Mám povinnost SVJ oznámit stavební úpravy?

Rekonstruujete byt? A víte že s tím přichází oznamovací povinnost? Svému SVJ musíte nejen sdělit, že si budete zvelebovat bydlení, ale na požádání ukázat potřebnou dokumentaci a případně umožnit osobní návštěvu bytu.

Mám povinnost SVJ oznámit stavební úpravy?

Pokud si nejste úplně jistí, co všechno spadá do vašich povinností, nevadí. Vše kolem problematiky oznamování stavebních úprav v SVJ objasňuje právník Jan Eisenreich z advokátní kanceláře AK Drha.

Musím SVJ oznámit rekonstrukci? Aneb povinnost oznámení o stavebních úpravách.

Povinnost umožnit přístup do bytu v souvislosti se stavebními úpravami obsahovalo ust. § 1182 občanského zákoníku již ve znění platném před novelou. Důvod zakotvení tohoto práva do zákona je prozaický, ačkoli se stavební úprava týká výlučného majetku vlastníka bytu, mohla by se případným zásahem do společných částí negativně dotknout i ostatních členů společenství. Nově bylo s účinností od 1. 7. 2020 toto ustanovení doplněno o povinnost předem oznámit zamýšlenou stavební úpravu osobě odpovědné za správu domu. Takovou osobou je dle občanského zákoníku společenství vlastníků, popř. správce, nevzniklo-li společenství (dále společně jen jako „správce“).

Tato nová oznamovací povinnost má být dle důvodové zprávy k novele vykládána široce a má se tak vztahovat i na takové stavební úpravy, u nichž není zákonem vyžadováno žádné ohlášení. Vlastník je tedy povinen dopředu oznámit správci každou stavební úpravu svého bytu. Doplnění oznamovací povinnosti je tak logickým zpřesněním zákonné úpravy. Pro úplnost je třeba konstatovat, že zákon neupravuje formu tohoto oznámení. To se týká i výzvy správce k umožnění vstupu do bytu.

Nehrozí stavební úpravou poškození společných prostor? Může mi SVJ rekonstrukci zakázat?

Cílem tohoto ustanovení je usnadnit správci prověření, zda nehrozí poškození nebo změna společných částí domu. Správce v této souvislosti může např. požadovat po vlastníku jednotky poskytnutí relevantní stavební dokumentace (v případě, že zákon vyžaduje, aby vlastník takovou dokumentaci měl k dispozici). Pokud zjistí, že k tomu, aby mohlo dostatečně posoudit dopady stavebních úprav, potřebuje vstoupit do bytu, musí to po předchozí výzvě vlastník bytu umožnit. Obdobně může správce postupovat i v případě, že ho vlastník bytu o chystané stavební úpravě neinformuje, ačkoli byl dle zákona povinen tak učinit.

Dojde-li správce k závěru, že by mohlo provedení stavebních úprav vážně poškodit nebo jinak zasáhnout do společných částí, měl by se obrátit na soud s požadavkem, aby soud uložil vlastníku stavebně upravované jednotky učinit taková opatření, která by zabránila případnému vzniku škody na společných částech.

Povinnost vlastníka umožnit vstup do bytu a práva správce SVJ

Pro úplnost je třeba zmínit, že vedle toho je vlastník ze zákona povinen umožnit vstup do své jednotky také, je-li to nutné v rámci údržby, oprav, úprav, přestavby či jiné změny domu nebo pozemku, pokud o tom bylo v rámci společenství vlastníků řádně rozhodnuto, ale i pokud je třeba umístit zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla atp. nebo provést jeho kontrolu či údržbu. I tehdy ale platí, že musí společenství vlastníka předem vyzvat. Shrneme-li výše zmíněné, vlastník jednotky je nyní vždy povinen dopředu oznámit správci plánovanou stavební úpravu svého bytu. Správce má pak právo po předchozí výzvě vstoupit do bytu vlastníka, pokud se správce rozumně domnívá, že je to nezbytné ke zhodnocení dopadů stavební úpravy na společné části, a to i v případě, že vlastník nesplní svou oznamovací povinnost. Bude-li mít správce po prověření situace zato, že stavební úpravy ohrožují společné části, může a měl by se obrátit v této věci na soud, pokud není vlastník sám schopen a ochoten učinit nezbytná preventivní opatření. Závěrem je třeba zdůraznit, že ačkoli se právo na umožnění vstupu do jednotky za účelem ověření dopadů stavebních úprav může jevit jako rozsáhlé, je jeho uplatnění stále limitováno právě tímto účelem.

Veškeré právní problémy pro vás vyřeší AK Drha. Ať už řešíte problémy v SVJ, nebo jinde.

Přečtěte si také: Co dělat, když si předseda dělá co chce? | Problémy SVJ

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Pojištění bytového domu od Kooperativy

Pojištění bytového domu od Kooperativy

V současné době snad neexistuje vlastník či vlastníci bytového domu, kteří by neměli sjednáno jeho pojištění. Je to samozřejmost a nezbytná. Dobrý hospodář si spočítá, kolik zaplatí za případné pojištění a jaké škody mohou nastat – v případě živelních rizik i odpovědnosti mohou jít do miliónů korun.

Jak předcházet škůdcům?

Jak předcházet škůdcům?

Jak předcházet švábům, štěnicím nebo hlodavcům? Občas je to spíš o náhodě, ale přesto pro vás máme několik tipů, jak minimalizovat riziko škůdců u vás v bytě.