Jak správně hlasovat na Shromáždění SVJ pokud má jednotka více spoluvlastníků?

S Novým občanským zákoníkem vstoupil do života SVJ nový termín – společný zástupce. Kdo to je a jaké je jeho postavení v rámci fungování SVJ?

Jak správně hlasovat na Shromáždění SVJ pokud má jednotka více spoluvlastníků?

Termín „společný zástupce“ jasně definuje §1185 odst. 2 NOZ – „Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění“

Jak to funguje v praxi? Pokud se týká bytů a nebytových prostor či v katastru nemovitostí samostatně zapsaných garáží ve Společném vlastnictví manželů (SJM) nebo nově se objevující pojem Manželé cizího práva (MCP) či podílové spoluvlastnictví např. dvou parterů (PV) pak je věc celkem jednoduchá – oba vlastníci se domluví, ideálně písemně společně určí zástupce za danou jednotku na dobu neurčitou a tento dokument předají osobě odpovědné za správu, tj. nejčastěji Výboru SVJ. Takto určený společný zástupce se pak účastí shromáždění společenství, hlasuje na tomto shromáždění, hlasuje i formou hlasování mimo zasedání shromáždění (pokud takový způsob hlasování má SVJ ve stanových) plní povinnosti vyplývající pro vlastníky jednotek a členy společenství z jeho stanov, vnitřních předpisů a rozhodnutí, jakož i ze zákona 89/2012 Sb. a dalších právních předpisů, podává příslušná vyjádření a informace společenství vlastníků a přijímá písemnosti doručované společenstvím.

Jiná situace nastává zejména v nových domech, kdy společné garáže umístěné obvykle v podzemních prostorech domu bývají zapsané v katastru nemovitostí jako jedna katastrální jednotka s velkým počtem spoluvlastníků. I tady platí stejné pravidlo – všichni se musí dohodnout a zvolit jednoho společného zástupce.

Z praxe známe několik špatných přístupů k hlasování vlastníků takových jednotek na shromáždění SVJ. Jedna velká opakující se chyba je, když se podíly připadající na společné garáže přičtou k podílům za byt. Takový postup je zcela v rozporu z legislativou a byl v rozporu i před platností NOZ. Před platností NOZ byl nejčastěji používán způsob hlasování velkých společných garážových stání, kdy nejdříve hlasovala taková velká jednotka samostatně a pokud byl počet hlasů větší než 50 %, započítal se do hlasování podíl celé jednotky. Pokud hlasovalo méně než 50 %, nezapočítalo se nic. Zejména u velkých domů, kdy může plocha garáží zaujímat velkou část, někdy i přesahující 20 %, pak měl výsledek hlasování takové jednotky opravdu velký vliv na celkový výsledek hlasování.

Naopak nová situace, kdy se všichni vlastníci nyní musí dohodnout na společném zástupci, vede v praxi často k tomu, že se jednoduše dohodnout nedokáží, většinou se ani neznají, nemají kontakty. Celá taková společná jednotka je pak z hlasování úplně vyloučena. Často taková situace vede i k tomu, že se nesejde dostatečný počet vlastníků na Shromáždění.

Co s tím? Udělat maximum pro to, aby i takové jednotky měly svého společného zástupce. Pomocníkem zkontaktovat se vzájemně může být i náš portál www.sousede.cz


Mohlo by vás zajímat

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?