Jak se může vlastník bránit, když dostane vyúčtování opožděně?

Jestliže poskytovatel (SBD POKROK) nedoručí vlastníkovi včas vyúčtování, má právo na pokutu z prodlení podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb.? Pokud vlastník v důsledku prodlení uplatní kromě žádosti o pokutu za opožděné doručení vyúčtování i opožděnou žádost o nahlédnutí do podkladů (vyúčtování doručeno v červnu, žádost o nahlédnutí uplatněna v červenci) a poskytovatel mu neumožní opožděné seznámení s podklady, jak se může bránit?

Jak se může vlastník bránit, když dostane vyúčtování opožděně?

Jak má vlastník postupovat, pokud mu poskytovatel neuhradí pokutu za opožděné doručení vyúčtování na základě uplatněné žádosti? Má vlastník šanci vyhrát soudní spor? A co může dělat, když poskytovatel na dopisy a urgence neodpovídá?

Sousede.cz nyní poskytují správním firmám online distribuci vyúčtování. Správní firmy již nemusí nic tisknout, balit ani rozesílat tuny dokumentů. Rozešleme je elektronicky a vždy načas a pohlídáme potvrzení o přijetí. Správní firmy tak sníží své náklady a administrativní zátěž. Víc o službách pro správní firmy na sousede.cz/spravci.

ODPOVÍDÁ: MGR. EVA RATAJOVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V případě, že společenství vlastníků coby poskytovatel služeb dle zákona č. 67/2013 Sb. poruší své povinnosti stanovené tímto zákonem (zejména nedoručí-li včas vyúčtování služeb), je vlastník jednotky coby příjemce služeb, oprávněn požadovat po společenství pokutu, ledaže by splnění povinnosti ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním vlastníka jednoty. O výši pokuty přitom rozhoduje společenství, jinak činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý prodlení.

LHŮTA PRO DORUČENÍ VYÚČTOVÁNÍ

Pokud tedy (jak uvádí tazatelka) společenství nedoručilo vyúčtování služeb vlastníkovi jednotky do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období, má vlastník jednotky nárok na pokutu ve výši podle rozhodnutí společenství, jinak ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení.
Pokud tazatelka již společenství vyzvala k úhradě pokuty, ale toto na výzvu nijak nereagovalo, nezbude tazatelce než pokutu vymáhat u příslušného soudu.
Pokud zaslaná výzva neobsahovala náležitosti dle § 142a občanského soudního řádu, doporučuji zaslat opakovanou výzvu s náležitostmi dle § 142a občanského soudního řádu a následně (neuhradí-li společenství ani přes opakovanou výzvu požadovanou pokutu) podat žalobu k příslušnému soudu.

VYMÁHÁNÍ SOUDNÍ CESTOU

Šance vlastníka na úspěch v soudním sporu jsou vysoké, společenství se může bránit v podstatě pouze tvrzením, že splnění povinností ve stanovené lhůtě by nebylo spravedlivé nebo že k nesplnění lhůty došlo zaviněním vlastníka. Toto své tvrzení samozřejmě musí také dokázat.


Mohlo by vás zajímat

Kamerový systém v domě SVJ/BD

Kamerový systém v domě SVJ/BD

Kamerový systém, resp. monitoring osob v domě i v přilehlých místech, je prostředek, který povětšinou zasahuje do základních lidských práv, a to konkrétně na soukromý a rodinný život. Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů se v aplikační praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů neustále vyvíjí i s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu. Úřad dosud vyžadoval souhlas každého člena SVJ nebo BD s instalací takového kamerového systému. Nyní však vydal stanovisko č. 1/2016, které v plném znění uveřejňujeme.

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Máte na starosti důležitou funkci ve vašem společenství vlastníků jednotek nebo bytovém družstvu? Nebo potřebujete z nějakého důvodu nahlédnout do zápisu ze schůzí, či jednání orgánu SVJ, ať už výboru, kontrolní komise nebo představenstva SVJ? Následující řádky vám prozradí, co vše musí obsahovat tyto zápisy a jak do nich nahlédnout.

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Hlasování per rollam online stále ještě pro mnohé představuje strach z neznáma. Proto jsme oslovili profesionálního předsedu SVJ, který s online hlasováním zkušenosti má, aby nám je popsal. Nejlepší na tom všem prý je, že všichni zjistili, že to jde i jinak – uvědomili si, kolik vlastně ušetří peněz a hlavně času. Navíc ani nemusí řešit usnášeníschopnost – protože pohodlně odhlasuje každý.