Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Často se setkáváme se situací, kdy se v rámci společenství vlastníků bytových jednotek jedná na základě rozhodnutí shromáždění SVJ, jenž bylo přijato v rozporu se stanovami či zákonem. Také se jedná o případ, kdy se rozhoduje o právech vlastníků, o kterých nemá společenství vlastníků oprávnění rozhodovat. Zákon v těchto případech umožňuje přehlasovanému vlastníku jednotky, aby se domáhal vyslovení neplatnosti usnesení u soudu.

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Jak určit přehlasovaného vlastníka?

Může to být každý vlastník, který na zasedání shromáždění SVJ hlasuje proti přijetí usnesení a jehož neplatnosti se domáhá. Také to může být vlastník, který se zasedání nezúčastnil, protože mu nebyla doručena řádně a včas úplná pozvánka. A v neposlední řadě to může být vlastní, který se nemohl zasedání účastnit z vážných důvodů.

Jak zajistit neplatnost usnesení?

Pokud se přehlasovaný vlastník jednotky shromáždění účastnil, má právo domáhat se neplatnosti usnesení následující tři měsíce ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl. Je tedy potřeba si uvědomit, že lhůta začíná plynou od data konání zasedání, nikdy ne od momentu, kdy se vlastník jednotky seznámil se zápisem shromáždění SVJ, na kterém bylo rozhodnutí přijato. Toto lze pouze tehdy, je-li nepřítomný vlastník na shromáždění SVJ přehlasován.

Kdy je možné nechat rozhodnutí soudně přezkoumat?

Soudní přezkum usnesení je možný pouze pokud existuje důležitý důvodu pro takovýto přezkum. Tím může být například rozhodování o volbě členů statutárního orgánu, změně stanov, komplexních rekonstrukcích a revitalizacích domu atd. Za důležité se naopak nepovažuje zejména navýšení příspěvků na správu domu a pozemku (dříve platby do fondu oprav).

Dočasný zákaz dalšího jednání

Zákon dává přehlasovanému vlastníku oprávnění žádat současně s návrhem na vyslovení neplatnosti usnesení návrh, aby soud dočasně zakázal podle napadeného usnesení jednat. Tento návrh je pak svou povahou návrhem na vydání rozhodnutí o předběžném opatření, na jehož podání se vztahují zákonné požadavky (zejména povinnost složit jistotu)


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?