Zakládáme SVJ – část 2.

V minulé části věnované úvodu do problematiky SVJ nám naplno došlo, že věci kolem SVJ nejsou ani legrace, ani procházka růžovým sadem. Přišli jsme na to, že kolem společenství se motá dlouhá řádka pěkně kroucených paragrafů, které nám nařizují to či ono a ďas, aby se v tom zase vyznal. Navíc jsme pochopili, že se z našich povinností nijak nevyvážeme, i kdybychom třikrát společně v kočárkárně svatosvatě odpřisáhli, že se o náš dům dobře postaráme i bez SVJ.

Zakládáme SVJ – část 2.

Jak SVJ založit?

Společenství vlastníků jednotek podle NOZu nevzniká automaticky samo se zákona, ale musí být založeno vlastníky jednotek, kteří podají návrh na jeho zápis do veřejného rejstříku. SVJ začíná právně existovat až dnem zápisu do tohoto rejstříku (přesněji: rejstříku společenství jednotek vedeným místně příslušným soudem, více na portálu eJustice).

Kromě založení SVJ pomocí prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, SVJ založíme schválením stanov. Stanovy musí schválit všichni vlastníci jednotek.

Stanovy

Přesná (vzorová) podoba stanov není zákonem určena, ale musí obsahovat alespoň tyto body:

  1. a) název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo,
  2. b) sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném vhodném místě,
  3. c) členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování,
  4. d) určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení,
  5. e) určení prvních členů statutárního orgánu,
  6. f) pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,
  7. g) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

Stanovy musejí být sepsány formou notářského zápisu, stejně tak budete volat notáře i k jejich změně. Notáře potřebovat nebudete v případě, že se bude SVJ zakládat prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě. Stanovy jsou veřejnou listinou. Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Doporučujeme stanovy velmi pečlivě připravit, protože jde o zásadní dokument, kterým se bude řídit život v domě, ve kterém žijeme. Velmi vhodné je nechat právníka alespoň stanovy zkontrolovat, když už ne přímo sepsat, abychom do budoucna zamezili nedorozuměním nebo chybným krokům, které by nám později mohly zkomplikovat fungování SVJ. Častým problémem SVJ, který je dobré přímo ve stanovách vyřešit je například postup, jak nakládat s dlužníky, zakotvení možnosti korespondenčního hlasování (per rollam) nebo nahrazení často obtížně obsaditelného výboru předsedou společenství.

Zpracované základní znění stanov, ze kterého je možné vycházet, nalezneme například na stránkách bulletinu advokacie.

Pozor na změny!

Každá budoucí změna stanov musí být také sepsána formou notářského zápisu a následně uložena ve sbírce listin příslušného rejstříku společenství. Pokud tedy nedodáte soudu novou verzi stanov v úplném znění, hrozí SVJ pokuta až 100.000,- Kč.

Jak s hotovými stanovami naložit a kam s nim dojít zveřejníme zase příště, v další části tohoto miniseriálu.


Mohlo by vás zajímat

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb společenství vlastníků jednotek poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování SVJ vypadat a jakých chyb se vyvarovat?

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!