Co dál, když rezignuje předseda družstva?

Může se stát i u vás – malé bytové družstvo (36 bytových jednotek), ve vedení jen předseda. Ten chce nyní skončit ve své funkci a odnesl dopis se svojí rezignací na správce (ten je placený – realitní kancelář). Zároveň ukončil veškerou svojí činnost a odmítá svolat schůzi. Co dál? Měla by ho odvolat členská schůze, protože ho do funkce zvolila, ale pokud se družstvo nedá svolat, nelze dále pokračovat.

Co dál, když rezignuje předseda družstva?

Jak v takové situaci pokračovat, radí Mgr. Jan Eisenreich z SVJpravnik.cz:

Děkuji Vám za kontakt prostřednictvím Sousedů. Nejjednodušším řešením této situace je, aby si členové svolali členskou schůzi sami. Členskou schůzi obecně svolává představenstvo (ve Vašem případě tedy předseda družstva) jakožto statutární orgán družstva, a to nejméně jednou za účetní období, a dále vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva, nebo pokud jej o to požádá kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. Stanovy mohou určit nižší počet oprávněných členů nebo nižší počet potřebných hlasů nebo nižší počet oprávněných členů i nižší počet potřebných hlasů, to ale předpokládám, že ve stanovách nemáte.

Pokud tedy dají tyto osoby předsedovi podnět, musí být členská schůze předsedou svolána tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, a není-li svolána, musí členskou schůzi svolat i kontrolní komise - tedy pokud ji máte. Pokud ji nemáte, nebo pokud nesvolá komise schůzi do 10 dnů od uplynutí 30denní lhůty, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali (§ 641 odst. 2 ZOK). V této souvislosti komentář k zákonu o obchodních korporacích zmiňuje, že ačkoliv to nebude obvyklé, zákonná formulace nevylučuje, aby tak členskou schůzi svolala osoba, která ani nebude členem družstva (např. advokát či notář). V případě, že bude svolavatelem členské schůze kontrolní komise nebo zmocněná osoba dle § 641 odst. 2 ZOK, může být pro ni značně problematické uveřejnit pozvánku na internetových stránkách družstva. V takovém případě by se měl svolavatel pokusit učinit vše, aby neuveřejnění pozvánky na internetových stránkách nepředstavovalo významný zásah do práv člena, pro které by mohl soud vyslovit neplatnost usnesení přijatého na takto svolané členské schůzi. Ideální v tomto případě je tedy svolat členskou schůzi zasláním pozvánky doporučeně na adresy jednotlivých členů.

Rádi Vám v této situaci pomůžeme a svolání členské schůze zajistíme.

Přeji Vám hezký den,

Mgr. Jan Eisenreich

www.svjpravnik.cz

Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o.

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha

tel.č. 727835270


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?