Hlášení počtu osob v bytě a práva výboru SVJ

Jak je to s povinností hlásit změnu počtu osob žijících v bytě v rámci SVJ? Je tato povinnost pro všechny stejná nebo se liší podle stanov SVJ? Komu se tato změna ve společenství vlastníků hlásí? Přečtěte si jak na to.

Hlášení počtu osob v bytě a práva výboru SVJ

Majitelka bytu v našem panelákovém domě pronajímá svůj byt další rodině. Tato rodina má 3 děti a najala si chůvu, která s nimi v bytě celoročně bydlí. Nyní jsme však zjistili, že si tato žena přibrala na hlídání další - cizí dítě v kočárku, kterým nám způsobuje špínu na chodbě, ve výtahu, zvyšuje spotřebu elektrické energie výtahu i chodby. Ptáme se, zda bychom jako výbor společenství vlastníků jednotek měli vědět, kdo se pohybuje v

Odpovídá: MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Dle § 1177 občanského zákoníku je vlastník jednotky povinen oznámit v rámci společenství vlastníků jednotek bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

Počty osob v bytě hlásí vlastník bytové jednotky

Pokud tedy vlastník jednotky nenahlásil, že v bytě bydlí 6 osob (rodiče, 3 děti + paní na hlídání, pokud tato při hlídání dětí tráví v bytě významnou část dne a lze tedy tvrdit, že v bytě i bydlí) a současně nenahlásil i jména a adresy osob, které v bytě bydlí, nesplnil tím svoji povinnost člena SVJ stanovenou zákonem. Je ovšem otázkou nakolik lze za další osobu, která v bytě bydlí považovat také ono dítě v kočárku (spíše bych se přikláněl, že nikoli).

S porušením oznamovací povinnosti ovšem není dle občanského zákoníku spojena žádná sankce přímo. To ovšem neznamená, že toto jednání je pro vlastníka bez rizika.

Jaké sankce mohou vlastníkovi vzniknout

Lze uvažovat jednak minimálně o vzniku povinnosti k náhradě újmy ostatním spoluvlastníkům a členům společenství vlastníků jednotek, pokud by vznikla v příčinné souvislosti s nesplněním oznamovací povinnosti. Šlo by zde o újmu způsobenou porušením zákonné povinnosti, takže podmínkou odpovědnosti by bylo zavinění škůdce, tj. vlastníka bytu, který změnu neohlásil bez zbytečného odkladu.

Dále hrozí vlastníkovi jednotky sankce dle § 12 zákona č. 67/2013 Sb., dle kterého příjemce služeb (tedy vlastník jednotky, člen SVJ) oznámí poskytovateli služeb (tedy společenství vlastníků jednotek) písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním jednotek v domě. Porušení této povinnosti pak tento zákon výslovně stíhá sankcí – pokutou dle § 13 citovaného zákona, a to ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení, nerozhodlo-li společenství vlastníků jednotek jinak nebo neobsahují-li stanovy SVJ jinou výši pokuty.

Vůči vlastníkovi jednotky, který porušil povinnost nahlásit změnu v počtu osob, které v bytě bydlí, lze tedy dle občanského zákoníku požadovat náhradu újmy tím vzniklé a dle zákona č. 67/2013 Sb. pokutu ve výši uvedené ve stanovách SVJ nebo (nemají-li stanovy SVJ takové ustanovení), ve výši jinak stanovené společenstvím vlastníků jednotek (rozhodnutím shromáždění SVJ), jinak ve výši 50,- Kč denně.

Na co má výbor SVJ právo

K dalším dotazům lze uvést, že výbor SVJ má jistě oprávněný zájem na tom, aby měl přehled o pohybu osob v domě. Zde se nabízí instalace kamerového systému, jehož zřízení a provoz ovšem podléhá celé řadě omezení, jejichž popis přesahuje rozsah této odpovědi.

Právo vědět, zda vlastník jednotky platí daně výbor coby statutární orgán společenství nemá, naopak daňový řád přímo ukládá úředním osobám zachovávat mlčenlivost o všem, co se při správě daní dozvěděli.

Co se týče otázky ohledně práva výboru společenství vlastníků jednotek zvednout vlastníkovi jednotky zálohy, tuto možnost výbor SVJ má dle zákona č. 67/2013 Sb. tehdy, pokud dojde ke změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služeb. Prokazatelné zvýšení počtu osob, které v bytě bydlí, je dle mého názoru oprávněným důvodem pro zvýšení záloh na služby související s užíváním bytu, a to zejména u těch služeb, které se rozúčtují podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Platí ovšem současně, že změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy. Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.

Sousedé.cz - s námi máte domy v kapse

Vyzkoušejte přehlednou platformu pro společenství vlastníků. Ušetříte čas, peníze i nervy. S naším portálem SVJ lze dělat správu bytových domů tak, aby se všem dobře žilo. Jako předseda SVJ, výbor SVJ nebo správce SVJ oceníte zjednodušení práce v rámci SVJ. Nabízíme nejlepší online hlasování per rollam pro SVJ. Sdílení dokumentů SVJ a komunikace s vlastníky jednotek pro vás bude hračkou.

Zaregistrujte se a vyzkoušejte náš portál společenství vlastníků. Náš portál SVJ vám usnadní život. Mějte váš dům v kapse.

Zdroj: pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?