Už jste zaznamenali výraz IoT?

Standardní bytový dům je protkán různými technologiemi, které náš život zpříjemňují – počínaje banalitou typu elektrického rozvodu, až po každodenně tekoucí teplou vodu nebo teplo jako takové. Nicméně i tyto technologie přinášejí rizika v podobě havárií, občas s fatálními důsledky na majetku nebo životě obyvatel. Nejen na základě fatálních událostí se neustále vyvíjí legislativa, upravující standardy instalací, zákonné revize a jejich platnost, apod. Ta je důsledně dodržována u nových staveb, do těch starších ale proniká jen velmi pomalu. Co se však vyvíjí neobvykle rychle, jsou nové technologie, postavené na internetu a bezdrátové mobilní komunikaci. Směřují zejména do oblasti zvyšování bezpečnosti a zvyšování efektivnosti čerpání energetických zdrojů a zdrojů vody.

Už jste zaznamenali výraz IoT?

Přichází doba IoT

IoT je zkratka anglického výrazu „Internet of Things“, česky Internet věcí. Tento výraz jste v poslední době mohli zaznamenat vícekrát a zcela jistě o něm ještě uslyšíte. Jenže – málokdo si umí představit, co se pod tímto výrazem skrývá.

Velmi obecně řečeno, jde o propojení a napojení různých věcí do internetu, přičemž některé tyto věci bude možné i na dálku ovládat – ať už prostřednictvím počítače, nebo ještě spíše pomocí nějaké mobilní aplikace. A to i přes fakt, že v současné době využívá různé mobilní aplikace jen necelých 10 % populace.

Budeme-li více konkrétní ohledně využití Internetu Věcí, budeme hovořit o různých čidlech a senzorech. Obdobu některých z nich již znáte z každodenního života – jedná se o různé požární hlásiče, detektory kouře, pohybová čidla, apod. S rozvojem internetu ruku v ruce dochází i ke zdokonalování baterií, proto IoT čidla jsou povětšinou bateriově napájená (tzn. nezávislá na dodávce elektřiny), tedy i snadno instalovatelná, bez stavebního zásahu. Jednoznačným cílem internetu věcí je usnadnění každodenního života, ochrana majetku a v mnoha případech i života.

Ještě než uvedeme konkrétní představu vybavenosti bytového domu novými technologiemi, je na místě zmínit několik neopominutelných zásad, které by mělo vybrané řešení obsahovat:

1) Všechny procesy by měly probíhat zcela automaticky, bez nutnosti vnějších zásahů potenciálních uživatelů.

2) Technologie by měla být velmi snadno ovladatelná a konfigurovatelná, bez nutnosti využívání služeb specializovaných firem.

3) Instalace technologie by měla být nenáročná a bez stavebních úprav.

4) Cena technologie by měla zajišťovat krátkou návratnost investic.

5) komunikace s technologií by měla probíhat převážně přes mobilní aplikace.

Dále je nezbytné zajistit základní funkce – zejména dodávku elektřiny a vody, což úzce souvisí s dodávkou tepla. Z pohledu řízení efektivnosti zdrojů se jedná o monitoring hlavního přívodu vody, rozvodné skříně elektřiny, plynové kotelny v případě lokálního zdroje tepla, nebo výměníkové stanice v případě centralizované dodávky. Na monitoring, čili sledování, postačí několik málo senzorů, které nám však dají velmi přesné a velmi důležité údaje:

- Monitoring spotřeby vody na patě domu poskytuje informaci, zda je spotřeba vody ve standardních limitech. Poskytuje informaci o nadměrném průtoku, případně úniku vody a též poskytuje informace pro vyhodnocování ztrát vody, pokud máme osazeny senzory i na bytových vodoměrech.

- Monitoring dodávky elektrické energie je důležitý z pohledu funkce společných technologií hlavně pro dodávku tepla a teplé vody. Senzor, který poskytuje informaci o tom, zda je/není elektrické napájení na čerpadlech topení a teplé vody a případně umožní i dálkové tzv. nahození jističe, je velmi užitečným nástrojem.

- Monitoring dodávky plynu do lokálního tepelného zdroje poskytuje další informace nezbytné pro zajištění funkčnosti základních životně důležitých technologií pro bytový dům.

Je na místě zdůraznit, že informace ze zmiňovaných senzorů musí mít jasného adresáta, který je schopen reagovat a zajistit opravu či následnou akci, která povede k obnovení základních funkcí domu. Tím by měla být správcovská firma, která má kapacitu a prostředky pro řešení závad a havárií. Systém on-line komunikujících senzorů poskytne okamžité informace o stavu domu, takže lze zkrátit řešení závad a vytváří podmínky pro proaktivní systém servisních činností.

Pro vyšší bezpečnost bydlení jsou nezbytné kouřové senzory, senzory detekující úniky vody v provozních místnostech, senzory úniku plynu, či senzory přítomnosti CO2. Výčet senzorů bude pro jednotlivé domy různý, záleží na jejich konkrétním technologickém vybavení.

Senzory pro byty by měly přinést jejich majitelům či uživatelům nejen zvýšení bezpečnosti, ale i vyšší komfort bydlení při současném snížení provozních nákladů.

Mezi největší náklad každého bydlení patří náklad na teplo a následně na vodu, zvláště na vodu teplou. V této oblasti existuje již několik způsobů jak vodu a teplo měřit a účtovat, které jsou pevně zakotveny v české legislativě.

Cestou, jak se vypořádat s narůstajícími ztrátami vody (jedná se o společné ztráty, které se následně rozúčtovávají mezi jednotlivé byty), je měření jednotlivých bytů pomocí senzorů s hodinovým intervalem měření, samozřejmě za předpokladu současného měření patního vodoměru. Zvláště u teplé vody jsou ztráty velmi „bolestivé“, protože cena teplé vody je až 3x vyšší než vody studené. On line měření vody v bytech pomůže tyto ztráty snížit, nejdéle do 30 dnů odhalíte případné závady nebo podvody, a zjistíte, že i při použití levných vodoměrů s třídou přesnosti B se může ztráta domu snížit pod 7 %. Zde je na místě ještě jeden apel – nenechte se přesvědčit správcovskou firmou, že ztráta do 20 % je OK! Není.

Senzory pro měření tepla poskytují informaci o skutečné teplotě v bytě, přesněji tepelné pohodě. Tato metoda měření zohledňuje prostupy tepla mezi byty, takže každý byt platí za teplo, které tam skutečně bylo. Senzory teploty v jednotlivých bytech jsou užitečné nejen pro spravedlivé rozúčtování nákladů, ale také pro vytápění bytového domu jako celku. Velmi snadno zkontrolujete nastavení regulace vytápění, zda jsou správně nastaveny topné křivky (noční útlumy), které byty jsou přetápěny a které naopak nedotápěny. S využitím modelů můžete simulovat úsporu při snížení teploty o 1° C a porovnat, zda skutečně toto snížení přináší úsporu 6 % v nákladech. Můžete predikovat spotřebu a náklady podle venkovních teplot, a tyto údaje vyhodnocovat oproti modelu.

Pojďme nyní pohovořit o dalších senzorech, které mají nesporný význam pro zvýšení bezpečnosti bydlení. Jedná se například o dveřní a okenní kontakty. Ty umožňují jednoduché, ale funkční, zabezpečení bytů proti nedovolenému vniknutí a lze je zahrnout do celkového on-line řešení komunikace senzorů. S mobilní aplikací, která je ke stažení zdarma, přináší přehled, kdy do bytu někdo vchází či vychází.

Častým problémem v bytovém domě jsou poruchy na vnitřních vodovodních rozvodech. Senzory v podobě záplavového čidla velmi jednoduše a efektivně řeší tento problém. Takový senzor může být v každé koupelně či WC, ale také sklepě, společné prádelně nebo kotelně. Je to opět cesta, jak se vyhnout velkým škodám a problémům.

Kouřové senzory by měly být v každém bytě, protože nebezpečí požáru je reálnou hrozbou pro každý dům.

Technické vybavení domů je různé, proto jsou různé i podmínky pro instalaci senzorů. Plánujete-li investici do on-line řešení, nebo třeba jen do nákupu senzorů, zvažte kromě investice jako takové ještě jeden velmi důležitý aspekt – dlouhodobou udržitelnost a možnost případného rozvoje. Sytém by měl splňovat podmínku jednoduché rozšiřitelnosti, tím je myšlena integrace dalších senzorů. Aplikace by měla umožňovat škálovatelný přístup a obsluhu s využitím mobilních komunikačních zařízení. Systém musí mít kvalitní provozní podporu na úrovni poskytování telekomunikačních služeb.

Společnost SOFTLINK s.r.o. již 8 let provozuje on-line systémy s využitím radiových senzorů, zaměřené na měření tepla a vody. V současné době integruje do těchto on-line systémů další senzory, které zvyšují bezpečnost bydlení a umožňují majitelům bytů s těmito senzory komunikovat prostřednictvím mobilních aplikací. Aplikace CEM BD dnes obsluhuje více jak 10 tisíc bytů a ve stovkách domů po celé republice a na Slovensku. Zajišťuje denní monitoring systémů a pečuje o jejich bezvadnou funkčnost. Popisovaná řešení nejsou tedy snem, ale každodenní realitou.

Na stránkách se dozvíte více.


Mohlo by vás zajímat

Vstupní portál bytového domu

Vstupní portál bytového domu

Dnes už nikdo nepochybuje, že bezpečnost bytového domu začíná u jeho vstupních dveří. Vše se ale odvíjí od volby materiálů, kvality zpracování komponent a délky bezporuchového používání podílející se na celkové spokojenosti obyvatel bytového domu. Na jaké aspekty se tedy zaměřit?