Jak se může vlastník bránit, když dostane vyúčtování opožděně?

Jestliže poskytovatel (SBD POKROK) nedoručí vlastníkovi včas vyúčtování, má právo na pokutu z prodlení podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb.? Pokud vlastník v důsledku prodlení uplatní kromě žádosti o pokutu za opožděné doručení vyúčtování i opožděnou žádost o nahlédnutí do podkladů (vyúčtování doručeno v červnu, žádost o nahlédnutí uplatněna v červenci) a poskytovatel mu neumožní opožděné seznámení s podklady, jak se může bránit?

Jak se může vlastník bránit, když dostane vyúčtování opožděně?

Jak má vlastník postupovat, pokud mu poskytovatel neuhradí pokutu za opožděné doručení vyúčtování na základě uplatněné žádosti? Má vlastník šanci vyhrát soudní spor? A co může dělat, když poskytovatel na dopisy a urgence neodpovídá?

Sousede.cz nyní poskytují správním firmám online distribuci vyúčtování. Správní firmy již nemusí nic tisknout, balit ani rozesílat tuny dokumentů. Rozešleme je elektronicky a vždy načas a pohlídáme potvrzení o přijetí. Správní firmy tak sníží své náklady a administrativní zátěž. Víc o službách pro správní firmy na sousede.cz/spravci.

ODPOVÍDÁ: MGR. EVA RATAJOVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V případě, že společenství vlastníků coby poskytovatel služeb dle zákona č. 67/2013 Sb. poruší své povinnosti stanovené tímto zákonem (zejména nedoručí-li včas vyúčtování služeb), je vlastník jednotky coby příjemce služeb, oprávněn požadovat po společenství pokutu, ledaže by splnění povinnosti ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním vlastníka jednoty. O výši pokuty přitom rozhoduje společenství, jinak činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý prodlení.

LHŮTA PRO DORUČENÍ VYÚČTOVÁNÍ

Pokud tedy (jak uvádí tazatelka) společenství nedoručilo vyúčtování služeb vlastníkovi jednotky do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období, má vlastník jednotky nárok na pokutu ve výši podle rozhodnutí společenství, jinak ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení.
Pokud tazatelka již společenství vyzvala k úhradě pokuty, ale toto na výzvu nijak nereagovalo, nezbude tazatelce než pokutu vymáhat u příslušného soudu.
Pokud zaslaná výzva neobsahovala náležitosti dle § 142a občanského soudního řádu, doporučuji zaslat opakovanou výzvu s náležitostmi dle § 142a občanského soudního řádu a následně (neuhradí-li společenství ani přes opakovanou výzvu požadovanou pokutu) podat žalobu k příslušnému soudu.

VYMÁHÁNÍ SOUDNÍ CESTOU

Šance vlastníka na úspěch v soudním sporu jsou vysoké, společenství se může bránit v podstatě pouze tvrzením, že splnění povinností ve stanovené lhůtě by nebylo spravedlivé nebo že k nesplnění lhůty došlo zaviněním vlastníka. Toto své tvrzení samozřejmě musí také dokázat.


Mohlo by vás zajímat

Jaké povolení je potřeba k montáži klimatizace na fasádu?

Jaké povolení je potřeba k montáži klimatizace na fasádu?

Nemůžeme se ve výboru SVJ shodnout na povolení montáže klimatizační jednotky na fasádu domu. Jeden názor je, že je potřeba svolení stavebního úřadu a všech členů sdružení vlastníků, druhý, že montáž už zasahuje do cizího pozemku. Jak máme postupovat? Dotaz: Jan Ježíšek.

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb společenství vlastníků jednotek poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování SVJ vypadat a jakých chyb se vyvarovat?

Schvalujete účetní uzávěrku? Jak zkontrolovat všechny náležitosti do 5 minut

Schvalujete účetní uzávěrku? Jak zkontrolovat všechny náležitosti do 5 minut

Období účetních závěrek je za námi a každý výbor SVJ, který nechce riskovat pokuty, zařadí na program nejbližšího shromáždění SVJ bod: Schválení účetní závěrky. Chystáte se i letos zvednout ruku PRO, aniž byste tušili, zda je v pořádku? Připravili jsme krátký přehled pro členy sdružení vlastníků jednotek.