Jak se může vlastník bránit, když dostane vyúčtování opožděně?

Jestliže poskytovatel (SBD POKROK) nedoručí vlastníkovi včas vyúčtování, má právo na pokutu z prodlení podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb.? Pokud vlastník v důsledku prodlení uplatní kromě žádosti o pokutu za opožděné doručení vyúčtování i opožděnou žádost o nahlédnutí do podkladů (vyúčtování doručeno v červnu, žádost o nahlédnutí uplatněna v červenci) a poskytovatel mu neumožní opožděné seznámení s podklady, jak se může bránit?

Jak se může vlastník bránit, když dostane vyúčtování opožděně?

Jak má vlastník postupovat, pokud mu poskytovatel neuhradí pokutu za opožděné doručení vyúčtování na základě uplatněné žádosti? Má vlastník šanci vyhrát soudní spor? A co může dělat, když poskytovatel na dopisy a urgence neodpovídá?

Sousede.cz nyní poskytují správním firmám online distribuci vyúčtování. Správní firmy již nemusí nic tisknout, balit ani rozesílat tuny dokumentů. Rozešleme je elektronicky a vždy načas a pohlídáme potvrzení o přijetí. Správní firmy tak sníží své náklady a administrativní zátěž. Víc o službách pro správní firmy na sousede.cz/spravci.

ODPOVÍDÁ: MGR. EVA RATAJOVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V případě, že společenství vlastníků coby poskytovatel služeb dle zákona č. 67/2013 Sb. poruší své povinnosti stanovené tímto zákonem (zejména nedoručí-li včas vyúčtování služeb), je vlastník jednotky coby příjemce služeb, oprávněn požadovat po společenství pokutu, ledaže by splnění povinnosti ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním vlastníka jednoty. O výši pokuty přitom rozhoduje společenství, jinak činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý prodlení.

LHŮTA PRO DORUČENÍ VYÚČTOVÁNÍ

Pokud tedy (jak uvádí tazatelka) společenství nedoručilo vyúčtování služeb vlastníkovi jednotky do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období, má vlastník jednotky nárok na pokutu ve výši podle rozhodnutí společenství, jinak ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení.
Pokud tazatelka již společenství vyzvala k úhradě pokuty, ale toto na výzvu nijak nereagovalo, nezbude tazatelce než pokutu vymáhat u příslušného soudu.
Pokud zaslaná výzva neobsahovala náležitosti dle § 142a občanského soudního řádu, doporučuji zaslat opakovanou výzvu s náležitostmi dle § 142a občanského soudního řádu a následně (neuhradí-li společenství ani přes opakovanou výzvu požadovanou pokutu) podat žalobu k příslušnému soudu.

VYMÁHÁNÍ SOUDNÍ CESTOU

Šance vlastníka na úspěch v soudním sporu jsou vysoké, společenství se může bránit v podstatě pouze tvrzením, že splnění povinností ve stanovené lhůtě by nebylo spravedlivé nebo že k nesplnění lhůty došlo zaviněním vlastníka. Toto své tvrzení samozřejmě musí také dokázat.


Mohlo by vás zajímat

Co je dobré mít ještě ve stanovách?

Co je dobré mít ještě ve stanovách?

Ve článku „Co musí obsahovat stanovy SVJ a jak je změnit“ jsme se zabývali zákonnými náležitostmi, které musí obsahovat každé stanovy podle §1200 odst. 2 občanského zákoníku. Protože jsou stanovy základním dokumentem SVJ a slouží k úpravě mnohdy složitých vztahů, je žádoucí, aby řešily i další záležitosti.

Co musí obsahovat stanovy SVJ a jak je změnit?

Co musí obsahovat stanovy SVJ a jak je změnit?

Stanovy by měly být základním dokumentem, který organizuje život ve společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ). Proto by měly být co nejvíce detailní a propracované. Jasná pravidla hry v domě zaručí klid a snadné řešení sporů mezi jednotlivými vlastníky jednotek.