Řídíme SVJ – část 3

Zdá se, že jsme ke společenství vlastníků jednotek napsali již úplně všechno a že bychom toto téma mohli konečně uzavřít. Není tomu tak. Abychom byli spravedliví a na nic nezapomněli, čeká nás ještě jeden díl. A opět z něj budou čouhat paragrafy, povinnosti, nařízení a samé takové nepříjemné věci.

Řídíme SVJ – část 3

Nevadí, my se zastrašit nedáme, jdeme na to. Posledním tématem jsou statutární orgán a činnosti, které společenství musí zajišťovat.

Statutární orgán

Jistě každý z nás už někde četl o vytunelovaných družstvech, která jejich předsedové přivedli k likvidaci a další děsivé historky z titulních stránek českých deníků. Zákonodárci v reakci na tyto často smutné příběhy, které se dotkly života mnoha rodin, zareagovali úpravou, jež statutárnímu orgánu přímo ukládá zodpovědnost přistupovat ve své funkci k SVJ s péčí řádného hospodáře.

„Každý, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.“

Výbor nebo předseda tak jsou před zákonem plně odpovědni za škody, které vzniknou SVJ v souvislosti s výkonem jejich funkcí. Velmi častým omylem představitelů SVJ je, že přenesením odpovědnosti na správcovskou firmu, se osobní odpovědnosti zbaví. Není tomu tak. Odborníci doporučují důrazně oddělit správu domu od účetnictví SVJ a pokud možno je zadat odlišným subjektům.

Stejně přísně se pohlíží třeba na předsedu, který nechce jít do konfliktu se sousedy a nevymáhá dlužné pohledávky. Tím ovšem poškozuje SVJ a ostatní, platící vlastníky, a i zde je právně postižitelný.

Funkční období předsedy nebo výboru zákon neupravuje, zákonodárce však odkazuje na ustanovení o spolcích, kde se uvádí, že není-li ve stanovách uvedeno jinak, je funkční období nejvýše pětileté. Do jiné úpravy musíme také nahlédnout, když chceme zjistit, jak je to s hlasováním ve výboru. Z obecné úpravy pro právnické osoby vyplývá, že výbor je schopen usnášení za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Působnost jednotlivých členů výboru však může být rozdělena i podle určitých oborů, což však nezbavuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti SVJ spravovány.

Co je s činností SVJ spojené?

Očekávejte, že založením společenství všechna práce teprve začíná. Pro představu uvádíme nejčastější činnosti, které je třeba v SVJ zajistit, ať už vlastními silami nebo pomocí specializovaných firem:

 • vedení účetnictví a zpracování roční uzávěrky,
 • vedení technické dokumentace k nemovitosti,
 • pasportizace, evidence bytů, nebytových prostor a osob,
 • vedení plateb a záloh, zpracování ročního vyúčtování,
 • vymáhání pohledávek,
 • fakturace,
 • správa SIPO,
 • zajištění dodavatelů služeb potřebných pro nemovitost, kontrola jejich činnosti,
 • zajišťování povinných revizních kontrol, odstraňování závad z kontrol a revizí,
 • zajištění běžné údržby domu,
 • zajištění havarijního servisu,
 • montáže, odečty a vyúčtování nákladů na ÚT, SV, TUV, zajištění měřičů,
 • pojištění, úvěry a refinancování úvěrů spojené s nemovitostí,
 • archivace všech dokumentů.

Kdy SVJ zaniká?

SVJ je zrušeno automaticky ze zákona v případě, že zaniknou vlastnická práva ke všem jednotkám. Dále je možné zrušit SVJ rozhodnutím vlastníků jednotek, pokud bylo založeno dobrovolně nebo pokud počet jednotek v domě klesl na méně než pět. Při zrušení společenství vlastníků se neprovádí likvidace. Práva a povinnosti společenství vlastníků přecházejí dnem jeho zániku na vlastníky jednotek v poměru stanoveném podle podílu každého vlastníka jednotky na společných částech.

Tímto dvě série Zakládáme SVJ a Řídíme SVJ končí. Všichni se konečně můžeme zaměřit na příjemnější věci. Co si pěkného do bytu koupit nebo kam vyrazit na výlet se sousedy. Děkujeme za pozornost, a pokud najdete téma nebo oblast, která vám v článcích chyběla, napište do redakce.

(foto: Budova Harmonie, )


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?