Reklama

Zákaz vstupu některých členů SVJ do spojovacích chodeb

22. 7. 2019

Odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z SVJpravnik.cz:

Dobrý den,

společné části domu jsou oprávněni užívat všichni vlastníci, nejsou-li prohlášením vlastníka vymezeny k výhradnímu užívání některým vlastníkům. V případě, že mají být některé společné části ve výlučném užívání některých vlastníků, je nutné změnit prohlášení vlastníka. Samotné rozhodnutí shromáždění k omezení práv vlastníků nestačí. V takovém případě je třeba, aby dotčení vlastníci uzavřeli dohodu o změně prohlášení vlastníka, kterou budou některé společné části vyhrazeny k výlučnému užívání jen některých vlastníků. Ve Vašem případě budou pravděpodobně dotčeni všichni vlastníci. Účinnosti tato dohoda následně nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody. Po uzavření dohody je tedy nutné změnu prohlášení schválit rovněž shromážděním.

Zákaz přístupu do všech chodeb (až na jednu) některým vlastníkům, tedy stanovením výlučného užívání pro vlastníky bytů na jednotlivých chodbách s tím, že jedna chodba zůstane v užívání všech, je navíc problematická. Pokud by mělo být sjednáno omezení užívání společných částí domu s výjimkou jedné chodby, která by zůstala přístupná všem, měla by být v rámci dohody určena nějaká kompenzace pro vlastníky bytů u chodby, jejíž užívání jim (jako jediným) vyhrazeno nebude.

Omezení přístupu do společných částí má rovněž důsledky pro výši příspěvku na správu domu a pozemku, která má obecně odpovídat podílu vlastníka na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

Přeji Vám hezký den,

Mgr. Jan Eisenreich

www.svjpravnik.cz

Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o.

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha

tel.č. 727835270