Profi předseda SVJ – je důvod k obavám?

Nový občanský zákoník zavedl pro společenství vlastníků celou řadu změn a nových možností. Jednu z podstatných změn umožňuje ustanovení § 1205 odst. 2), kterým občanský zákoník definuje způsobilost člena voleného orgánu společenství vlastníků. Pokud to stanovy výslovně nezakazují, je možné, aby členem voleného orgánu společenství byla zvolena též osoba (fyzická či právnická), která současně není členem tohoto společenství.

Profi předseda SVJ – je důvod k obavám?

Činnost člena statutárního orgánu společenství vlastníků je poměrně náročná, vyžaduje určité znalosti a plyne z ní značná osobní odpovědnost. Jde též o činnost, kterou většina členů vykonává nad rámec svých běžných pracovních povinností a zasahuje tak do jejich volného času. Je tedy spíše pravidlem, než výjimkou, že většina členů společenství tyto funkce vykonávat nechce.

Občanský zákoník tak nově umožňuje svěřit působnost člena voleného orgánu, např. člena výboru či předsedy společenství, odborníkům, kteří budou tuto činnost vykonávat profesionálně jako placenou službu. Jde o zajímavou alternativu především u těch společenství, která mají dlouhodobě problém s volbou z řad svých členů.

Profesionální člen orgánu společenství tuto činnost vykonává, stejně jako správce, na základě smlouvy jako předmět své podnikatelské činnosti. Subjekty, které tuto službu nabízejí, jsou převážně obchodní společnosti a podnikající fyzické osoby, které se dlouhodobě pohybují v oblasti bytových družstev, společenství vlastníků a správy nemovitých věcí. Mají tak dostatečné znalosti problematiky a zázemí pro zajištění komplexního výkonu této funkce.

Lze tedy předpokládat, že v současně době je celá řada společenství vlastníků, kde o službě profesionálního člena statutárního orgánu uvažují, ovšem obávají se svěřit zásadní rozhodovací pravomoc do rukou „cizí“ osoby. V této věci lze pouze konstatovat, že vše je otázkou správného výběru.

Při rozhodování o nabídce je dobré vzít v úvahu nejen celkovou nabídkovou cenu, ale též další podstatné skutečnosti, jako například celkový rozsah činnosti daného kandidáta, rozsah nabízených služeb, zázemí a historii kandidáta, reference z oblasti služeb pro společenství vlastníků apod. Vzhledem k tomu, že člen statutárního orgánu nese odpovědnost za případné škody vzniklé společenství na základě jeho činnosti, měl by profesionální člen statutárního orgánu mít též zřízeno pojištění odpovědnosti s dostatečnými limity plnění.

Dobré je též prověřit reference na danou společnost, případně člověka, který by funkci profesionálního člena orgánu společenství vykonával. Pokud se členové společenství vlastníků nadále obávají využít tuto novou možnost, lze jim sdělit, že rozsah pravomocí, které bude profesionální člen statutárního orgánu společenství vlastníků mít, lze upravit stanovami společenství a samozřejmě, stejně jako u správce, smlouvou. V případě nespokojenosti členů společenství vlastníků je pak možné člena statutárního orgánu odvolat a ukončit s ním spolupráci.

Využití služeb profesionálního člena voleného orgánu společenství vlastníků může představovat velmi zajímavou možnost pro velké množství společenství, především tam, kde mají dlouhodobé problémy s volbou členů orgánů. Profesionální člen orgánu společenství zajistí výkon funkce s potřebnými znalostmi, odborností a profesionalitou. Členové společenství tak nebudou muset vykonávat činnosti, které vyžadují odborné znalosti, zabírají jejich volný čas a představují značnou osobní odpovědnost.

Pro více informací či sjednání schůzky kontaktujte


Mohlo by vás zajímat

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, ukládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém mimo jiné všem organizacím, které zaměstnávající více než 25 osob. Dotknout se tak může i bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek. A zákon počítá s citelnými sankcemi, pokud organizace svoje povinnosti nesplní. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář proto klientům přináší své efektivní řešení FairWhistle.

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Cena energií jde v poslední době strmě vzhůru, což se týká i teplárenství. Pokud chcete váš bytový dům v budoucnu vytápět úsporně, je třeba se poohlédnout po chytrém řešení, díky kterému nebudete závislí na centrální soustavě. Takové řešení přináší Bohumil Matyska ze společnosti Energo-Space consult, která se zabývá výrobou tepla a teplé užitkové vody z decentrálních zdrojů.

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Společné soužití mnoha lidí na malém prostoru, uspěchaná doba, změny pracovních návyků. To vše jsou příčiny, které narušují rodinné vztahy a o těch sousedských nemluvě. Tyto změny vedou k anonymitě a v sousedství nevyhnutelně k obavám, nedůvěře i neochotě se podílet na společné údržbě sdíleného majetku. Pokud jste správce nebo majitel nemovitostí, přistupte k řešení této situace komplexně.