Znáte svoje práva vlastníka bytu na informace? Co všechno zahrnují a na co si dát pozor?

Spoluvlastníci bytů zbystřete! Víte, jaká máte práva a jaké vás čekají povinnosti? V článku vás dopodrobna seznámíme se vším, co potřebujete vědět.

Znáte svoje práva vlastníka bytu na informace? Co všechno zahrnují a na co si dát pozor?

Práva a povinnosti bytových vlastníků

Z existence bytového spoluvlastnictví plyne vlastníkům jednotek nemálo práv a povinností. Mezi práva vlastníka spojená s členstvím ve společenství vlastníků patří také právo na informace o správě nemovitosti. Každý vlastník má dle ust. § 1179 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo požadovat od společenství informace o všech záležitostech správy, nahlížet do všech smluv uzavřených společenstvím a také nahlížet do účetních knih a jiných dokumentů.

Právo nahlížet do dokumentace

Sdělené informace mají podávat dostatečný obraz o skutečnosti, mohou být poskytnuty písemně či ústně, a to na zasedání shromáždění či mimo ně. Vlastník má také právo získat potřebné informace nahlížením do dokumentace u orgánu společenství pověřeného archivací. Právo nahlížet se realizuje výlučně v prostorách určených společenstvím a za přítomnosti pověřeného člena. Vlastník je pak oprávněn si pořizovat z dokumentů výpisy a opisy, avšak jen pro vlastní potřebu, může si na místě vlastními prostředky pořizovat fotokopie a má povinnost uhradit náklady v této souvislosti vzniklé společenství.

Musíme to odsouhlasit na shromáždění?

Vzhledem k fragmentární povaze platné právní úpravy v této oblasti se obecně doporučuje právo vlastníka na informace a zejména proces nahlížení a případné náhrady za pořízení fotokopií odsouhlasit na shromáždění či přímo zanést do stanov společenství. Vlastníkům se pak doporučuje žádost o nahlížení podávat písemně formou žádosti, ve které bude specifikováno, do jakých dokumentů si vlastník přeje nahlédnout. Nemusí uvést přesné názvy listin, stačí je vymezit například v rámci určitého období, či jaké věci se týkají.

Zneužívání práva v SVJ

Společenství i vlastník mají povinnost při uplatnění práva na informace postupovat se zachováním dobrých mravů. Šikanózní výkon práva na informace není přípustný, takové zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany. Společenství právo vlastníka na informace může omezit či vyloučit pouze v případě, že se jedná o utajovanou informaci podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, a dále informace podléhající ochraně podle jiného zákona, zejména osobní údaje (z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), lékařské tajemství (z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) a důvěrné informace o jiných osobách (§ 1730 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Více o SVJ Právník

Přečtěte si také:

Co dělat, když vás trápí hlučný soused?

Co dělat, když si předseda dělá, co chce? | Problémy SVJ

Dlužníci ve společenství vlastníků

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Máte na starosti důležitou funkci ve vašem společenství vlastníků jednotek nebo bytovém družstvu? Nebo potřebujete z nějakého důvodu nahlédnout do zápisu ze schůzí, či jednání orgánu SVJ, ať už výboru, kontrolní komise nebo představenstva SVJ? Následující řádky vám prozradí, co vše musí obsahovat tyto zápisy a jak do nich nahlédnout.