Kdo nese zodpovědnost za úraz na dětském hřišti, které je na pozemku SVJ?

Otázka určování odpovědnosti v občanském právu je poměrně složitá a vždy bude záviset na konkrétních okolnostech.

Kdo nese zodpovědnost za úraz na dětském hřišti, které je na pozemku SVJ?

Mít před oknem dětské hřiště je, pokud jste rodič, jednoznačně výhra! S malými dětmi se nemusíte kvůli pískovišti a klouzačce vypravovat na „dalekou polární expedici“ a jen co povyrostou, už je a jejich kamarády stačí přísnými pohledy usměrňovat z okna a zavolat na večeři. Jenže všichni moc dobře víme, že neštěstí nechodí po horách. Co když se na hřišti stane úraz? A co když je hřiště na pozemku SVJ? Může pak být SVJ za úraz odpovědné?

Otázka určování odpovědnosti v občanském právu je poměrně složitá a vždy bude záviset na konkrétních okolnostech v jednotlivých případech. Níže uvedené je tedy stanoviskem naší redakce k dané problematice, ale nejedná se o závazný právní názor platný pro všechny případy.

Obecná prevenční povinnost

Na základě §2900 občanského zákoníku má každý z nás tzv. obecnou prevenční povinnost. Znamená to, že si musíme vždy, když něco děláme počínat tak, aby nedošlo k újmě na svobodě, životě, zdraví nebo majetku někoho jiného. Tento paragraf je přenesením tradiční, velmi staré zásady neminem laedere (nikomu do neškodit) do moderního práva a musí ho dodržovat všichni, jak fyzické, tak právnické osoby, a dokonce i stát, pokud vystupuje v soukromoprávních vztazích. Zároveň je v tomto paragrafu vyjádřeno, že jak bude odpovědnost posuzována, záleží vždy na individuálním případu (vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života).

Pokud toto ustanovení přeneseme na náš problém dětského hřiště na pozemku SVJ

SVJ má obecnou prevenční povinnost. To znamená, že v případě úrazu, který vznikl na dětském hřišti na jeho pozemku, se bude posuzovat, zda SVJ vynaložilo při správě tohoto hřiště úsilí k tomu, aby zabránilo/ omezilo vznik škod na zdraví a majetku. Toto se bude posuzovat vzhledem k časové a místí situaci. Důležité je v tomto případě, aby úsilí bylo vyvinuto v nějaké rozumné míře. Je jasné, že SVJ není jasnovidec a nemůže předvídat všechno, ale rozhodně by se mělo starat o to, aby herní prvky byly v dobrém stavu. Doporučuje se tedy pravidelně provádět kontrolu hřiště. Ideálně o pravidelných kontrolách i vést dokumentaci. A samozřejmě odstraňovat závady, a to nejen tehdy, když je čas na pravidelnou kontrolu, ale i spontánně, když vzniknou. Například pokud je herní prvek poškozen extrémním počasím a trčí z něj ostrá tyč, nechám ji hned odstranit apod.

Povinnost dohledu nad věcí

V občanském zákoníku najdeme ještě jednu zajímavou povinnost, která nás opět ujistí v tom, že výše uvedené prohlídky dětských hřišť jsou z hlediska odpovědnosti velmi důležité. V §2937, odstavci 1 je uvedeno, že když škodu způsobí věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad ní měl mít dohled a pokud tuto osobu nelze určit, pak vlastník této věci. Pokud tedy vlastník neprokáže, že náležitý dohled nezanedbal. Což půjde lehce, pokud bude mít SVJ odpovídající dokumentaci o údržbě.

Může se SVJ zbavit odpovědnosti cedulí s nápisem „Na vlastní nebezpečí“?

Bohužel, tak lehce to nejde. Tím, že u dětského hřiště vyvěsíte ceduli „Na vlastní nebezpečí“, „Nebezpečí úrazu“ případně provozní řád hřiště, se obecné odpovědnosti nezbavíte. Ale může vám to v případném sporu pomoci. Platí totiž §2896 občanského zákoníku: oznámí-li někdo, že svoji povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám vylučuje nebo omezuje, nepřihlíží se k tomu. Učiní-li to však ještě před vznikem újmy, může být takové oznámení posouzeno jako varování před nebezpečím. To znamená, že taková cedule bude mít vliv na posouzení zavinění.

Pojďme si ukázat modelovou situaci

SVJ bude mít dětské hřiště na svém neoploceném pozemku. V rámci něj bude umístěna cedule s varováním, že se jedná o soukromý pozemek a vstup je na vlastní nebezpečí. Okolo místa, kde se SVJ nachází prochází rodič s dítětem (cizí lidé, nejsou členy SVJ) a rozhodnou se na hřišti zastavit.

  • Hřiště na pozemku SVJ nevypadá, že je v dobrém stavu. Houpačky a prolézačky jsou viditelně rozbité. Hřiště je opatřené varovnou cedulí. Rodič nechá dítě na hřišti hrát. V tomto případě lze očekávat, že odpovědnost za úraz dítěte ponese rodič. Rodič byl upozorněn na možné nebezpečí a jakožto dospělý i mohl vizuálně posoudit, že skutečně existuje (viditelně špatný stav herních prvků). Rozumný postup by byl, aby dítěti hraní buď zakázal úplně nebo věnoval zvýšenou pozornost tomu, co dítě provádí.
  • Druhá modelová situace je stejná, jen varovné cedule na hřišti chybí. V takovém případě může rodič uplatnit výše zmíněné paragrafy. Může zkusit podle §2900 prokázat, že SVJ nedbalostně nebo úmyslně porušilo svoji prevenční povinnost nebo podle §2937, odst.1 zanedbalo dohled nad věcí. A zde bude muset SVJ dokonce prokazovat, že dohled nezanedbalo.

Vždy musí existovat příčinná souvislost

Jak bylo zmíněno v úvodu, problematika odpovědnosti je poměrně složitá. A jedním z důležitých faktorů, k němuž se bude vždy při jejím posuzování přihlížet, je příčinná souvislost. V našem případě to znamená, že lze předpokládat odpovědnost SVJ např. v případě, že se při hraní dítěte hrací prvek zlomí kvůli špatnému technickému stavu, dítě spadne a zraní se. Ale lze předpokládat, že SVJ odpovědné nebude, pokud dítě na prolézačce bude bez jištění provádět extrémní sportovní kousky a spadne. Byť by prolézačka byla ve špatném technickém stavu. Tady by se s největší pravděpodobnost jednalo o chybu dítěte, pokud by bylo dostatečně rozumově vyspělé k posouzení svého chování nebo o zanedbaný dohled ze strany rodiče, pokud by se jednalo o malé, rozumově nevyspělé dítě.

Zdroj foto: pixabay.com

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat