ČSOB vzdělává vlastníky bytových domů

Již v roce 2002 začala ČSOB svými úvěry podporovat proces revitalizace bytového fondu v ČR. Za uplynulých 15 let pak byla více než třetina oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových domů ve vlastnictví bytových družstev (BD) či správě společenství vlastníků (SVJ), financována právě úvěry od této banky. Fakticky to představuje více než 14 000 bytových domů, které se díky využití úvěrových prostředků od ČSOB mohly okamžitě pustit i do komplexní, a tudíž finančně náročné, revitalizace bez toho, aby na provedení oprav museli řadu let šetřit. ČSOB však není jen „prodejcem úvěrů“, ale současně se po celou tuto dobu věnovala, a nadále věnuje, vzdělávání zástupců BD a SVJ ve finanční oblasti.

ČSOB vzdělává vlastníky bytových domů

Jak se ukázalo již v roce 2002, který lze označit za startovní při zahájení masivní regenerace bytového fondu v ČR, obyvatelé bytových domů jsou různého profesního složení a ne v každém domě je odborník, který by měl znalosti ze všech oblastí, které taková revitalizace domu zahrnuje. To byl důvod, proč se ČSOB už v té době zapojila do projektů, seminářů a konferencí, jejichž cílem bylo vlastníky bytových domů upozornit na nevyhovující stav většiny domů, informovat je o možných formách oprav a rekonstrukcí, existenci dotačních programů revitalizace podporujících a v neposlední řadě i o možnosti financování takových investic úvěry. Jedním z projektů, který beze zbytku naplňuje potřeby BD a SVJ na informovanost v této oblasti, je např. projekt s názvem „Jak to dělají jinde“, jehož je ČSOB dlouholetým partnerem. Zde posluchači získávají řadu cenných informací jak z oblasti samotných oprav a rekonstrukcí, ale samozřejmě i z oblasti finanční a právní.

Když už se vlastníci rozhodnou realizovat nějakou investici do společných částí domu, vždy stojí před otázkou – z jakých zdrojů to všechno ale zaplatíme? Odpověď je jednoduchá – buď si na takovou investici budou muset nějakou dobu šetřit a následně ji realizují nebo si na ni půjčí a opravu provedou hned. Zda si vlastníci domu zvolí cestu postupného šetření (a v tom případě i postupného provádění oprav) nebo cestu využití úvěrových prostředků, je jejich výsadním rozhodnutím. „Zástupce banky nikdy na seminářích nezavrhuje cestu postupného spoření, ale těm, kteří o využití úvěru uvažují, se snaží poradit, na co vše se při jednání s bankou připravit, jaká pozitiva i negativa čerpání úvěru obnáší, že cenu úvěru nevyjadřuje jen úroková sazba, ale i případné poplatky a co znamenají pojmy, které jsou s úvěrem přímo spojené jako je celková doba splatnosti, způsob stanovení úrokové sazby, zajištění úvěru či v čem spočívají výhody anuitního splácení“ říká Ladislav Koucký, manažer ČSOB pro obsluhu bytových družstev a SVJ. Na druhou stranu se však banka může s posluchači na těchto akcích podělit o zkušenosti několika tisíc svých klientů. „Jejich zkušenosti jednoznačně ukazují, že cesta čerpání úvěru je cestou efektivnější“ dodává L. Koucký. Ti, kteří se rozhodli pro komplexní revitalizaci (včetně zateplení a výměny oken) a využili k jejímu financování úvěru, mohli okamžitě těžit z dosažených úspor a zejména celou rekonstrukci zvládli za daleko nižší cenu, než kdyby ji realizovali po částech v několika letech. Současně se prokázalo, že realizovat komplexní (byť finančně náročné) řešení s pomocí úvěru bylo nakonec cestou levnější než když si srovnatelný dům na stejnou investici šetřil a pak ji po částech realizoval – a to i při započtení všech úroků, které bylo nutné v souvislosti s čerpáním úvěru uhradit! V průběhu posledních deseti let došlo nejenom k několikanásobnému navýšení cen stavebních prací a materiálů, ale velký vliv měl např. i nárůst DPH na stavební práce v roce 2012 z 5% na tehdejších 14%. Stejně tak pokud chce dnes BD či SVJ využít nějakého státního dotačního programu (který již za pár let nemusí být k dispozici), není čas na nějaké postupné spoření a v takovém případě je zapojení úvěru jedinou cestou. Důvodem je skutečnost, že investice musí být nejdříve realizována a zaplacena, přičemž dotace je poskytnuta až následně po kolaudaci a doložení splnění projektovaných parametrů. Teprve v tom okamžiku lze dotaci použít na částečné či úplně splacení čerpaného úvěru.

ČSOB při vzdělávacích seminářích, kromě prezentace a vysvětlení všech věcí spojených se samotným úvěrem, klade důraz např. i na prohloubení znalosti zástupců BD a SVJ v oblasti právní. „Praxe posledních dvou let nám ukázala, že ne všechna SVJ se vypořádala s dopady a požadavky Nového občanského zákoníku“ říká L. Koucký a dodává „Stále se ještě setkáváme s klienty, kteří dosud nepřizpůsobili své stanovy požadavkům NOZ, byť už zákonná lhůta na jejich změnu uplynula“. Ukazuje se proto stále potřebné, se na vzdělávacích akcích pro tyto subjekty, podrobně zabývat takovými věcmi jako je správný způsob zápisu usnesení o schválení investiční akce, přijetí úvěru a popř. i jeho zajištění na členské schůzi a shromáždění vlastníků, co je u SVJ nutné splnit v případě potřeby hlasování per rollam za situace, kdy tento způsob není uveden ve stanovách apod.

Obchodní výsledky ČSOB v segmentu BD a SVJ prokazují, že klient nehledá pouhého „prodejce úvěrů“, ale rád upřednostní tu banku, která má bohaté zkušenosti s obsluhou těchto klientů a ve které mu umí poradit i ve věcech, jež na první pohled nemají s možným využitím úvěru přímou souvislost“ říká závěrem L. Koucký. To, že ČSOB těmto klientům rozumí a dlouhodobě si jejich přízně váží, je poznat mj. i v bankou nabízených benefitech, kterými se snaží BD a SVJ využití úvěru maximálně zlevnit. No a které výhody jsou právě nyní nabízeny, máte možnost slyšet buď na nějakém nejbližším vzdělávacím semináři pro zástupce BD a SVJ nebo si je přečíst na .


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ