Nemocenské pojištění - rozšíření okruhu pojištěných osob

Hned dvěma novelami platnými od 1. ledna 2012 se rozšířil okruh nemocensky pojištěných osob.

Nemocenské pojištění - rozšíření okruhu pojištěných osob

Hned dvěma novelami platnými od 1. ledna 2012 se rozšířil okruh nemocensky pojištěných osob. Novelou č. 470/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se účastníky nemocenského pojištění stávají např. společníci a jednatelé s. r. o., prokuristé, likvidátoři a členové kolektivních orgánů firem. Zákonem č. 365/2011 Sb. byl novelizován zákoník práce a jako jeden ze souvisejících zákonů i zákon o nemocenském pojištění. Touto novelouse okruh nemocensky pojištěných osob rozšiřuje o zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce.

Novelou č. 470/2011 Sb. se od 1. 1. 2012 do § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění doplňují nové body, v nichž jsou uvedeny další osoby, které se pro účely tohoto zákona považují za zaměstnance, a tudíž jsou účastny nemocenského pojištění. Dosud byly tyto osoby účastny pouze důchodového pojištění. Nově nemocensky pojištěnými osobami jsou:

  • společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,
  • ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,
  • prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
  • členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů,
  • likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
  • vedoucí organizačních složek některých zahraničních společností, jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice.

Podmínky účasti na nemocenském pojištění jsou u výše uvedených osob stejné jako u všech ostatních zaměstnanců. To znamená, že jejich rozhodný měsíční příjem musí činit alespoň 2500 Kč (tato částka byla od 1. 1. 2012 zvýšena o 500 Kč z původních 2000 Kč měsíčně).

Nově se také pojistné musí hradit za všechny zaměstnance, kteří ve firmě pracovali i méně než dva týdny, pokud toto zaměstnání vykonávali v kalendářním měsíci opakovaně. Jediným kritériem bude dosažení rozhodného příjmu. Cílem tohoto nového opatření je zabránit situacím, kdy se firmy snaží vyhnout placení pojistného opakovaným nabíráním stejné osoby do krátkodobého zaměstnání. Nově budou muset zaměstnanci být pojištěni po dobu trvání těchto zaměstnání v kalendářním měsíci.

Novelou zákoníku práce, platnou od 1. 1. 2012, se zavádí účast na nemocenském pojištění i pro osoby, které konají práci na základě dohody o provedení práce (DPP). Zaměstnanci, kteří vykonávají práci na základě DPP, musí být pojištění v těch měsících, kdy jejich započitatelný příjem přesáhne 10 tisíc korun. Příjmy z více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele se v rámci měsíce sčítají. Stejnou novelou se pro osoby, které konají práci na základě dohody o provedení práce, zavádí i povinná účast na důchodovém pojištění.


Mohlo by vás zajímat

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Když jsme mladí a zdraví a nastěhujeme se do krásného bytu ve třetím patře bez výtahu, nenapadne nás, že jednou může nastat situace, kdy se ocitneme v pasti, odříznuti od zbytku světa. Schody se stávají nečekaným problémem.

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Máte platnou smlouvu na pojištění nemovitosti? Děláte jistě dobře, protože případné škody pro vás mohou být likvidační. Jako klíčové se ale ukazuje, abyste tuto smlouvu dostatečně často aktualizovali a uváděli co nejpřesnější hodnotu pojišťované nemovitosti. Jen tak se vyhnete nepříjemnému zklamání při likvidaci škody.