky. Důvodem k odpisu pohledávky může být skutečnost, že vzhledem k její hodnotě by náklady na její vymáhání byly neúměrné, nebo fakt, že je pohledávka promlčená, příp. nevymahatelná z jiných důvodů (odepsanou pohledávku by mělo SVJ nadále evidovat na podrozvahových účtech).

Při stanovení základu daně z příjmů právnických osob si SVJ musí odpovědět na otázku, zda je odpis pohledávky daňově uznatelným nákladem. Podmínky pro daňovou účinnost odpisu pohledávky stanoví ZDP v § 24 odst. 2 písm. y) a ZoR. Odpis pohledávky SVJ za vlastníkem jednotky podmínky v těchto zákonech uvedené zpravidla splňovat nebude, protože jde o pohledávku vzniklou z titulu zálohy, resp. o pohledávku, z jejíhož titulu nevznikl v SVJ zdaňovaný výnos (příspěvky vlastníků na správu domu jsou u převážné většiny SVJ výnosem vyloučeným z předmětu daně podle § 18 odst. 4 písm. a) ZDP).

Odpis pohledávky jako daňově neuznatelný náklad může být v SVJ důvodem k podání přiznání k dani z příjmů právnických osob: bude-li uhrazen z příspěvků vlastníků na správu domu, nebudou splněny podmínky pro vyloučení tohoto výnosu z předmětu daně (§ 18 odst. 4 písm. a) ZDP) a SVJ vzhledem k existenci zdanitelných příjmů bude mít povinnost podat za příslušné zdaňovací období daňové přiznání.

V této souvislosti se nabízí otázka, zda se jedná o náklad na správu domu a pozemku ve smyslu ZOVB, na niž není jednoznačná odpověď. Na náklady na správu domu a pozemku jsou povinni přispívat vlastníci jednotek, takže i náklad vzniklý v důsledku odpisu pohledávky by SVJ uhradilo z příspěvků vlastníků na správu domu. Ve výnosech by pak byla zaúčtována úhrada z příslušného zdroje (např. Má dáti účtová skupina 95, Dal účtová skupina 64).

Jestliže by však odpis pohledávky za dlužníkem za náklad na správu domu nebylo možné považovat, vlastníci jednotek by nebyli povinni k jeho přímé úhradě formou příspěvku na správu domu a pokud by SVJ nemělo jiné výnosy na pokrytí tohoto nákladu (např. bankovní úroky), vznikla by mu účetní ztráta. Ztráta by se následně vypořádala v souladu se stanovami SVJ a rozhodnutím shromáždění vlastníků (např. z nerozděleného zisku minulých let, z fondu ze zisku, pokud jej SVJ tvoří, nebo úhradou od členů).

Úrok z prodlení

Je-li vlastník jednotky v prodlení s plněním svého peněžitého dluhu vůči SVJ, pak SVJ jako věřitel má právo ve smyslu občanského zákoníku požadovat úroky z prodlení stanovené podle zvláštního předpisu, kterým je nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů: výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.

Příklad:

Výpočet úroků z prodlení
pohledávka = 10 000 Kč
datum splatnosti - 27. 4. 2011
uhrazena - 14. 10. 2011
počet dní prodlení = 170
2T repo sazba 31. 12. 2011 = 0,75 %
výpočet úroků: 10 000 x (0,0075 + 0,07) : 365 x 170 = 360,96 Kč

V účetnictví SVJ jsou předepsané pohledávky za členy společenství z titulu úroků z prodlení zaúčtovány do výnosů (např. Má dáti - účtová skupina 31 nebo 37, Dal - účtová skupina 64). Pokud by se věřitel - SVJ rozhodlo své právo na tuto sankci neuplatnit (např. kvůli sociální situaci dlužníka), předpis úroku by neúčtovalo.

Předmětem zdanění daní z příjmů jsou však pouze zaplacené úroky z prodlení - výnos vzniklý předpisem úroku z prodlení se, není-li úrok dlužníkem uhrazen, vyloučí ze základu daně z příjmů.

Ing. Lenka Haráková

Text „Účetní a daňový pohled na pohledávky za členem SVJ“ je jednou kapitolou brožury Vymáhání pohledávek za členem SVJ. Tato kniha preferuje vyrovnání dluhu bez asistence soudu, nechybí ale tipy pro zahájení soudního řízení mířícího k vykonavatelnému právnímu titulu. Návod k vymáhání pohledávek je doplněn příklady, postupy účtování, řešeními nejčastěji kladených dotazů a vzorem žaloby na zaplacení dlužné částky.

Obsah brožury:

 1. Úvod
 2. Platební povinnosti člena SVJ
 3. Následky prodlení s úhradou dluhu
 • Zákonný úrok z prodlení
 • Další možné sankce pro případ prodlení
 1. Mimosoudní řešení pohledávek za členem SVJ
 • Uzavření dohody o splnění dluhu ve splátkách, započtení pohledávek, uznání dluhu
 • Notářský (exekutorský) zápis se svolením k vykonatelnosti
 1. Soudní vymáhání pohledávek za členem SVJ
 • Předběžné opatření
 • Zkrácené řízení
 • Průběh soudního řízení
 • Zákonné zástavní právo k jednotce
 1. Výkon soudního rozhodnutí
 • Soudní výkon rozhodnutí
 • Exekuce
 1. Změna vlastnictví jednotky a uplatnění pohledávky za členem SVJ
 • Převod jednotky
 • Úmrtí vlastníka
 • Prodej bytu v exekuci
 1. Otázky spojené se vznikem pohledávek
 • Uveřejňování dlužníků
 • Uplatnění pohledávky v rámci insolvenčního řízení
 • Změny v zákonné úpravě vymáhání pohledávek za členem SVJ od účinnosti nového občanského zákoníku
 • Účetní a daňový pohled na pohledávky za členem SVJ
 1. Další otázky a odpovědi z praxe
 2. Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky Objednejte si brožuru nebo klikněte pro více informací, pokud vás problematika pohledávek za člena SVJ zajímá více.

Mohlo by vás zajímat

Vstupní portál bytového domu

Vstupní portál bytového domu

Dnes už nikdo nepochybuje, že bezpečnost bytového domu začíná u jeho vstupních dveří. Vše se ale odvíjí od volby materiálů, kvality zpracování komponent a délky bezporuchového používání podílející se na celkové spokojenosti obyvatel bytového domu. Na jaké aspekty se tedy zaměřit?