Reklama

Jsou ceny energií z pohledu budoucího vývoje stále ještě nízké? Aneb myslíme energetický management opravdu vážně?

30. 9. 2019

Aplikovaný EM je ve své podstatě naprosto přirozený projev chování jednotlivce ke zdrojům, které využívá v každodenním životě.

Proč je dnes efektivní využívání energií a vody problém? Odpověď je poměrně jednoduchá. Náš život, do kterého patří bydlení, užívání budov pro vzdělávání, kulturu a výrobu, je velmi komplikovaný. Koneční uživatelé tepla, elektřiny a vody jsou odděleni od těchto zdrojů, netuší, kolik čerpání zdrojů vlastně stojí, nemají přehled, v jakém množství se zdroje spotřebovávají. To vede ke ztrátě odpovědnosti za spotřebu.

Dnes i špičkově technologicky vybavené budovy a zařízení poskytují uživatelům údaje o čerpání zdrojů pouze zprostředkovaně v podobě měsíčních nebo ročních nákladů. To je určitá zpětná vazba, která by nás měla ve spotřebě korigovat. Pro efektivní hospodaření s energiemi je ale zásadní jejich trvalý dohled (monitoring), ideálně v on-line režimu. Mohli bychom si myslet, že v 21. stolení, v technologicky pokročilé době, je to samozřejmá věc, ovšem realita je naprosto opačná. Vybavenost i naprosto moderních budov neposkytuje dostatečné informace o spotřebě energií a vody jejich uživatelům. Bohužel to stále většině lidí nevadí, přestože za to platí. Když se trochu zamyslíme, tak z výše uvedených premis bychom mohli usoudit, že cena za energie a vodu je pravděpodobně stále příliš nízká, takže lidem nevadí, když spotřebují nějaké ty kilowaty a kubíky navíc.

Naše společnost se on-line monitoringem spotřeby energií a vody zabývá posledních 10 let. Těžké pole působení uvážíme-li, že hlavní motivací našich zákazníků k zavedení on-line monitoringu bohužel nebylo hledání úspor, ale pokud možno komfortně, rychle a spravedlivě vyfakturovat každý měsíc energie a vodu nájemcům. Nejednalo se o EM s cílem efektivně spotřebovávat zdroje.

V posledních třech letech se postoje zákazníků mění, objevují se společnosti, kterým již na spotřebě záleží. Tyto můžeme rozdělit podle postoje:

a) Zákazníci, kteří provozují objekty určené k nájmu – obchodní centra, logistické parky, apod. Ti začínají vnímat monitoring spotřeb energií a vody v on-line režimu jako přidanou hodnotu, a to nejen k hodnotě dané nemovitosti, resp. zatraktivnění nabídky pronájmu, ale také z hlediska časové efektivity zpracování vyúčtování energií a služeb.

b) Tito zákazníci jsou obvykle na tom „druhém břehu“ tzn. oni jsou nájemci prostor v obchodních centrech, logistických parcích, často jsou provozovatelé různých řetězců, ale i např. čerpacích stanic. A ti začínají hledat řešení, jak uceleně získat data z „obyčejných“ elektroměrů, plynoměrů a/nebo vodoměrů, kdy motivací bývá právě úspora mandatorních výdajů na energie a také často absence relevantních dat pro hromadný/výhodnější nákup energií. Mezi tento typ zákazníků se začínají řadit i bytové domy a SVJ.

Měřidla energií a vody vlastní dodavatelé nebo distributoři, kteří obvykle nemají zájem data o spotřebě poskytovat nebo sdílet, protože jejich jediným zájmem je správně a včas vyfakturovat. Ale i tady se situace pomaličku začíná měnit soudě podle jejich zájmu o nové technologie typu Internet věcí, který už dnes nabízí širokou škálu uplatnění v oblasti kontroly, měření a dohledu.

Společnost SOFTLINK vyvinula speciální radiovou technologii včetně aplikačního software pro dálkové odečty měřidel energií a vody. V současné době realizujeme on-line monitoring elektroměrů, plynoměrů, kalorimetrů a vodoměrů v počtech desítek tisíc měřidel. Dokážeme realizovat odečty z různých typů měřidel od různých výrobců a ze všech možných objektů počínaje bytovými domy přes administrativní budovy, logistická centra, obchodní centra a průmyslové objekty.

Ing. Jaromír Charvát, CEO