Rozumné hospodaření a fond oprav jako základ zodpovědného vlastnictví bytové jednotky

Mezi nejdůležitější zdroje financí SVJ patří fond oprav. Každá nemovitost s sebou nese povinnost správy a údržby, neboť i zde dochází časem k opotřebení. Ačkoli může být dům nově zrekonstruovaný, ve chvíli, kdy nastane nějaká havárie anebo je potřeba okamžité opravy z jakéhokoli důvodu (potřeba zateplení, prasklé potrubí, rekonstrukce střechy, nová vyhláška / zákon / možnost příspěvku na revitalizaci bytového domu aj.), nastává otázka, kde na takové účely vzít mnohdy i větší finanční obnos. Zodpovědný majitel bytové jednotky by měl dopředu počítat s tím, že na takové situace je vhodné být předem připraven, a že ho vlastnictví nemovité věci k řešení takových případů zavazuje. Naštěstí se nejedná o úděl, který by měl každý z majitelů řešit sám. Zákon počítá s takovými závazky dopředu, a proto zřizuje povinnost majitelů hradit pravidelné příspěvky, a to do tzv. fondu oprav.

Rozumné hospodaření a fond oprav jako základ zodpovědného vlastnictví bytové jednotky

K čemu a na co slouží fond oprav, podle čeho se určuje výše příspěvku?

Příspěvky do fondu oprav mají sloužit jako úložiště financí „na horší časy“ čili jako taková kasička pro případ nouze, ale i na náklady spjaté s pravidelnou údržbou společných prostor domu. Dle § 1180 NOZ má každý vlastník bytové jednotky povinnost do takového fondu přispívat. Fondu oprav je tedy primárně legislativně připsána úloha zajišťování správy společných prostor domu a pozemku. Správou domu a pozemku (v souladu s § 1189) se rozumí vše, co nenáleží majiteli bytové jednotky, ale je v zájmu všech spoluvlastníků, popř. je pro ně nutné anebo plní účel se záměrem řádné péče o dům a pozemek z hlediska jeho funkčnosti, zachování stavu anebo jeho vylepšení. Stejně tak sem patří i činnosti spjaté s přípravou a prováděním změn na těchto částech domu.

V důsledku toho, že NOZ připouští možnost jiného určení způsobu a četnosti úhrad do fondu oprav, tedy zejména na základě zakotvení jiného ustanovení, a to přímo ve stanovách, je možný způsob úhrady příspěvků do fondu oprav např. formou paušálního poplatku, který je, jak značí již samotný pojem „paušální“, shodný, co se výše finanční úhrady týče, pro všechny majitele bytových jednotek bez ohledu na velikost jejich jednotky (podlahové plochy). V takových případech, tedy zejména v situacích, kdy se jedná o rozlišný způsob úhrad těchto příspěvků od NOZ (tedy ne na základě výše odpovídající jeho podílu na společných částech prostor), je nutné myslet dopředu na to, že výše poplatku musí být řádně odsouhlasena i ostatními členy (majiteli bytů v SVJ) na shromážděních.

Lze uhlídat, zda je s penězi ve fondu oprav zacházeno rozumně? Na co si dát pozor?

Zodpovědné hospodaření s prostředky ve fondu není radno podceňovat. V současné době se stále častěji vyskytují případy, kdy, v důsledku změny majitele bytové jednotky, je novým majitelem zjištěno, že původní vlastník bytu nehradil pravidelné zálohové platby na účet SVJ do fondu oprav a mnohdy vznikají spory, které mohou mít až soudní charakter. To nepříznivě ovlivňuje i hodnotu nemovitosti a její atraktivitu pro potenciální kupce. Pokud není ve stanovách zakotveno, že při prodeji bytu se nevyčerpané zálohy vrátí majiteli bytové jednotky, pak se (i v případě dlužné sumy) převádí toto konto na majitele nového.

Zejména pro zvýšení transparentnosti a přehledu hospodaření se společnými prostředky ve fondu oprav je vhodné využívat organizovaných a přehledných způsobů pro správu. Mezi takové nástroje patří v současné době sdílení dokumentů a podkladů online, a to v rámci „virtuálního společenství“. Důsledné hlídání způsobu nakládání a hospodaření se společnými prostředky vlastníků jednotek, právě prostřednictvím bezplatných služeb Sousedé.cz, může ušetřit nejen možné starosti do budoucna, ale též zefektivnit způsob, jak společné finance alokovat tak, aby docházelo ke zvýšení kvality bydlení všech vlastníků a v případě krizové situace nebylo nutné sahat po úvěrech pro SVJ.

Další výhody a možnosti, proč začít využívat „virtuální společenstvo“ naleznete v tomto článku.


Mohlo by vás zajímat

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!