Jak probíhá hlasování na shromáždění SVJ?

Díky hlasování může na shromáždění SVJ každý oprávněný vyjádřit svůj názor a bojovat za své zájmy ve společném domě. Je to velmi důležité právo. Stejně jako s každým jiným právem se s ním pojí i řada povinností. Co všechno je nutné vědět o hlasování na shromáždění SVJ?

Jak probíhá hlasování na shromáždění SVJ?

Shromáždění je nejdůležitějším orgánem SVJ, rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech a společenství by bez něj nemohlo fungovat. Členy shromáždění jsou vlastníci jednotek. Členství je vlastně nedobrovolné. Vzniká s nabytím jednotky. To ale neznamená, že by bylo povinné účastnit se shromáždění nebo na něm hlasováním vyjadřovat svůj názor. Hlasovat je totiž právo vlastníka jednotky, nikoli jeho povinnost. Nikdo (ani stanovy) jej tedy nemůže nutit k tomu, aby se shromáždění účastnil nebo aby se na něm jakkoli vyjadřoval.

Pokud se ale vlastník shromáždění neúčastní, pak může dojít k neusnášeníschopnosti a tím paralyzaci chodu SVJ. I když není účasti na shromáždění vynutitelná, je ale doporučovaná. Vlastník tak stejně jako o své domácnosti spolurozhoduje o chodu celého SVJ a nestane se tak obětním beránkem rozhodnutí ostatních. Je důležité mít pro hlasování vždy aktuální podklady, aby rozhodnutí byla plně kvalifikovaná a opřená o fakta. Stejně jako vedení firem je i vedení SVJ závislé na hlasech svých vlastníků a shromáždění jako nejvyšší orgán má v rukou chod a ekonomicko - technickou správu celého domu. Mnohdy se nakládá s milionovými rozpočty a pomocí shromáždění se schvalují nejen účetní závěrky, ale i plánované investice, které ovlivní každý rodinný rozpočet.

Kolik hlasů má vlastník?

Při hlasování samotném má každý vlastník jednotky počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech domu a pozemku. To je dáno zákonem (občanský zákoník §1160) a nelze to změnit ani stanovami ani jinou dohodou mezi členy SVJ. Špatný počet hlasů přidělený jednotlivým členům je velmi častá chyba při hlasování. Jedná se ale o chybu zásadní, která může vést k tomu, že usnesení přijaté tímto způsobem, bude napadnuto u soudu. Pokud je vlastníkem jednotky společenství, k jeho hlasu se nepřihlíží.

Jak hlasují manželé a spoluvlastníci?

Trochu komplikovanější je situace u manželů nebo spoluvlastníků jednotky. Jejich hlas je totiž nedělitelný. Musí tedy hlasovat vždy jednotně (případně si zvolit jednoho zástupce, který bude hlasovat za ně) a pokud se jednotně nevyjádří, platí, že se zdrželi hlasování. V žádném případě se jejich hlasy nedělí a nepřepočítávají.

Počet hlasů, který náleží jednotlivému vlastníku jednotky lze vyčíst v katastru nemovitostí.

Kdy je hlasování platné a co znamená, že je shromáždění usnášeníschopné?

Aby bylo hlasování platné, musí být splněny formální náležitosti stanovené zákonem. To je například povinnost vyhotovit zápis o průběhu shromáždění, správě shromáždění svolat, řádně ověřit přítomnost a usnášeníschopnost, správně provést hlasování.

Kdy je shromáždění usnášeníschopné je také stanoveno zákonem. To je tehdy, když je přítomno tolik vlastníků jednotek, aby měli většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí je pak třeba, aby z těchto přítomných, byla většina pro. Toto je ale možné zákonem nebo stanovami upravit jinak. V současné době je v zákoně pouze jeden případ odlišně stanoveného kvora. Někdy se ale doporučuje společenstvím upravit kvora ve stanovách, a to v případech důležitých rozhodnutí jako je hlasování o úvěru nebo změna stanov či prohlášení vlastníka.

Průběh hlasování

Samotné hlasování probíhá zpravidla veřejně, nejčastěji tak, že účastníci zvednou ruku. Velká SVJ mohou využívat nejrůznější techniku (hlasovací karty, čipy). Hlasování ale může probíhat i korespondenčně, což je, při dodržení všech nutných postupů, velmi dobrý způsob, jak zajistit usnášeníschopnost shromáždění, když obvykle bývá fyzická účast nízká.

Podrobněji se o tématu článku dočtete i se vzory dokumentů v naší právní poradně po registraci nebo přihlášení ve vnitřní části portálových služeb Moje domy.

Zdroj obrázku: Pixabay


Přečtěte si další články na téma "Hlasování SVJ"

Jak nakládat s hlasem zemřelého člena SVJ?

Rozhodování mimo zasedání (per rollam) společenství vlastníků


Mohlo by vás zajímat

Jak správně pojistit majetek SVJ?

Jak správně pojistit majetek SVJ?

S koncem roku mohou končit i některé smlouvy, například ty pojistné. U většiny z nich dochází k automatickému prodloužení. Není tedy potřeba se o pojištění starat. Ale jste si jistí, že sjednané podmínky pojištění odpovídají aktuální situaci?

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Jedním z nejčtenějších článků za poslední dobu v našem magazínu byl ten o možnosti svěření působnosti člena voleného orgánu odborníkovi, jenž bude tuto činnost vykonávat profesionálně jako placenou službu. Co všechno souvisí s prací profesionálního předsedy SVJ a jak náročná je jeho činnost, se dočtete otázkách a odpovědích v tomto článku.

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech čekají velké změny

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech čekají velké změny

Měsíční vyúčtování, dálkový odečet. To jsou dvě základní změny, co čekají na SVJ a budou jim velkou výzvou nejen do roku 2023. Na jaké změny se mohou připravit majitelé bytů, o co se musejí postarat SVJ, kdo ponese náklady celého procesu a jak to do budoucna bude s žalobami za chyby ve vyúčtování? Kdo vlastně stojí za novelizací zákona č. 67/2013 Sb.?