Výstupy z konference H2 HEATING “ Budoucnost využití vodíku pro vytápění budov”

Konference byla zaměřena na využití vodíku pro částečnou nebo úplnou náhradu zemního plynu v energetických spalovacích zdrojích, přičemž těžiště programu bylo zejména v oblasti vytápění budov, především z pohledu finálního uživatele.

Výstupy z konference H2 HEATING “ Budoucnost využití vodíku pro vytápění budov”

Ve středu 31. května 2023 měl portál sousedé.cz možnost účastnit se prvního ročníku jednodenní konference H2 HEATING v Praze, který se věnoval využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov a zaujali jsme pozici informačního servisu, který do budoucna ovlivní chod a správu bytových domů.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VODÍKU

Konferenci zahájil svým vystoupením Walter Sodomka, ředitel APOKS, který hovořil především o možnostech využití vodíku ve vytápění a jeho další budoucnosti. Vodík vidí především jako vhodný energo nositel, který umožní diverzifikaci zdrojů energie, bude možností pro “ozelenění zemního plynu“ a poslouží jako jeho ekologičtější alternativa. Dle ředitele APOKS má vodík potenciál stát se součástí plynných paliv používaných v České republice k vytápění.

Cíle využití vodíku vidí státní správa především v oblasti udržitelnosti, soběstačnosti, ekologie a v oblasti budoucího rozvoje vodíkových technologií. Největší výhody vodíku vidí státní správa ve využití současné přepravní sítě, ve snížení emisí, v udržitelnosti plynárenství a ve využití vodíku jako úspěšného přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, s cílem dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Dále byly představeny současné vodíkové projekty a programy podpory jednotlivých ministerstev. Magistrát hlavního města Prahy například implementoval využití vodíku i do svého klimatického plánu a svou budoucnost s využitím vodíku jasně stvrdil klimatickými závazky.

TESTOVÁNÍ A PROJEKTY

Druhý blok konference byl věnován představení projektů, které se v oblasti testování realizují nebo se k realizaci připravují. Moderátorem bloku byl Valtr Sodomka za APOKS, který v úvodním příspěvku obecně shrnul využitelnost, přínosy a možnosti využití vodíku nebo blendu vodíku (pozn. Redakce Blend = mix H2 a zemního plynu) se zemním plynem pro vytápění budov. Vyzdvihl zejména to, že v případě vodíku lze pro vytápění budov splnit jak požadavky na soběstačnost, tak na udržitelnost, a to jak globálně v rámci celorepublikového energetického mixu, tak při lokálním (komunitním nebo individuálním) využití. U nízkoenergetického domu představuje kombinace fotovoltaiky a vodíku, jako energetické zálohy, řešení, které může daný objekt zcela energeticky osamostatnit.

Již jsme za portál sousedé.cz komunikovali s APOKS a v září pro vás chystáme webinář na téma: “Úvod do problematiky využití vodíku pro vytápění budov" . Registrovat se bezplatně můžete již nyní.

Jan Sochor za HYTEP ČR měl přednášku na téma „Podporované typy výroby vodíku a unijní cíle v oblasti spotřeby“. Ve své přednášce upozornil na to, že využití vodíku je jedním ze stěžejních cílů evropského společenství, nicméně regulativní dokumenty jsou nyní ve fázi poměrně překotného vývoje. Převládá však názor, že jediným globálně podporovaným způsobem výroby vodíku bude 100% využití elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Milan Holomek ze SZÚ Brno pohovořil na téma „Reálné chování kotlů se směsí 20% H2 v zemním plynu“ a shrnul několikaleté zkušeností s testováním plynových spotřebičů určených primárně pro vytápění objektů. Součástí testování je i prověření bezpečného provozu při použití blendu 20 obj.% vodíku v zemním plynu. Při testování se v současné době využívají především Německé předpisy dané DWGV.

František Humhal ze společnosti GasNet s.r.o. přednesl příspěvek na téma „Připravenost distribuční soustavy GasNet na nové plyny“, ve které upozornil, že plná připravenost distribuční sítě plynu, počínaje vysokotlakými, středotlakými a nízkotlakými rozvody, přes měření, až k finálnímu zákazníkovi, je nutnou podmínkou implementace vodíku. Současná hodnocení ukazují, že by v České republice bylo možné plošné blendování zemního plynu vodíkem, přičemž hranici tvoří cca 20 obj.%. Primárním problémem se jeví legislativa a praktické prověrky. GasNet připravuje projekt praktického nasazení blendu 10 obj.% H2 v Hranicích u Aše. Projekt s více než 300 domácnostmi by se měl rozběhnout v roce 2024.

Česká republika je historicky zvyklá na využití vodíku v plynárenství. Jistě si starší generace vzpomenou na využívání svítiplynu, kde se tzv. blend dosahoval až 60% vodíku s příměsí zemního plynu.

ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Třetí blok konference byl věnován dosavadním zkušenostem s použitím vodíku pro vytápění budov ze zahraničí. V první části tohoto bloku vystoupila Veronika Buková z asociace APOKS a shrnula uskutečněné, probíhající nebo připravované zahraniční projekty v USA, Japonsku, severní Africe, na Blízkém východě a v Evropě. Prezentaci doplnili o vlastní poznatky z návštěv zahraničních projektů v Nizozemsku a Německu, Valtr Sodomka za APOKS a František Humhal za GasNet.

V severní Americe bylo v roce 2022 v provozu 33 zařízení na výrobu zeleného vodíku. USA se snaží urychlit energetický přechod pomocí národní vodíkové strategie. Jedním z hlavních cílů je během deseti let snížit cenu zeleného vodíku na 1 dolar za kilogram. V USA již „vodíkové domy“ tvoří část trhu a jsou dostupné pro bydlení.

TECHNOLOGIE

Závěrečný, čtvrtý blok konference představil technologie v oblasti využití vodíku pro vytápěnÍ Byla představena blendovací stanice, dále technologie elektrolýzy vody a palivových článků pro efektivní využití tepla Na závěr konference vystoupili distributoři plynových kotlů, Robert Bicek za společnost Bosch Termotechnika a Václav Landsinger za společnost BDR Thermea Group, zastupující značky BAXI a De Dietrich. Ti prezentovali, že jejich společnosti, dodávající především plynové kondenzační kotle, již nyní běžně prodávají výrobky připravené spalovat až 20% blend vodíku se zemním plynem a jsou ve finální fázi vývoje spotřebičů, které budou moci spalovat 100% vodík. Diskutována byla i problematika současné masové výměny plynových spotřebičů za tepelná čerpadla. Je zde velká skupina budov, kde není tepelné čerpadlo vhodné, ale budova je zajištěna rozvodem plynu. Právě zde není v podstatě jiná alternativa než vytápění plynem, a právě vodík může posloužit jako vhodná reakce na potřebnou dekarbonizaci. I zde je tedy jasně vidět, že plynárenství má stále budoucnost a je třeba jej podporovat.

Na instalaci, údržbě a provozu plynových zařízení se podílí několik skupin odborníků – od energetiků, přes projektanty, instalační firmy až po revizní a servisní techniky. Pro tyto skupiny musí být připraveny jasné a jednoznačné podklady pro rozhodování, návrh, uvádění do provozu, revizi, údržbu i provoz.

Pro výbory SVJ tak vznikne nyní nový úkol při instalaci nových plynových kotlů s výhledem na schopnost spalování blendu směsi a do budoucna být 100% H2 ready.

Autor: Zlata Botero Vašková Zdroj: Tisková zpráva APOKS

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Fotovoltaika pro bytové domy

Fotovoltaika pro bytové domy

Jak se stávající podpora dalšího rozvoje využívání fotovoltaiky projevila v zájmu bytových družstev (BD) a společenství vlastníků (SVJ) o tuto oblast, jsme se zeptali pana ing. Ladislava Kouckého, manažera pro BD a SVJ z ČSOB.

Větrání bytových domů

Větrání bytových domů

Rekuperace vzduchu je zpětné získávání energie z odpadního (vnitřního) vzduchu a představuje snížení výdajů za další vstupy energií.