Jak se od července změnily nájemní vztahy? Smluvní pokuta povolena až do výše trojnásobného nájemného

Jste majitelem bytu, nebo nějaký pronajímáte? Pak zbystřete! Od 1. července 2020 se pro vás změnila pravidla pro nájemní smlouvy v oblasti smluvních pokut.

Jak se od července změnily nájemní vztahy? Smluvní pokuta povolena až do výše trojnásobného nájemného

Občanský zákoník smluvním stranám v minulosti neumožňoval, aby si ve smlouvě o nájmu bytu nebo o nájmu domu sjednaly povinnost nájemce uhradit pronajímateli smluvní pokutu.

Povoluje se sjednání smluvní pokuty

Od 1. července 2020, kdy nabyla účinnosti nová novela občanského zákoníku, se však uvedené pravidlo změnilo. Občanský zákoník od tohoto dne připustí sjednání smluvní pokuty pro případ, kdy nájemce poruší svou povinnost uhradit jistotu, zaplatit nájemné nebo kdy poruší jinou svou povinnost plynoucí z nájemního vztahu.

Výše smluvní pokuty je však limitována. Občanský zákoník uvádí, že jistota (kauce) a právo na zaplacení smluvní pokuty nesmí v souhrnu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. Zákonodárce přitom v důvodové zprávě dále rozvádí, že jistotu a smluvní pokutu lze libovolně kombinovat či využít pouze jeden z těchto institutů. Nutno zdůraznit, že v případě smluvních pokut je nezbytné kalkulovat s jejich součtem za celou dobu trvání nájemního vztahu. „Chtěl bych všechny majitele bytu upozornit, že může nastat situace, kdy nájemce „spotřebuje“ na smluvních pokutách v součtu trojnásobek měsíčního nájemného. V takovém případě by bylo v rozporu s občanským zákoníkem, pokud by pronajímatel disponoval nájemcovou jistotou“ uvádí Robert Hanzl, generální ředitel realitní sítě NEXT REALITY.

Pro jaké případy je smluvní pokuta dobrá?

Smluvní pokutu lze ujednat např. pro případ prodlení nájemce s uhrazením nájemného. V takovém případě se nabízí sjednat smluvní pokutu ve výši např. 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. I bez ujednání smluvní pokuty by byla dlužná částka úročena, avšak pouze ve výši zákonného úroku, který je oproti uvedené smluvní pokutě nižší. Obdobně lze sjednat smluvní pokutu pro případ prodlení s úhradou jistoty.

Paušalizovaná náhrada škody a porušení povinností nájemce

Další praktické využití nachází ujednání o smluvní pokutě pro případ tzv. paušalizované náhrady škody. Lze si tak představit situaci, kdy bude nájemní smlouva obsahovat ujednání o smluvní pokutě v určité výši pro případ poškození oken, dveří či kuchyňské linky atp. V takovém případě pak není nutno prokazovat skutečnou výši škody, neboť ta již byla oboustranně stanovena v ujednání o smluvní pokutě. Pokud by se však pronajímatel chtěl v rámci náhrady škody za poškození věci uspokojit na jistotě, musel by prokázat výši způsobené škody.

Smluvní pokutu bude možné sjednat i pro porušení jiných povinností. Např. zaváže-li se nájemce, že nebude porušovat noční klid, pak jako utvrzení takového závazku může sloužit právě institut smluvní pokuty, kdy porušení nočního klidu bude sankcionováno smluvní pokutou v určité výši. Obdobně pro případ neoprávněného podnájmu, prodlení s vyklizením bytu či domu nebo neumožnění pronajímateli zkontrolovat byt či dům v dohodnutém termínu.

Podle Roberta Hanzla z NEXT REALITY však nelze doporučit sjednání smluvní pokuty pro případ poškození věcí (popř. porušení povinností plynoucích z nájemního vztahu), jejichž oprava či náhrada by vyžadovala částku zjevně přesahující trojnásobek měsíčního nájemného. V takovém případě by pronajímatel na smluvní pokutě obdržel méně a nájemce by nebyl povinen pronajímateli na skutečné výši škody ničeho doplatit.

Kontakt na NEXT REALITY

Přečtěte si také: Hypotéky mají nižší úrokovou sazbu. Češi chtějí investovat do nemovitostí

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Když jsme mladí a zdraví a nastěhujeme se do krásného bytu ve třetím patře bez výtahu, nenapadne nás, že jednou může nastat situace, kdy se ocitneme v pasti, odříznuti od zbytku světa. Schody se stávají nečekaným problémem.