Znáte svoje práva vlastníka bytu na informace? Co všechno zahrnují a na co si dát pozor?

Spoluvlastníci bytů zbystřete! Víte, jaká máte práva v rámci společenství vlastníků a jaké vás čekají povinnosti? V článku vás dopodrobna seznámíme se vším, co potřebujete vědět. Jak na stanovy SVJ, účetnictví SVJ .

Znáte svoje práva vlastníka bytu na informace? Co všechno zahrnují a na co si dát pozor?

Práva a povinnosti bytových vlastníků

Z existence bytového spoluvlastnictví plyne vlastníkům jednotek nemálo práv a povinností. Mezi práva vlastníka spojená s členstvím ve společenství vlastníků patří také právo na informace o správě nemovitosti. Každý vlastník má dle ust. § 1179 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo požadovat od společenství informace o všech záležitostech správy SVJ, nahlížet do všech smluv uzavřených společenstvím a také nahlížet do účetních knih v rámci účetnictví SVJ a jiných dokumentů.

Právo nahlížet do dokumentace

Sdělené informace mají podávat dostatečný obraz o skutečnosti, mohou být poskytnuty písemně či ústně, a to na zasedání shromáždění SVJ či mimo ně. Vlastník má také právo získat potřebné informace nahlížením do dokumentace u orgánu SVJ pověřeného archivací. Právo nahlížet se realizuje výlučně v prostorách určených společenstvím a za přítomnosti pověřeného člena. Vlastník je pak oprávněn si pořizovat z dokumentů výpisy a opisy, avšak jen pro vlastní potřebu, může si na místě vlastními prostředky pořizovat fotokopie a má povinnost uhradit náklady v této souvislosti vzniklé společenství vlastníků jednotek.

Musíme to odsouhlasit na shromáždění SVJ?

Vzhledem k fragmentární povaze platné právní úpravy v této oblasti se obecně doporučuje právo vlastníka na informace a zejména proces nahlížení a případné náhrady za pořízení fotokopií odsouhlasit na shromáždění SVJ či přímo zanést do stanov SVJ. Vlastníkům se pak doporučuje žádost o nahlížení podávat písemně formou žádosti, ve které bude specifikováno, do jakých dokumentů si vlastník přeje nahlédnout. Nemusí uvést přesné názvy listin, stačí je vymezit například v rámci určitého období, či jaké věci se týkají.

Zneužívání práva v SVJ

Společenství i vlastník mají povinnost při uplatnění práva na informace postupovat se zachováním dobrých mravů. Šikanózní výkon práva na informace není přípustný, takové zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany. Společenství právo vlastníka na informace může omezit či vyloučit pouze v případě, že se jedná o utajovanou informaci podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, a dále informace podléhající ochraně podle jiného zákona, zejména osobní údaje (z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), lékařské tajemství (z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) a důvěrné informace o jiných osobách (§ 1730 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Více o SVJ Právník

Přečtěte si také:

Co dělat, když vás trápí hlučný soused?

Co dělat, když si předseda dělá, co chce? | Problémy SVJ

Dlužníci ve společenství vlastníků

Zdroj foto: Pixabay.com

Sousedé.cz - s námi máte domy v kapse

Vytvořili jsme přehlednou platformu pro společenství vlastníků jednotek s cílem ušetřit čas, peníze a nervy. S námi lze dělat správu bytových domů tak, aby se všem dobře žilo. Zjednodušili jsme práci pro správce SVJ a pro výbor SVJ. Jako předseda SVJ budete mít vše důležité na jednom místě, vždy a odkudkoliv dostupné a samozřejmě přehledné. Pro správce SVJ jsme připravili přehledný komunikační kanál, který umožňuje rychlou distribuci dokumentů s garancí přečtení a evidenci závad, která vám ulehčí od starostí s hlášením a řešením jakýchkoliv závad v rámci SVJ.

Zaregistrujte se a vyzkoušejte náš portál SVJ. Zjednodušte si život a využijte online prostředí. Mějte váš dům v kapse.


Mohlo by vás zajímat

Vstupní portál bytového domu

Vstupní portál bytového domu

Dnes už nikdo nepochybuje, že bezpečnost bytového domu začíná u jeho vstupních dveří. Vše se ale odvíjí od volby materiálů, kvality zpracování komponent a délky bezporuchového používání podílející se na celkové spokojenosti obyvatel bytového domu. Na jaké aspekty se tedy zaměřit?