Co dělat, když si předseda dělá, co chce? | Problémy SVJ

Co dělat, když předseda vašeho SVJ neplní své zákonné povinnosti? Nesvolává shromáždění, nedovoluje nahlížet do dokumentů… Jak se takovému chování bránit?

Co dělat, když si předseda dělá, co chce? | Problémy SVJ

V nedávné době byl v pořadu Záhady Josefa Klímy odvysílán příběh jednoho pražského společenství vlastníků, kde se předseda společenství rozhodl vzít věci do vlastních rukou a nakládat s prostředky a majetkem společenství podle svého uvážení. Nesvolával shromáždění, všechna rozhodnutí nechal odhlasovat mimo shromáždění, tzv. per rollam, a nedovoloval vlastníkům nahlížet do dokladů společenství. Na žádosti o vysvětlení a výzvy vlastníků argumentoval, že mu vlastníci přece vše odsouhlasili a není tedy třeba shromáždění konat. Je tomu skutečně tak? Jak se proti předsedovi mohou vlastníci bránit?

Má předseda společenství povinnost svolávat shromáždění? Jak postupovat, když předseda SVJ shromáždění nesvolá?

Ano, dle § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, statutární orgán (předseda nebo výbor) svolá shromáždění nejméně jedenkrát za rok. Pokud statutární orgán shromáždění nesvolá, mohou tak učinit vlastníci jednotek mající více než čtvrtinu všech hlasů. Za současné situace mohou takto vlastníci vyhlásit i rozhodování per rollam.

Má vlastník právo na přístup k dokladům?

Samozřejmě, v souladu s § 1179 občanského zákoníku má vlastník jednotky právo seznámit se s hospodařením společenství a nahlížet do smluv, účetních knih a dokladů u pověřené osoby. Toto právo nemůže být vlastníkovi statutárním orgánem upíráno. Pokud statutární orgán nereaguje na výzvy k předložení dokladů, je možné nárok na jejich předložení vymáhat soudní cestou. Takovými doklady se rozumí i hlasovací lístky z hlasování per rollam (viz §158a odst. 2 OZ účinného od 1. 1. 2021).

Jaké jsou právní cesty řešení situace, kdy předseda neplní řádně své povinnosti?

Pokud předseda či výbor nespravují dům a pozemek podle představ vlastníků, můžou je na shromáždění, případně hlasováním per rollam odvolat. Musí se ho účastnit nadpoloviční většina všech vlastníků, tj. musí být usnášeníschopné, a souhlas s odvoláním musí vyslovit většina přítomných. Navíc má každý člen statutárního orgánu povinnost vykonávat funkci s loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pokud tak nečiní, porušuje svou zákonnou povinnost péče řádného hospodáře a je osobně odpovědný za škodu způsobenou společenství. Takový nárok na náhradu škody může společenství vymáhat soudně.

Přečtěte si také:

Elektronické hlasování 21. století

Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Možnosti hlasování společenství vlastníků v současných podmínkách pandemie COVID-19 a nečastější pochybení při něm

Elektronickým hlasováním pomůžete omezit šíření nákazy koronaviru

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Jaké povolení je potřeba k montáži klimatizace na fasádu?

Jaké povolení je potřeba k montáži klimatizace na fasádu?

Nemůžeme se ve výboru SVJ shodnout na povolení montáže klimatizační jednotky na fasádu domu. Jeden názor je, že je potřeba svolení stavebního úřadu a všech členů sdružení vlastníků, druhý, že montáž už zasahuje do cizího pozemku. Jak máme postupovat? Dotaz: Jan Ježíšek.