Výbor společenství

Výbor společenství je stejně jako shromáždění vlastníků kolektivní orgán, na rozdíl od shromáždění, které se často koná za účasti desítek vlastníků jednotek, má však jen několik členů. Zákon ukládá, že výbor musí být alespoň tříčlenný, ve stanovách se vymezí konkrétní počet. SVJ ale nemusí vystupování svým jménem svěřit orgánu kolektivnímu a může „jednatelskou“ funkcí pověřit jednoho konkrétního vlastníka. Společenství vlastníků rozhoduje o výši odměn členů statutárního orgánu.

Výbor společenství

Statutární orgán

Protože každá právnická osoba musí mít statutární orgán, který je oprávněn jednat za ni navenek (například uzavírat smlouvy), má tuto povinnost i každé SVJ. Funkci statutárního orgánu – výboru společenství nebo pověřeného vlastníka – nelze přenést na žádný jiný orgán, pokud ho SVJ zřídí, například komisi; té přísluší jen výkonná role. Jako statutární orgán má výbor či pověřený vlastník za úkol činit jménem SVJ úkony spojené se správou domu, tedy zejména uzavírat smlouvy, kontrolovat dodávky služeb a zajišťovat jejich řádné plnění, a vymáhat povinnosti jednotlivých členů, a to v souladu se zákonem, stanovami a rozhodnutím shromáždění vlastníků. Má také oznamovací povinnosti vůči rejstříku společenství.

Výkonný orgán

Vedle práva zastupovat SVJ ve vztahu k jiným osobám má výbor společenství také funkci výkonnou. To znamená, že má na starost každodenní správu domu. Tyto povinnosti mu ukládají především shromáždění vlastníků. Za tímto účelem smí výbor či pověřený vlastník uzavírat smlouvy. Odpovídá také za vedení účetnictví, připravuje podklady pro jednání shromáždění vlastníků a předkládá ke schválení účetní závěrku, oznamuje jednotlivým vlastníkům (členům společenství) výši příspěvků na náklady spojené se správou domu, výši nedoplatků za služby a výši nových záloh na ně, zajišťuje jejich vyúčtování a také plnění závazků a pohledávek.

Pozor: Co když shromáždění výbor nezvolí?

Nedojde-li na shromáždění vlastníků ke zvolení výboru (například nikdo nemá zájem kandidovat nebo se nesejde dostatečné množství hlasů) nebo se stávající výbor rozpadne, neznamená to, že by SVJ nemuselo dál pracovat. Jeho odpovědnosti a existence jsou dány zákonem, takže ve chvíli, kdy je výbor nefunkční a shromáždění nezvolí ani pověřeného vlastníka, je třeba přistoupit k náhradnímu řešení, které nařizuje zákon. Nejdříve je třeba zjistit, není-li v domě majoritní vlastník, tedy majitel jednotek, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí alespoň jednu polovinu. Pokud tomu tak není, přebírají výkon statutárního a výkonného orgánu společně ti vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku.


Mohlo by vás zajímat

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Dne 13. června 2022 proběhl webinář na téma “Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle”. Webinářem nás provedla za sousedé.cz Zlata Botero, která probrala organizační část a vysvětlila právní základ. Pokračovala kolegyňka Jiřina Langová, která prošla krok za krokem praktické ovládání online nástroje. Odborné právní dotazy doplnil Martin Bareš z naší právní kanceláře ARROWS ELT Global.

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Často se setkáváme se situací, kdy se v rámci společenství vlastníků bytových jednotek jedná na základě rozhodnutí shromáždění SVJ, jenž bylo přijato v rozporu se stanovami či zákonem. Také se jedná o případ, kdy se rozhoduje o právech vlastníků, o kterých nemá společenství vlastníků oprávnění rozhodovat. Zákon v těchto případech umožňuje přehlasovanému vlastníku jednotky, aby se domáhal vyslovení neplatnosti usnesení u soudu.

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Dne 25. května 2022 proběhl webinář na téma Péče o otopnou soustavu. Webinářem nás provedla Zlata Botero za Sousedé.cz a odborný obsah přednesl ing František Basl ze společnosti Pražská teplárenská a.s.