Jsou ceny energií z pohledu budoucího vývoje stále ještě nízké? Aneb myslíme energetický management opravdu vážně?

Smyslem energetického managementu (dále jen EM) je efektivně spotřebovávat energie a vodu. Tato jednoduchá věta má obrovský dopad na život lidstva na této planetě. Vypadá to velmi nadneseně? Možná ano, ale když se nad tím zamyslíme, je to holý fakt.

Jsou ceny energií z pohledu budoucího vývoje stále ještě nízké? Aneb myslíme energetický management opravdu vážně?

Aplikovaný EM je ve své podstatě naprosto přirozený projev chování jednotlivce ke zdrojům, které využívá v každodenním životě.

Proč je dnes efektivní využívání energií a vody problém? Odpověď je poměrně jednoduchá. Náš život, do kterého patří bydlení, užívání budov pro vzdělávání, kulturu a výrobu, je velmi komplikovaný. Koneční uživatelé tepla, elektřiny a vody jsou odděleni od těchto zdrojů, netuší, kolik čerpání zdrojů vlastně stojí, nemají přehled, v jakém množství se zdroje spotřebovávají. To vede ke ztrátě odpovědnosti za spotřebu.

Dnes i špičkově technologicky vybavené budovy a zařízení poskytují uživatelům údaje o čerpání zdrojů pouze zprostředkovaně v podobě měsíčních nebo ročních nákladů. To je určitá zpětná vazba, která by nás měla ve spotřebě korigovat. Pro efektivní hospodaření s energiemi je ale zásadní jejich trvalý dohled (monitoring), ideálně v on-line režimu. Mohli bychom si myslet, že v 21. stolení, v technologicky pokročilé době, je to samozřejmá věc, ovšem realita je naprosto opačná. Vybavenost i naprosto moderních budov neposkytuje dostatečné informace o spotřebě energií a vody jejich uživatelům. Bohužel to stále většině lidí nevadí, přestože za to platí. Když se trochu zamyslíme, tak z výše uvedených premis bychom mohli usoudit, že cena za energie a vodu je pravděpodobně stále příliš nízká, takže lidem nevadí, když spotřebují nějaké ty kilowaty a kubíky navíc.

Naše společnost se on-line monitoringem spotřeby energií a vody zabývá posledních 10 let. Těžké pole působení uvážíme-li, že hlavní motivací našich zákazníků k zavedení on-line monitoringu bohužel nebylo hledání úspor, ale pokud možno komfortně, rychle a spravedlivě vyfakturovat každý měsíc energie a vodu nájemcům. Nejednalo se o EM s cílem efektivně spotřebovávat zdroje.

V posledních třech letech se postoje zákazníků mění, objevují se společnosti, kterým již na spotřebě záleží. Tyto můžeme rozdělit podle postoje:

a) Zákazníci, kteří provozují objekty určené k nájmu – obchodní centra, logistické parky, apod. Ti začínají vnímat monitoring spotřeb energií a vody v on-line režimu jako přidanou hodnotu, a to nejen k hodnotě dané nemovitosti, resp. zatraktivnění nabídky pronájmu, ale také z hlediska časové efektivity zpracování vyúčtování energií a služeb.

b) Tito zákazníci jsou obvykle na tom „druhém břehu“ tzn. oni jsou nájemci prostor v obchodních centrech, logistických parcích, často jsou provozovatelé různých řetězců, ale i např. čerpacích stanic. A ti začínají hledat řešení, jak uceleně získat data z „obyčejných“ elektroměrů, plynoměrů a/nebo vodoměrů, kdy motivací bývá právě úspora mandatorních výdajů na energie a také často absence relevantních dat pro hromadný/výhodnější nákup energií. Mezi tento typ zákazníků se začínají řadit i bytové domy a SVJ.

Měřidla energií a vody vlastní dodavatelé nebo distributoři, kteří obvykle nemají zájem data o spotřebě poskytovat nebo sdílet, protože jejich jediným zájmem je správně a včas vyfakturovat. Ale i tady se situace pomaličku začíná měnit soudě podle jejich zájmu o nové technologie typu Internet věcí, který už dnes nabízí širokou škálu uplatnění v oblasti kontroly, měření a dohledu.

Společnost SOFTLINK vyvinula speciální radiovou technologii včetně aplikačního software pro dálkové odečty měřidel energií a vody. V současné době realizujeme on-line monitoring elektroměrů, plynoměrů, kalorimetrů a vodoměrů v počtech desítek tisíc měřidel. Dokážeme realizovat odečty z různých typů měřidel od různých výrobců a ze všech možných objektů počínaje bytovými domy přes administrativní budovy, logistická centra, obchodní centra a průmyslové objekty.

Ing. Jaromír Charvát, CEO


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?