Jak správně pojistit bytový dům? Využijte Náš dům.

Na kvalitním pojištění bytového domu by mělo záležet každému, kdo v případě škody může utrpět ztrátu na majetku. Největší břímě leží na společenství vlastníků jednotek a jejich zástupcích, na bytových družstvech, obcích jako vlastnících a v neposlední řadě na privátních vlastnících bytového domu. Pro všechny tyto osoby je zde na míru připravený produkt Náš dům od ČSOB Pojišťovny. O možnostech a výhodách, které pojištění Náš dům nabízí, si budeme povídat s Pavlem Kaplanem, produktovým manažerem ČSOB Pojišťovny.

Jak správně pojistit bytový dům? Využijte Náš dům.

Co je v pojistce bytového domu konkrétně zahrnuto? Je to jen obvodový plášť celého domu, střecha a společné prostory nebo lze sjednat i širší rozsah pojistného krytí na celý dům?

Produkt Náš dům zahrnuje v pojištění domu kompletně všechny jeho konstrukce, součásti i jeho příslušenství (byty, okna, výtahy, rozvody elektřiny, vody, ÚT, topení lokální v bytech, kuchyňské linky…). Pojištění pouze v rozsahu nastíněném dotazem by bylo zcela nedostačující.

Můžete uvést modelový příklad s vhodným pojistným krytím bytového domu ve vlastnictví společenství vlastníků?

Nejdříve je vhodné připomenout čtenářům, že pojištění Náš dům nenabízí pouze ochranu samotného domu, ale i případných vedlejších staveb, věcí movitých a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na majetku či životě. Podívejme se nyní na samotný modelový případ.

Bytový dům případně i vedlejší stavby jako jsou kotelny, garáže, dílny, výměníkové stanice, dětská hřiště, … jsou pojišťovány pro případ:

- živelních nebezpečí včetně povodně a záplavy a škod způsobených vodou (médiem) unikající z potrubí, přičemž většinu nebezpečí (např. vichřice, krupobití, povodeň) lze sjednat na snížený limit.

- vandalismus, což je velmi užitečné pojištění, nejen kvůli často poškozeným schránkám a zvonkovým tablům, ale také proto, že nabízí náhradu škod v případě poškození domu sprejery.

Vybrané součásti a příslušenství domu lze navíc pojistit pro případ škody způsobené:

- odcizením (zejména protipožární vybavení),

- přepětím a zkratem na technologickém zařízení domu (elektromotory, anténní systémy, domovní a přístupové systémy, kamerové systémy, …),

- technickou poruchou u technologií (výtahy, kotelny, tepelná čerpadla, rekuperační systémy, …).

Opomenuta rozhodně nesmí být ani odpovědnost za škodu, kterou může společenství způsobit. Nově umožňujeme pojištění odpovědnosti rozšířit i o pojištění náhrady nemajetkové újmy, což se stalo významným fenoménem zejména s účinností nového občanského zákoníku. Další novinkou je také pojištění movitých věcí, které tvoří příslušenství k bytovému domu. Tyto movité věci, jsou automaticky pojištěné ve stejném rozsahu jako bytový dům. Jako příklad mohu uvést sekačku, která je ve vlastnictví např. SVJ, potom i tato sekačka je v našem produktu pojištěna ve stejném rozsahu jako bytový dům.

![Pavel Kaplan, produktový manažer ČSOB Pojišťovny](/upload/_public/magazine/img/Pavel_Kaplan_CSOBP (640x425).jpg)

(Pavel Kaplan, produktový manažer ČSOB Pojišťovny, zdroj: ČSOB Pojišťovna)

Je v pojistné ochraně domu, kterou jste popsal, ještě něco, co považujete za užitečné, a naše čtenáře by mohlo zajímat?

Fakt, že řada negativních projevů počasí nemusí naplňovat zaběhnuté definice pojistných nebezpečí a přesto způsobí často škody, nás navedl k tomu, abychom v základním živelním pojištění zakotvili také ochranu pro případ vniknutí atmosférických srážek např. při přívalovém dešti nebo při průniku tajícího sněhu střešní krytinou apod. Dále bych chtěl upozornit, že již zmíněné „základní“ pojištění proti živlu v sobě obsahuje ochranu pro případ rozbití skel v domě, a to z jakéhokoli důvodu (tzv. pojištění sklo all risks). Z uvedeného vidíte, že na potřeby klientů velice dbáme.

Již jste zmiňoval pojištění odpovědnosti za škodu, kterou může společenství vlastníků, ale i každý jiný vlastník bytového domu způsobit jiné osobě na zdraví či majetku. Je v této oblasti něco, co by pozornému čtenáři nemělo uniknout?

Uváděl jsem náhradu nemajetkové újmy, která je čím dál častěji klienty poptávána. Speciálně u společenství vlastníků bych chtěl připomenout odpovědnost za finanční škodu, kterou mohou způsobit členové výboru SVJ nebo předseda společenství porušením povinností vyplývajících z jejich funkce. Na tyto osoby také myslíme a v pojištění odpovědnosti je zahrnuta odpovídající pojistná ochrana. Ujednaný limit plnění je možné následně navýšit formou připojištění.

V posledních letech je řada pojištění často doplňována i jinými službami, zejména asistenčními. Jak je to v produktu Náš dům?

Asistenční služby jsou, přesně jak říkáte, službou doplňující pojistnou ochranu sjednanou ve smlouvě. Našim klientům je k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně a nabízí zejména zorganizování a úhradu nákladů za práci technické pohotovostní služby (instalatér, elektrikář, sklenář, topenář, plynař, zámečník, pokrývač a nově také deratizace, dezinsekce a čištění kanalizace) a použitý materiál za účelem odstranění příčiny havarijního stavu:

- ve společných prostorech bytového domu s limitem pojistného plnění 7 000 Kč na každý zásah (hrazeno až 5 zásahů za rok)

- v každém bytě bytového domu s limitem pojistného plnění 2 000 Kč (hrazen 1 zásah/byt/rok).

Doposud jsme se zabývali zejména rozsahem pojištění, jaký lze sjednat v produktu ČSOB Pojišťovny. Můžete nám nyní přiblížit, jak se stanoví hodnota, na kterou je dům pojištěn?

Pojistné plnění v případě pojistné události je poskytováno na obnovu bytového domu (např. při požáru domu), tedy nejedná se o cenu tržní v dané lokalitě, ale cenu nutnou ke znovuzřízení/postavení domu. Ve stejném duchu musí být přistupováno k hodnotě (tzv. pojistná hodnota), na základě níž je stanovena pojistná částka domu a z které se stanoví výše pojistného. Stručně řečeno, pojistná hodnota se zpravidla spočítá z obestavěného prostoru nadzemních i podzemních částí domu a vynásobí se doporučenou reprodukční cenou, která je stanovena vyhláškou o oceňování. Reprodukční cena za kubík obestavěného prostoru se pohybuje v závislosti na regionální poloze domu mezi 4 000 Kč – 6 000 Kč.


Mohlo by vás zajímat

POZVÁNKA NA VODÍKOVOU KONFERENCI, H2 HEATING 2023

POZVÁNKA NA VODÍKOVOU KONFERENCI, H2 HEATING 2023

Využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov. Konference se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, ve spolupráci s Českým plynárenským svazem, HYTEP ČR a UCEEB ČVUT v Praze.