Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování vypadat a jakých chyb se vyvarovat?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Předložit vyúčtování je povinné!

Povinnost předložit vyúčtování má společenství vlastníků jednotlivým vlastníkům bytů a nebytových prostor v domě, jehož správu zajišťuje. Stejně tak bytové družstvo předává vyúčtování svým členům. Vlastník bytu či domu potom předává vyúčtování svým nájemníkům a nájemníci předávají vyúčtování svým podnájemníkům. Pokud jste například členem společenství vlastníků a byt pronajímáte, máte právo obdržet vyúčtování od společenství, ale také povinnost předložit vyúčtování svému nájemci. Přitom se ale nejedná jen o předání obdrženého dokumentu. Vyúčtování, které Vám doručí společenství, je třeba přepracovat tak, aby se shodovalo s ujednáními, která máte s nájemcem, a aby byl také uveden správný adresát vyúčtování.

Teplo, voda, odpad nebo výtah

Ve vyúčtování se uvádějí jen služby určené zákonem (§ 3 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty). Jsou to zejména dodávka tepla, centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody, odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod, čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů, odvoz komunálního odpadu. Konkrétní vymezení služeb pak najdete ve stanovách společenství či bytového družstva, případně v nájemní smlouvě, jste-li nájemcem.

Hlídejte stanovy

Dále je třeba služby vyúčtování správně vyúčtovat. Způsob rozúčtování služeb určuje společenství či družstvo, měl by být tedy také uveden ve stanovách, případně v nájemní smlouvě. V případě, že k určení způsobu rozúčtování z nějakého důvodu nedojde, užijí se pro rozúčtování nákladů na služby pravidla obsažená v ust. § 5 zákona č. 67/2013 Sb. Vyúčtování musí dle ust. § 7 zákona č. 67/2013 Sb. být rozčleněno podle jednotlivých poskytovaných služeb a vždy musí být uvedena skutečná výše nákladů a celková výše přijatých měsíčních záloh, aby byly rozdíly ve vyúčtování zřejmé a dobře zkontrolovatelné.

Termíny účetní uzávěrky 2021

Vyúčtování musí být adresátům doručeno nejpozději do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období, pro vyúčtování za rok 2020 je tedy nejzazším termínem 30. duben 2021. Tuto lhůtu nelze prodloužit. Vyrovnání přeplatků a nedoplatků musí proběhnout nejpozději do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb, nedohodnete-li se s poskytovatelem služeb jinak.

Práva členů společenství

Členové společenství či družstva mají právo po předložení písemné žádosti nahlédnout do podkladů vztahujících se k nákladům za služby a způsobu jejich rozúčtování, a to do pěti měsíců po skončení zúčtovacího období. Dále mají členové právo nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, či doložení podkladů, vznést námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování. Tyto námitky musí být společenstvím či družstvem vyřízeny nejpozději do 30 dnů od jejich doručení.

Co s neplatným vyúčtováním?

Pokud se stane, že vyúčtování není správně sestaveno nebo neobsahuje všechny zákonné náležitosti, je neplatné. Důsledkem pak je, že nelze vymáhat dluhy z těchto špatně vyúčtovaných služeb u soudu, protože nezačne běžet splatnost nedoplatků (a ani přeplatků), a v neposlední řadě hrozí poskytovateli služeb (společenství nebo družstvu) pokuta ve výši až 50,- Kč za každý započatý den prodlení, nedohodnou-li se strany na pokutě nižší.

Více o SVJ PRÁVNÍK

Přečtěte si také:

Znáte svoje práva vlastníka bytu na informace? Co všechno zahrnují a na co si dát pozor?

Aplikovatelnost online hlasování v rozhodování společenství vlastníků

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Aplikovatelnost online hlasování v rozhodování společenství vlastníků

Aplikovatelnost online hlasování v rozhodování společenství vlastníků

Mezi zákonem upravené možnosti společenství vlastníků rozhodovat o svých záležitostech náleží rozhodování vlastníků přímo na shromáždění, které vyžaduje jejich přítomnost, ale také rozhodování mimo zasedání shromáždění, a to dle ustanovení § 1210 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a násl. (dále také jako „OZ“).