Může společenství vlastníků investovat?

Na otázky, jak může SV nakládat s prostředky SV a zda je může investovat nebo jinak podnikat, Magazínu odpověděl Mgr. Bc. Vojtěch Opočenský, právník z advokátní kanceláře Ladislav Drha s.r.o.

Může společenství vlastníků investovat?

Dle ustanovení § 1195 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, **může „společenství vlastníků nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.“ ** Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem správy domu a pozemku, sama však dům ani jeho společné části v žádném případě nevlastní.

Co jsou vlastně příjmy společenstva vlastníků? A co na to občanský zákoník?

Za určitých podmínek může být společenství vlastníkem jednotky v domě nebo pozemku, který s budovou funkčně souvisí. Za příjem společenství se pak dle ustanovení § 16 odst. 1 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, považují příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a úroky z prodlení z příspěvků, úroky z vkladů na bankovních účtech společenství, penále a úroky z prodlení a smluvní pokuty ze smluv sjednaných společenstvím, pojistné plnění ze smluv sjednaných společenstvím a příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství.

Odstavec 2 tohoto ustanovení pak uvádí, že nájemné z pronájmu společných částí domu a úroky z prodlení z nájemného, jakož i příjmy plynoucí z provozování technických zařízení v domě se nepovažují za příjmy společenství vlastníků.

Jak může společenství vlastníků získané příjmy využít?

Z uvedeného vyplývá, že společenství vlastníků získává ze své činnosti určité majetkové příjmy. Ty však společenství nemůže užít libovolným způsobem, neboť všechna její jednání mají směřovat k účelu určenému zákonem, tedy zajišťování správy domu a pozemku (§ 1194 odst. 1 občanského zákoníku). Z toho můžeme dovodit, že společenství vlastníků může například investovat do opravy či úpravy domu a pozemku, stavebních oprav, výtahu, výměny oken, zvelebení okolí domu a dalších vylepšení. Přebytečné peněžní prostředky může také uložit na bankovní účet, kde budou zhodnocovány.

V žádném případě však nesmí společenství vlastníků se svým majetkem nakládat podnikatelským způsobem, společenství tedy nesmí „samostatně vykonávat na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku“ (§ 420 ve spojení s § 1194 odst. 1 občanského zákoníku).

Přečtěte si také:

Placení daně z nemovitosti v BD

Odpovědnost za poškození majetku souseda při rekonstrukci bytu

Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Více o SVJ Právník

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?