Může společenství vlastníků investovat?

Na otázky, jak může SV nakládat s prostředky SV a zda je může investovat nebo jinak podnikat, Magazínu odpověděl Mgr. Bc. Vojtěch Opočenský, právník z advokátní kanceláře Ladislav Drha s.r.o.

Může společenství vlastníků investovat?

Dle ustanovení § 1195 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, **může „společenství vlastníků nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.“ ** Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem správy domu a pozemku, sama však dům ani jeho společné části v žádném případě nevlastní.

Co jsou vlastně příjmy společenstva vlastníků? A co na to občanský zákoník?

Za určitých podmínek může být společenství vlastníkem jednotky v domě nebo pozemku, který s budovou funkčně souvisí. Za příjem společenství se pak dle ustanovení § 16 odst. 1 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, považují příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a úroky z prodlení z příspěvků, úroky z vkladů na bankovních účtech společenství, penále a úroky z prodlení a smluvní pokuty ze smluv sjednaných společenstvím, pojistné plnění ze smluv sjednaných společenstvím a příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství.

Odstavec 2 tohoto ustanovení pak uvádí, že nájemné z pronájmu společných částí domu a úroky z prodlení z nájemného, jakož i příjmy plynoucí z provozování technických zařízení v domě se nepovažují za příjmy společenství vlastníků.

Jak může společenství vlastníků získané příjmy využít?

Z uvedeného vyplývá, že společenství vlastníků získává ze své činnosti určité majetkové příjmy. Ty však společenství nemůže užít libovolným způsobem, neboť všechna její jednání mají směřovat k účelu určenému zákonem, tedy zajišťování správy domu a pozemku (§ 1194 odst. 1 občanského zákoníku). Z toho můžeme dovodit, že společenství vlastníků může například investovat do opravy či úpravy domu a pozemku, stavebních oprav, výtahu, výměny oken, zvelebení okolí domu a dalších vylepšení. Přebytečné peněžní prostředky může také uložit na bankovní účet, kde budou zhodnocovány.

V žádném případě však nesmí společenství vlastníků se svým majetkem nakládat podnikatelským způsobem, společenství tedy nesmí „samostatně vykonávat na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku“ (§ 420 ve spojení s § 1194 odst. 1 občanského zákoníku).

Přečtěte si také:

Placení daně z nemovitosti v BD

Odpovědnost za poškození majetku souseda při rekonstrukci bytu

Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Více o SVJ Právník

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Jaké povolení je potřeba k montáži klimatizace na fasádu?

Jaké povolení je potřeba k montáži klimatizace na fasádu?

Nemůžeme se ve výboru SVJ shodnout na povolení montáže klimatizační jednotky na fasádu domu. Jeden názor je, že je potřeba svolení stavebního úřadu a všech členů sdružení vlastníků, druhý, že montáž už zasahuje do cizího pozemku. Jak máme postupovat? Dotaz: Jan Ježíšek.

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb společenství vlastníků jednotek poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování SVJ vypadat a jakých chyb se vyvarovat?