Výbor společenství

Výbor společenství je stejně jako shromáždění vlastníků kolektivní orgán, na rozdíl od shromáždění, které se často koná za účasti desítek vlastníků jednotek, má však jen několik členů. Zákon ukládá, že výbor musí být alespoň tříčlenný, ve stanovách se vymezí konkrétní počet. SVJ ale nemusí vystupování svým jménem svěřit orgánu kolektivnímu a může „jednatelskou“ funkcí pověřit jednoho konkrétního vlastníka. Společenství vlastníků rozhoduje o výši odměn členů statutárního orgánu.

Výbor společenství

Statutární orgán

Protože každá právnická osoba musí mít statutární orgán, který je oprávněn jednat za ni navenek (například uzavírat smlouvy), má tuto povinnost i každé SVJ. Funkci statutárního orgánu – výboru společenství nebo pověřeného vlastníka – nelze přenést na žádný jiný orgán, pokud ho SVJ zřídí, například komisi; té přísluší jen výkonná role. Jako statutární orgán má výbor či pověřený vlastník za úkol činit jménem SVJ úkony spojené se správou domu, tedy zejména uzavírat smlouvy, kontrolovat dodávky služeb a zajišťovat jejich řádné plnění, a vymáhat povinnosti jednotlivých členů, a to v souladu se zákonem, stanovami a rozhodnutím shromáždění vlastníků. Má také oznamovací povinnosti vůči rejstříku společenství.

Výkonný orgán

Vedle práva zastupovat SVJ ve vztahu k jiným osobám má výbor společenství také funkci výkonnou. To znamená, že má na starost každodenní správu domu. Tyto povinnosti mu ukládají především shromáždění vlastníků. Za tímto účelem smí výbor či pověřený vlastník uzavírat smlouvy. Odpovídá také za vedení účetnictví, připravuje podklady pro jednání shromáždění vlastníků a předkládá ke schválení účetní závěrku, oznamuje jednotlivým vlastníkům (členům společenství) výši příspěvků na náklady spojené se správou domu, výši nedoplatků za služby a výši nových záloh na ně, zajišťuje jejich vyúčtování a také plnění závazků a pohledávek.

Pozor: Co když shromáždění výbor nezvolí?

Nedojde-li na shromáždění vlastníků ke zvolení výboru (například nikdo nemá zájem kandidovat nebo se nesejde dostatečné množství hlasů) nebo se stávající výbor rozpadne, neznamená to, že by SVJ nemuselo dál pracovat. Jeho odpovědnosti a existence jsou dány zákonem, takže ve chvíli, kdy je výbor nefunkční a shromáždění nezvolí ani pověřeného vlastníka, je třeba přistoupit k náhradnímu řešení, které nařizuje zákon. Nejdříve je třeba zjistit, není-li v domě majoritní vlastník, tedy majitel jednotek, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí alespoň jednu polovinu. Pokud tomu tak není, přebírají výkon statutárního a výkonného orgánu společně ti vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku.


Mohlo by vás zajímat

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, ukládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém mimo jiné všem organizacím, které zaměstnávající více než 25 osob. Dotknout se tak může i bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek. A zákon počítá s citelnými sankcemi, pokud organizace svoje povinnosti nesplní. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář proto klientům přináší své efektivní řešení FairWhistle.

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Cena energií jde v poslední době strmě vzhůru, což se týká i teplárenství. Pokud chcete váš bytový dům v budoucnu vytápět úsporně, je třeba se poohlédnout po chytrém řešení, díky kterému nebudete závislí na centrální soustavě. Takové řešení přináší Bohumil Matyska ze společnosti Energo-Space consult, která se zabývá výrobou tepla a teplé užitkové vody z decentrálních zdrojů.