Únikové cesty v bytovém domě a požární ochrana v SV

Péče o únikové cesty v bytovém domě je důležitou částí požární bezpečnosti. Výbory SV a BD přebírají plnou odpovědnost za udržování průchodnosti cest a jejich pravidelné vyklízení, pokud je potřeba. Odstranění veškerého hořlavého materiálu je zárukou bezproblémového úniku z budovy v případě požáru nebo jiné nebezpečné havárie v domě.

Únikové cesty v bytovém domě a požární ochrana v SV

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba zabezpečující plnění povinností na úseku požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“)

Je-li vlastníkem domu právnická osoba (SV, družstvo, realitní kancelář apod.), v domě bydlí jak vlastníci bytů, tak nájemníci, dům má společné prostory – chodby schodiště, kolárny, sklady, prádelny, sušárny sloužící pouze obyvatelům domu, v domě není žádná provozovna, obchod, kancelář apod. a dům má méně než 15 pater nebo není vyšší než 45 m – jde o činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí. V takovém případě není povinnost zpracovávat dokumentaci požární ochrany, ale je vhodná spolupráce osoby odborně způsobilé, aby podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně, pravidelně kontrolovala dodržování předpisů o požární ochraně a prováděla pravidelné preventivní prohlídky objektu a to minimálně jednou ročně. Lhůty preventivních požárních prohlídek stanoví § 13, vyhlášky 246/2001 Sb., kterou se provádí zákon o požární ochraně (dále jen „vyhláška o požární prevenci“)

Do poradny nám přišel zajímavý dotaz od jedné z našich předsedkyň a tak jsme se rozhodli jej také pro ostatní zpracovat, abyste měli jasno v problematice únikových cest.

Dotaz uživatelky: “Jaký je prosím rozdíl mezi částečně chráněnou únikovou cestou a nechráněnou únikovou cestou ohledně toho, co na ní smí být. Velmi děkuji za radu.”

Na dotaz odpověděl pan Ing. Robert Nerád OZO v PO a BOZP z NV services s.r.o.

Ohledem únikových cest v bytovém domě obecně platí, že není možné skladovat jakýkoliv hořlavý materiál. Norma viz níže.....

ÚNIKOVÉ CESTY (dále jen “ÚC”) ÚC musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem. ÚC se dále zabývají české technické normy (ČSN 730802 - 73 0804, 730834).

Podle stupně ochrany, kterou poskytují unikajícím osobám, se rozlišují únikové cesty : a) nechráněné ÚC b) chráněné ÚC c) částečně chráněné ÚC

Kromě ÚC, jejichž kapacita musí být postačující pro evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části, musí být v objektech zajištěny náhradní únikové možnosti.

NECHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA

Nechráněná úniková cesta je každý trvale volný komunikační prostor směřující k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty. Nemusí být od ostatních prostorů v objektu požárně oddělena stavebními konstrukcemi. Považují se za ně také vnější komunikace (pavlače, balkony, schodiště), která nejsou od vnitřních prostorů požárně odděleny. Nejmenší šířka nechráněné únikové cesty je 550 mm. Šířka únikových cest se nesmí ve směru úniku zužovat a obyvatelé bytových domů by měli dbát na volnou průchodnost společných chodeb, tedy neumisťovat zde jízdní kola, kočárky či jiné větší předměty. Za součást únikové cesty se také považují sousední požární úseky (dále jen “PÚ”), které spojují posuzovaný PÚ s chráněnou únikovou cestou nebo také umožňují únik přímo na volné prostranství.

CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA

je trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství a tvořící samostatný požární úsek, chráněný proti požáru požárně dělícími konstrukcemi. Za chráněnou únikovou cestu považujeme také komunikace (pavlače, schodiště), pokud jsou od vnitřních prostorů protipožárně odděleny obvodovými stěnami z nehořlavých hmot. Nejmenší šířka chráněné únikové cesty je 825 mm se šířkou dveří alespoň 800 mm.

Často dochází ke vzniku protiprávního stavu tím, že vlastníci nebo uživatelé bytových jednotek sníží jejich průchodnost hořlavým nábytkem a různými předměty (skříně, botníky, květináče). V § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, je kromě jiného uvedeno, že právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny udržovat únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení. Jakékoliv předměty na únikových cestách nesmí bránit evakuaci a nesmí zvyšovat požární riziko. Co lze umístit na chráněné únikové cestě upřesňuje příloha č. 6A vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Květináče

ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA

Je trvale volná komunikace nebo komunikační prostor, kde se lze bez překážek pohybovat směrem k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty která: je v požárním úseku bez požárního rizika, prochází sousedním PÚ, ve kterém nejsou provozy skup.6 a 7, prochází částí posuzovaného PÚ, který je prostorem bez pož.rizika. Jedná se zejména u změn staveb (ČSN 73 0834) nebo u výrobních objektů (ČSN 73 0804). V porovnání s chráněnou ÚC se zde objevují jisté úlevy v požadavcích na požární oddělení těchto prostorů od ostatních částí objektu, způsobu větrání apod.

Zdroj foto: HZS Pardubického kraje, sousede.cz

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat