Investice – prostředky SVJ na investičních účtech

Jaké má SVJ možnosti při založení investičního účtu? Důležitá je investiční strategie.

Investice – prostředky SVJ na investičních účtech

Zákon hovoří jasně

Společenství vlastníků je zvláštní právnickou osobu, která je založena za speciálním účelem – zajišťování správy domu a pozemku. Zvláštnost této právnické osoby spočívá ku příkladu v tom, že na rozdíl od jiných právnických osob je její založení za splnění určitých podmínek obligatorní, jakož i v tom, že má speciální právní subjektivitu, tj. má způsobilost mít jen taková práva a povinnosti, které jsou součástí jeho předmětu činnosti. Předmět činnosti SVJ plyne z ustanovení § 1951 občanského zákoníku, dle kterého může společenství vlastníků nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. Z uvedeného mimo jiné plyne, že SVJ má tedy zakázáno podnikat.

Z důvodu omezené právní subjektivity se velmi často v praxi řeší otázka, jaká právní jednání může SVJ vůbec činit, zda může investovat, popř. jakým způsobem. Vzhledem k potřebám správy SVJ se ustálilo, že se společenství může stát úvěrovým dlužníkem, samozřejmě za podmínky, že je čerpán úvěr na správu domu.

Každý z členů společenství vlastníků jednotek má povinnost platit příspěvek na správu domu, do tzv. fondu oprav. Za tímto účelem si společenství zpravidla založí speciální bankovní účet. Jestliže se SVJ hromadí peněžní prostředky na účtu, je bezpochyby rozumným řešením uložit je na investiční účet. Jaké má SVJ možnosti?

Spořící účet, termínovaný vklad nebo podílový fond?

Vzhledem k podstatě a účelu samotného SVJ se nabízí především konzervativní varianty investičních účtů jako je spořící účet, termínový vklad či podílové fondy. První dva jmenované nabízejí členům SVJ největší právní jistotu. Při jejich založení je dopředu známá úroková sazba vyjádřená procentem. Výše úroků u spořícího účtu je však poměrně nízká, a tak peněžní prostředky získané využitím spořícího účtu budou narůstat pomalým tempem. U termínovaných vkladů je úroková sazba rovněž nízká, ačkoliv je o něco vyšší než u spořícího účtu. Specifikem termínovaných vkladů je, že je sjednaná určitá doba, po kterou vklad nebude dostupný, tudíž SVJ nebude moct své peněžní prostředky využít. Po tuto dobu se peněžní prostředky nechávají bance k dispozici. To může být problematické zejména v situaci, kdy se objeví naléhavá potřeba k vynaložení finančních prostředků, např. na bezodkladné opravy. Termínovaný vklad má oproti spořícímu účtu zpravidla dlouhodobější charakter.

Co se týče podílových fondů, tak ty spočívají v uložení peněžních prostředků do vybraného fondu společnosti, ve kterém se shromažďují peněžní prostředky i jiných investorů. Podílových fondů je několik druhů a pro investování do podílových fondů je ale nutné předem zvolit určitou investiční strategii.

Nezapomeňte na řádné vedení účetnictví

Nutno předeslat, že společenství vlastníků jednotek, stejně jako jiné právnické osoby, má povinnost vést účetnictví, respektovat zákonem stanovené daňové a jiné správně právní povinnosti právnických osob.

Nabývání nemovitosti

Vedle ukládání finančních prostředků na investiční účty se též nabízí otázka, zda má společenství vlastníků jednotek možnost investovat do nemovitostí. Dle § 1195 odst. 1 občanského zákoníku platí pro společenství vlastníků omezení nabývání majetku. Výjimku z tohoto omezení tvoří nabývání nemovitostí sloužící k výkonu správy. Tomuto tématu jsme se věnovali v článku Může společenství vlastníků investovat?.

Zdroj obrázku: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Vstupní portál bytového domu

Vstupní portál bytového domu

Dnes už nikdo nepochybuje, že bezpečnost bytového domu začíná u jeho vstupních dveří. Vše se ale odvíjí od volby materiálů, kvality zpracování komponent a délky bezporuchového používání podílející se na celkové spokojenosti obyvatel bytového domu. Na jaké aspekty se tedy zaměřit?